سطح محلی دموکراسی غالبا اولین محل ورود مردم به مشارکت سیاسی و تجربه نمایندگی است. "چارچوب ارزیابی وضعیت دموکراسی محلی" شهروندان را قادر می سازد تا به طور منظم وضع سلامت محلی دموکراسی خود را با استفاده از استانداردهای چارچوبه ای جهانی بسنجند. دموکراسی وقتی سالم است که نهادهای محلی آن و فرآیندها و عملکردهای محلی اش برقرار باشد و بر اساس اصول و ارزشهای کلیدی دموکراتیک کار کند و آن را در عمل منعکس سازد.

نقش شهروندان در بهبود مستمر عملکرد نهادهای دموکراسی و بقای آن نقشی پایه ای است. بنابرین، تلاش برای ساختن دموکراسی و دگرسازی اصیل اجتماعی نیازمند سازوکارهای نهادینه ای است تا بتواند دیدگاه شهروندان را در باره دموکراسی شان و خواستها و بصیرت های آنها را در این خصوص هم جلب کند و هم ساختار بخشد.

مهم است توجه کنیم که کیفیت دموکراسی در یک کشور ممکن است از یک منطقه به منطقه دیگر کشور یا از یک شهر تا شهر دیگر فرق کند. توانایی "ارزیابی ها" برای یافتن این خصوصیات محلی دموکراسی دارای اهمیت است هم از نظر تعمیق دموکراسی در سطح محلی و هم برای شکل دادن به استراتژی هایی که دموکراسی را در سطح ملی گسترش دهند و تعمیق بخشند.

این ترجمه اختصاصی آموزشکده توانا از "چارچوب ارزیابی وضعیت دموکراسی محلی" که سازمان ایده بین المللی منتشر کرده است، سه بخش اصلی دارد: اصول و ارزشهای میانجی، ستون ها و سوالات تحقیق، و توصیفی از چگونگی پروراندن یک ارزیابی.

Details

Publication date
29 August 2016
Number of pages
124
Co-Publisher(s)
E-Collaboration for Civic Education/Tavaana

Contents

مقدمه

عبارت اختصاری

دربار ه این راهنما

فصل اول:  معرفی چارچوب ارزيابی وضعيت دموکراسی محلی

فصل دوم:  چارچوب ارزيابی وضعيت دموکراسی محلی

فصل سوم:  نحوه اجرای یک ارزیابی

فصل چهارم:  چارچوب پرسش های ارزيابی وضعيت دموکراسی محلی

پانويس ها

سپاس نامه ها

مؤسسه بین المللی دموکراسی وياری انتخاباتی (IDEA) در یک نگاه

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

وضعیت دموکراسی محلی چارچوب ارزیابی

Total views 1798
Downloads 3
Rating
Close tooltip