ႏုိင္ငံေတာ္မွခြဲထြက္ျခင္း

1,979
This publication is only available in electronic format
Published: 
17 October 2018
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
8
Author(s): 
Tom Ginsburg

ဤအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစာတမ္းတိုုတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမၻာေပၚရွိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ပုုံ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထားသည္။ ခြဲထြက္ျခင္းကိစၥႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဓိက ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ပံုစံမ်ားျဖစ္ေသာ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း ႏွင္႔ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း စသည္တုိ႔အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။

Contents

၁။ ခြဲထြက္ျခင္း - အရင္းမူလႏွင္႔ ဆင္ျခင္စဥ္းစားပံုမ်ား

၂။ ျဖစ္ေနက်ပံုစံ၊ အလားအလာမ်ားႏွင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား

၃။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း

၄။ နိဂံုး

Related Content

Jul
08
2020
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

Commentary
Apr
29
2020
International IDEA’s MyConstitution programme in Myanmar held several workshops on a variety of constitutional topics, including Emergency Provisions in Federal Constitutions. Photo credit: International IDEA

International IDEA’s MyConstitution programme in Myanmar held several workshops on a variety of constitutional topics, including Emergency Provisions in Federal Constitutions. Photo credit: International IDEA

Feature Story
Dec
03
2019
General Assembly Hall at the United Nations Headquarters in New York. Image Credit: Amanda Sourek, International IDEA

General Assembly Hall at the United Nations Headquarters in New York. Image Credit: Amanda Sourek, International IDEA

News Article