ထိလွယ်ရှလွယ် အခြေအနေနှင့် ပဋိပက္ခ သက်ရောက်မှုရှိသည့် ဒေသများတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း

2,381
This publication is only available in electronic format
Published: 
12 November 2019
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
62
ISBN: 
978-91-7671-272-6 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-273-3 (PDF)
Author(s): 
Kimana Zulueta-Fülscher and Sumit Bisarya

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်စဉ် နှင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုစလုံးတွင် အရေးပါအရာကျသော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပို၍ရှုမြင်ခြင်း ခံလာရသည်။ ပဋိပက္ခအလွန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြည်သူ့အာဏာ နှင့် အရင်းအမြစ်များကို လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးရာတွင် လိုအပ်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပို၍အများပါဝင်သော နိုင်ငံဖြစ်အောင် လည်ပတ်စေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုရေး၊ နိင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အုပ်စုများကိုလည်း ပိုမိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုမှ ကာကွယ်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မည်သူက ရေးဆွဲသနည်း။ ၎င်းတို့ကို မည်သို့ခန့်အပ်သနည်း။ ဖြစ်စဉ် တစ်ခုလုံး တရားဝင်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးမူဘောင်အသစ်၏ အကြောင်းအရာနှင့် အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာဆုံးဖြတ် သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆိုပါမေးခွန်းများသည် စဉ်းစားရမည့် အရေးပါသော မေးခွန်းများဖြစ်သည်။

ယခုမူဝါဒစာတမ်းသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ပဋိပက္ခအလွန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ၃၇ ခုတွင် တွေ့ရသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ (CMB) အမျိုးအစားများနှင့် ၎င်းအမျိုးအစားများ ရွေးချယ်ပုံကို လေ့လာသုံးသပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် ပဋိပက္ခအလွန်အခင်းအကျင်းမျိုး၌ CMB အမျိုး အစားများ ရွေးချယ်မှုအကြိမ်အရေအတွက်နှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံများသည် ရွေးချယ်လိုက်သော CMB အမျိုးအစားအပေါ်သက်ရောက်မှု ရှိမရှိဆိုသည့် အချက်ကို လည်း အဓိကထား သုံးသပ်လေ့လာထားပါသည်။

Contents

ကျေးဇူးတင်လွှာ

အဓိက အကြံပြုချက်များ

အကျဉ်းချုပ် တင်ပြချက်

အခန်း ၁။ နိဒါန်း

အခန်း ၂။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း - သဘောတရား ရေးရာ မူဘောင်

အခန်း ၃။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့များ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း - အချက်အလက် စိစစ်လေ့လာမှု

အခန်း ၄။ အချက်အလက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း

အခန်း ၅။ နိဂုံး

ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်များ

နောက်ဆက်တွဲ

စာရေးသူများ အကြောင်း

အဖွဲ့အစည်းများ အကြောင်း

Related Content

Nov
03
2017
Participants of the Second Melbourne Forum on Constitution Building in Asia and the Pacific. Photo credit: University of the Philippines Diliman

Participants of the Second Melbourne Forum on Constitution-Building in Asia and the Pacific. Photo credit: University of the Philippines Diliman

News Article
May
23
2017
Professor Cheryl Saunders at the PH Constitution @30 Public Forum, University of the Philippines Cebu. (Photo © Nyla Prieto)

Professor Cheryl Saunders at the PH Constitution @30 Public Forum, University of the Philippines Cebu. (Photo © Nyla Prieto)

Feature Story