Улс төрд хяналтгүй орж, гарч буй эх үүсвэр нь тодорхойгүй мөнгөний урсгал нь Монголын ардчилалд ноцтой эрсдэл бий болгож байна.

Монгол Улсын улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчинд тулгамдаж буй сорилтуудыг ерөнхийд нь авч үзэхэд хуулийн хийдэл их, түүнчлэн хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа нь гол шалтгаан болж байна. Энэ сорилтыг давж лон улсын сайн туршлага, чиг хандлагатай зэрэгцэж дөхөхийн тулд юуны өмнө эрх зүйн орчны шинэчлэл яаралтай хийх шаардлагатай байгаа нь тодорхой юм. Эрх зүйн шинэчлэл олон асуудлыг хөндөх нь гарцаагүй ч нэн түрүүнд улс төрийн санхүүжилтийн хяналт, ил тод байдал, тайлагналтыг сайжруулах, мэдээллийг олон нийтэд ил болгоход анхаарал хандуулах шаардлага байгааг дурдах нь зүйтэй.

Тайлан нь дараах бүтэцтэй болно. Үүнд, Хоёрдугаар бүлэгт Монголын улс төрийн тогтолцооны талаарх товч танилцуулга, Гуравдугаар бүлэгт улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчин, зохицуулалтууд болон тэдгээрийн хэрэгжилтийг үнэлсэн гол дүгнэлтүүд, үүнд хувийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй санхүүжилт, төрийн санхүүжилт, хяналт, хариуцлагын холбогдолтой асуудлуудыг голчлон авч үзэв. Дөрөвдүгээр бүлэгт цаашдын шинэчлэлд зориулсан зөвлөмжийг тус тус багтаалаа.

Details

Publication date
15 November 2018
Language(s)
EnglishМонгол хэл (Mongolian)
Author(s)
Каталина Урибэ Бурчер, Фернандо Касал Бэртуа
Number of pages
46
Co-Publisher(s)
Нээлттэй Нийгэм форум
ISBN
978-91-7671-225-2 (PDF)

Related databases & tools

Contents

Талархал

Товчилсон нэр

Гол зөвлөмж

1. Танилцуулга

2. Монгол Улсын улс төрийн систем

3. Улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчин: Хуулийн зохицуулалт, бодит байдал, ажиглалт дүгнэлт

4. Дүгнэлт, зөвлөмж

Ашигласан эх сурвалж 

Судлаачид

Байгууллагын тухай

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

Монголын улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчин

Дүн шинжилгээ, санал зөвлөмж
Total views 2496
Downloads 3
Rating
Close tooltip