ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေပၚလစီ

“Programmatic” က်သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း
2,477
This publication is only available in electronic format
Published: 
30 December 2016
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
246
Author(s): 
Nic Cheeseman, Juan Pablo Luna, Herbert Kitschelt, Dan Paget, Fernando Rosenblat,t Kristen Sample, Sergio Toro, Jorge Valladares Molleda, Sam van der Staak, Yi-ting Wang
Co-Publisher(s): 
Myanmar School of Politics

မူဝါဒမ်ားအတိုင္းလိုက္ပါေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လူထုအားလက္ေတြ႕က်ေသာ ေရြး ခ်ယ္စရာမ်ားကို ေပးေလ့ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သေဘာထားခ်င္းတူေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ဦးတည္ခ်က္ ပိုမိုတိက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စည္းရံုးမဲဆြယ္ျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ပါတီေဆာင္ပုဒ္ကို ဖန္တီးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည္႔ အခ်က္မွာ ၎တို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ရရွိရန္ အလားအလာ ပိုမ်ားေလ့ရွိသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မဲဆြယ္ရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျချပဳ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈကို အေျချပဳသည္႔ နည္းလမ္းမ်ားမွ ဖယ္ခြာ၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ အေရာက္သြားကာ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ပိုမို၍ အေျချပဳေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဆီသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနၾကသည္။

ေအာင္ျမင္မႈရေသာ အစီအစဥ္အတိုင္းစနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္သည္႔ ပါတီမ်ားသည္ အျခားပါတီမ်ားတြင္ မရွိေသာ မည္သည့္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ျပသၾကသနည္း။ ၎တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ တိုင္း ျပည္၏ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာမႈ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈတို႔ႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ေနသနည္း။ ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ား၏ အျပဳအမူအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားက မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသနည္း။ အစီအစဥ္အတိုင္း စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာပါတီမ်ားသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေတာင္းဆိုေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အတူတကြစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသနည္း။

ဤစာအုပ္သည္ အလားအလာမေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွာပင္ အစီအစဥ္အတိုင္း စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္႔ ႏိုင္ငံေရးပံုစံကို မည့္သည့္အရာမ်ားက တြန္းအားေပး၊ အားေကာင္းေစသည္ကို ေလ့လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ေရးသိပၸံပညာရွင္ အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ စာေရးသူမ်ားသည္ ဘရာဇီး၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဒိုမီနီကန္ ရီပတ္ဘလစ္၊ အိႏိၵယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ယူကရိန္း၊ ထိုင္ဝမ္၊ တူရကီ၊ ဇမ္ဘီယာ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူကာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသား - ႏိုင္ငံေရးသမား တို႔အၾကားအခ်ိတ္အဆက္တို႔အေပၚ ေခတ္အမွီဆံုးႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ ေလ့ လာေရးသားထားသည္။

Contents

ေက်းဇူးတင္လႊာ

အတိုေကာက္မ်ား

နိဒါန္း

၁။ အစီအစဥ္အတိုင္း စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္႔  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား - စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ရႈေဒါင့္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း။
ဂ်ဴအန္ပက္ဘလိုလူနာ၊ ဖာနန္ဒိုရိုဆင္ဘလတ္ႏွင့္ ဆာဂ်ီယိုတိုရို

၂။ အစီအစဥ္အတိုင္း စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္႔  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ ပါတီစနစ္မ်ား- အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား။
ဟာဘတ္ကစ္ခ်လက္ႏွင့္ ယီတင္းဝမ္

၃။ အစီအစဥ္အတိုင္း စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္႔  ႏိုင္ငံေရးကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ရႈေဒါင္႔။ 
နစ္ခ်ိစ္မန္းႏွင့္ ဒန္ပက္ဂ်က္

၄။ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား - အစီအစဥ္အတိုင္း စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ သည္႔ ပါတီမ်ား၏ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးသူမ်ား၊ ျပႆနာအစပ်ဳိးသူမ်ား၊ lockers ၊ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။
ေဂ်ာ့ခ်္ဗယ္လာဒရက္စ္ မိုလက္ဒါ၊ ခရစ္စတင္း ဆန္ပယ္လ္ႏွင့္ ဆမ္ဗန္ဒါ စတပ္ခ္

စာေရးသူမ်ား အေၾကာင္း

International IDEA အေၾကာင္း