Одоогоос гучин жилийн тэртээ анхны ардчилсан өөрчлөлт хийгдэж, түүнээс хойш сонгуулийн тогтолцоог хэдэнтээ өөрчилсөн боловч монголчууд сонгуульд өгсөн санал нь Улсын Их Хурал (УИХ) дахь суудлын тоонд тусгалаа олох механизмыг боловсронгуй болгох замаар сонгуулийн үйл явцыг засаж сайжруулахыг чармайж байна. Үүнд ялангуяа сонирхол татаж буй асуудал нь сонгуулийн холимог тогтолцоо юм.

Сонгуулийн чухам ямар тогтолцоотой байвал зохихыг Монголын ард түмэн өөрсдөө шийдэх учир эл тайлан холимог тогтолцоог таашаах, эс таашаахад бус харин уг тогтолцооны ямар загварууд байх боломжтой, тэдгээрээс үүсэж болох нөлөө, үр дагаврыг ерөнхийд нь болон Монгол Улсын нөхцөлийг авч үзэж тайлбарлахыг зорьсон болно.

Details

Publication date
15 March 2023
Language(s)
EnglishМонгол хэл (Mongolian)Русский (Russian)
Author(s)
Andrew Ellis
Number of pages
62
ISBN
978-91-7671-611-3 (PDF)
978-91-7671-612-0 (Print)

Related databases & tools

Contents

1. Параллель уу эсхүл холимог хувь тэнцүүлсэн тогтолцоо юу?

2. Монголын нөхцөл байдал

3. Үндсэн хуульд сонгуулийн тогтолцооны талаар заасан нь

5. хураангуй

Хавсралт 1. Холимог сонгуулийн тогтолцоо: жишээ, эх сурвалж

Хавсралт 2. Сонгуулийн холимог тогтолцооны эх сурвалж, загварчлал

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

Сонгуулийн Холимог Тогтолцоо

Онол, Практик
Total views 1411
Downloads 15
Rating
Close tooltip