Media

Displaying 1 - 20 of 46
Feb
24
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and the Union Election Commission is updating the voter list. This video outlines the process and steps to be taken to ensure to be properly enrolled.
Feb
24
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and the Union Election Commission is updating the voter list. This video outlines the process and steps to be taken to ensure to be properly enrolled.
Feb
24
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and the Union Election Commission is updating the voter list. This video outlines the process and steps to be taken to ensure to be properly enrolled.
Feb
24
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and the Union Election Commission is updating the voter list. This video outlines the process and steps to be taken to ensure to be properly enrolled.
Feb
24
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and the Union Election Commission is updating the voter list. This video outlines the process and steps to be taken to ensure to be properly enrolled.
Feb
24
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and the Union Election Commission is updating the voter list. This video outlines the process and steps to be taken to ensure to be properly enrolled.
Feb
02
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and international and domestic election observers have been invited by the Union Election Commission to observe these elections. This video outlines the role and responsibilities of election observers...
Feb
02
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and international and domestic election observers have been invited by the Union Election Commission to observe these elections. This video outlines the role and responsibilities of election observers...
Feb
02
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and international and domestic election observers have been invited by the Union Election Commission to observe these elections. This video outlines the role and responsibilities of election observers...
Feb
02
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and international and domestic election observers have been invited by the Union Election Commission to observe these elections. This video outlines the role and responsibilities of election observers...
Feb
02
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and international and domestic election observers have been invited by the Union Election Commission to observe these elections. This video outlines the role and responsibilities of election observers...
Feb
02
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and international and domestic election observers have been invited by the Union Election Commission to observe these elections. This video outlines the role and responsibilities of election observers...
Jan
24
2017
Video
By-elections will be held in Myanmar on 1 April 2017 and international and domestic election observers have been invited by the Union Election Commission to observe these elections. This video outlines the role and responsibilities of election observers...
Dec
23
2016
Video
International IDEA participated in the 2016 Bali Democracy Forum themed “Religion, Democracy and Pluralism” on 8-9 December. The delegation was headed by International IDEA’s Chair of Board of Advisers, Surin Pitsuwan, accompanied by Leena Rikkilä Tamang,...
Nov
19
2015
Video
Տեսանյութի հայերեն տարբերակը պատրաստվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախաձեռնությամբ  
Nov
19
2015
Video
Տեսանյութի հայերեն տարբերակը պատրաստվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախաձեռնությամբ  
Nov
19
2015
Video
Տեսանյութի հայերեն տարբերակը պատրաստվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախաձեռնությամբ  
Oct
26
2015
Video
This animation is part of a series of voter education cartoons that the Union Election Commission produced with support of International IDEA in Myanmar, as part of the STEP Democracy Project, funded by the European Union.  
Oct
26
2015
Video
This animation is part of a series of voter education cartoons that the Union Election Commission produced with support of International IDEA in Myanmar, as part of the STEP Democracy Project, funded by the European Union.
Oct
26
2015
Video
This animation is part of a series of voter education cartoons that the Union Election Commission produced with support of International IDEA in Myanmar, as part of the STEP Democracy Project, funded by the European Union.