ဒီမိုကေရစီႏွင့္ နက္ရွိဳင္းေသာပဋိပကၡမ်ား

(ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးသူမ်ား စဥ္းစားရန္မူမ်ား)
260
This publication is only available in electronic format
Published: 
1 January 2003
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
440
ISBN: 
91-89098-86-2 (Print)
Author(s): 
Peter Harris, Ben Reilly

အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ျခင္းသည္ ႀကီးမားခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္း ျခင္း၏ အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ထိုအဆင့္တြင္ အကူအညီႏွစ္မ်ဳိးကို လိုအပ္ သည္။ ၎တို႔သည္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္မႈ အရွိဆံုး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကိုယ္တိုင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ ထိေရာက္၍ မွန္ကန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်သည္႔ တည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားျခင္းအားျဖင့္ ေရ ရွည္တည္တံ႔မည္႔ အေျဖရွာမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ညွိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡႏြံထဲမွ ရုန္းထြက္ေနသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ၿင္မ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔ အက်ဳိးေဆာင္မည္ဟူေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္႔ အၾကံဥာဏ္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္အခ်ိန္ တြင္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသူမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ခ်ျပထားသည္။ အာဏာမွ်ေဝမႈ ပံုေသနည္း မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား၊ လူနည္းစုရပိုင္ခြင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္း လမ္းမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားစြာအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ဖီဂ်ီ၊ ေျမာက္အိုင္ယာလန္၊ ဂြါတီမာလာ၊ သီရိလကၤာ၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကအပါအဝင္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ေစ႔စပ္ညွိႏိႈင္း၍ အေျဖရွာခဲ႔မႈ မ်ားကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသူ မ်ား ပါဝင္ေရးသားထားေသာ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား၊ လက္ေတြ႔နမူနာမ်ားပါဝင္သည့္ အလြယ္တကူ ကိုးကားႏိုင္ေသာ လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေရးသားထားပါ သည္။

Related Content

Apr
08
2018
Photo credit: Brechtje Kemp, International IDEA.

Photo credit: Brechtje Kemp, International IDEA.

Feature Story
Mar
05
2018
Linda Landu (Chief Whip of Cape Winelands District Municipality, South Africa) speaks to International IDEA about women in politics

Linda Landu (Chief Whip of Cape Winelands District Municipality, South Africa) speaks to International IDEA about women in politics.

Image: International IDEA/Fredrik Larsson

News Article
Nov
01
2017
UN breakfast session “Women and the Future of Work"

UN breakfast session “Women and the Future of Work" 

Image: UN Women

News Article