ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၂၁ ရာစုအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးနီးပါး၏ အင်္ဂါရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အသေးစိတ်လေ့လာချက်စာတမ်း တွင် ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားသော ပုံစံ ၃ မျိုး ဖြစ်သော ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်းတို့အား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ထားသလို အလုံးစုံပါဝင်နိုင်သော၊ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ပြည်သူလူထု တိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား အားပေးမြှင့်တင်သည့် နည်းလမ်းများအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။

Details

Publication date
27 August 2021
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Author(s)
Anna Dziedzic
Number of pages
11
Co-Publisher(s)
Constitution Transformation Network
ISBN
978-91-7671-459-1 (PDF)
978-91-7671-458-4 (Print)

Contents

နိဒါန်း

၁။ ပြည်သူလုထု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

၂။ ဆန်းစစ်ဝေဖန်မှုများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသာ ပြည်သူလူထု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၃။ ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးအစားများ

၄။ ပြည်သူလူထု တိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော အမျိုးအစားအား ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၅။ အလုံးစုံပါဝင်နိုင်သော ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၆။ ခေတ်ကာလ အချိန်အခါ၏ အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခု

ကိုးကားချက်များနှင့် အခြားဖတ်ရှုစရာများ

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ပုံစံများ - ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ရာတွင် ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

Total views 1224
Downloads 18
Rating
Close tooltip