ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္

833
This publication is only available in electronic format
Published: 
23 October 2013
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
542
ISBN: 
978-91-87729-07-2 (Print)
Author(s): 
Markus Böckenförde, Nora Hedling, Winluck Wahiu

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အေသးစိတ္ပံုစံကို ျဖည့္ဆည္း၍ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံကာ ယင္းဥပေဒမ်ား သက္ေရာက္အာဏာတည္ေရး အတြက္ နည္းစနစ္မ်ားကိုေဖၚျပၿပီး ႏိုင္ငံ၏အနာဂါတ္ကိုလည္း ပံုေဖာ္ေပးသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပဋိပကၡ အလြန္တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ သရုပ္လကၡဏာကို အေျခခံေသာအုပ္စုမ်ား၊ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အုပ္စု ေဟာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာႏွင္႔ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတို႔မွ အဓိကက်သူမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာမွအဓိကက်ေသာ ပါဝင္ ေနသူမ်ားအပါအဝင္ အင္အားစုမ်ားစြာအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေစ႔စပ္ညွိႏိႈင္း၍ သေဘာတူညီထားမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းကို နားလည္ေစရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ တစ္ကမာၻလံုးရွိ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္႔ ဆန္းသစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ နမူနာမ်ားစြာျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဤလမ္းညႊန္သည္ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္၊ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အစျပဳကာ အေျခတည္ေအာင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္ဟူေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နမူနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤစာေစာင္တြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားေသာ နမူနာမ်ားအျပင္ အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ၎ တို႔ကို ပံုေဖၚေသာ ေျပာင္းလဲမႈတြန္းအားမ်ားကို နက္နက္နဲနဲခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈ ပါဝင္သည္။ ဤစာတမ္း သည္ အစိုးရႏွင္႔ဆိုင္ေသာအာဏာကို စုစည္းမႈ သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝမႈ ျဖစ္ေစေသာ အားမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင္႔ဆိုင္ ေသာအာဏာကို ပိုမိုတရားဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရပါ အက်ံဳးဝင္ေစရန္ ျဖစ္ေစသည္႔ အားမ်ားကို ေလ့ လာျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာကို ထိုအားမ်ားက မည္သို႔ လႊမ္းမိုးသည္ကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ခု၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားခ်မွတ္မႈကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာထားသည္။

Contents

အမွာစကား
နိဒါန္း
ေက်းဇူးတင္လႊာ
အတိုေကာက္မ်ား

၁။ နိဒါန္း
၂။ မူမ်ားႏွင္႔ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္း
၃။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း
၄။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ ဖြဲ႔စည္းထားပံု
၅။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းထားပံု
၆။ တရားစီရင္ေရးအပိုင္း၏ ဖြဲ႔စည္းထားပံု

၇။ အစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ပံုစံမ်ား

ေဝါဟာရမ်ား
စာတမ္းေရးသူမ်ားအေၾကာင္း
International IDEA အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း 

Related Content

Jul
08
2020
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

Commentary
Dec
03
2019
General Assembly Hall at the United Nations Headquarters in New York. Image Credit: Amanda Sourek, International IDEA

General Assembly Hall at the United Nations Headquarters in New York. Image Credit: Amanda Sourek, International IDEA

News Article