တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ပုံစံများ - ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ရာတွင် ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

1,179
This publication is only available in electronic format
Published: 
27 August 2021
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
11
ISBN: 
978-91-7671-458-4 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-459-1 (PDF)
Author(s): 
Anna Dziedzic
Co-Publisher(s): 
Constitution Transformation Network

ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၂၁ ရာစုအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးနီးပါး၏ အင်္ဂါရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အသေးစိတ်လေ့လာချက်စာတမ်း တွင် ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားသော ပုံစံ ၃ မျိုး ဖြစ်သော ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်းတို့အား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ထားသလို အလုံးစုံပါဝင်နိုင်သော၊ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ပြည်သူလူထု တိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား အားပေးမြှင့်တင်သည့် နည်းလမ်းများအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။

Contents

နိဒါန်း

၁။ ပြည်သူလုထု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

၂။ ဆန်းစစ်ဝေဖန်မှုများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသာ ပြည်သူလူထု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၃။ ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးအစားများ

၄။ ပြည်သူလူထု တိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော အမျိုးအစားအား ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၅။ အလုံးစုံပါဝင်နိုင်သော ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၆။ ခေတ်ကာလ အချိန်အခါ၏ အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခု

ကိုးကားချက်များနှင့် အခြားဖတ်ရှုစရာများ

Related Content

Sep
06
2021
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

News Article
Dec
11
2020
A Coherence Programme mentor talking to female Executive Members of Aurahi, rural municipality province. Credits of the image: International IDEA.

A Coherence Programme mentor talking to female Executive Members of Aurahi Rural Municipality, Province 2. Credits of the image: International IDEA.

News Article
Jul
08
2020
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

Commentary