Монголын улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчин

Дүн шинжилгээ, санал зөвлөмж
881
This publication is only available in electronic format
Published: 
15 November 2018
Language: 
Монгол хэл
Pages: 
46
ISBN: 
978-91-7671-225-2 (PDF)
Author(s): 
Каталина Урибэ Бурчер, Фернандо Касал Бэртуа
Co-Publisher(s): 
Нээлттэй Нийгэм форум
Available Languages:

Улс төрд хяналтгүй орж, гарч буй эх үүсвэр нь тодорхойгүй мөнгөний урсгал нь Монголын ардчилалд ноцтой эрсдэл бий болгож байна.

Монгол Улсын улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчинд тулгамдаж буй сорилтуудыг ерөнхийд нь авч үзэхэд хуулийн хийдэл их, түүнчлэн хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа нь гол шалтгаан болж байна. Энэ сорилтыг давж лон улсын сайн туршлага, чиг хандлагатай зэрэгцэж дөхөхийн тулд юуны өмнө эрх зүйн орчны шинэчлэл яаралтай хийх шаардлагатай байгаа нь тодорхой юм. Эрх зүйн шинэчлэл олон асуудлыг хөндөх нь гарцаагүй ч нэн түрүүнд улс төрийн санхүүжилтийн хяналт, ил тод байдал, тайлагналтыг сайжруулах, мэдээллийг олон нийтэд ил болгоход анхаарал хандуулах шаардлага байгааг дурдах нь зүйтэй.

Тайлан нь дараах бүтэцтэй болно. Үүнд, Хоёрдугаар бүлэгт Монголын улс төрийн тогтолцооны талаарх товч танилцуулга, Гуравдугаар бүлэгт улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчин, зохицуулалтууд болон тэдгээрийн хэрэгжилтийг үнэлсэн гол дүгнэлтүүд, үүнд хувийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй санхүүжилт, төрийн санхүүжилт, хяналт, хариуцлагын холбогдолтой асуудлуудыг голчлон авч үзэв. Дөрөвдүгээр бүлэгт цаашдын шинэчлэлд зориулсан зөвлөмжийг тус тус багтаалаа.

Contents

Талархал

Товчилсон нэр

Гол зөвлөмж

1. Танилцуулга

2. Монгол Улсын улс төрийн систем

3. Улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчин: Хуулийн зохицуулалт, бодит байдал, ажиглалт дүгнэлт

4. Дүгнэлт, зөвлөмж

Ашигласан эх сурвалж 

Судлаачид

Байгууллагын тухай

Related Content

Jun
12
2020
A COVID-19 election campaign rally at Independence Square in Ulaanbaatar. Image credit: twitter.com/@oddiinohin.

A COVID-19 election campaign rally at Independence Square in Ulaanbaatar. Image credit: twitter.com/@oddiinohin.

Commentary
Jun
08
2020
Image credit: Jason Leung, Upslash

Image credit: Jason Leung, Upslash

News Article
Mar
23
2020
Image credit: Mike Lawrence@flickr  (Pandemic Covid/19 has been added to the image)

Image credit: Mike Lawrence@flickr (Pandemic Covid/19 has been added to the image)

Commentary
Mar
11
2020
Image Credit: UNDP South Africa

Image Credit: UNDP South Africa

News Article