ႏုိင္ငံေတာ္မွခြဲထြက္ျခင္း

2,732
This publication is only available in electronic format
Published: 
17 October 2018
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
8
Author(s): 
Tom Ginsburg

ဤအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစာတမ္းတိုုတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမၻာေပၚရွိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ပုုံ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထားသည္။ ခြဲထြက္ျခင္းကိစၥႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဓိက ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ပံုစံမ်ားျဖစ္ေသာ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း ႏွင္႔ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း စသည္တုိ႔အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။

Contents

၁။ ခြဲထြက္ျခင္း - အရင္းမူလႏွင္႔ ဆင္ျခင္စဥ္းစားပံုမ်ား

၂။ ျဖစ္ေနက်ပံုစံ၊ အလားအလာမ်ားႏွင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား

၃။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း

၄။ နိဂံုး

Related Content

Sep
06
2021
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

News Article
Dec
11
2020
A Coherence Programme mentor talking to female Executive Members of Aurahi, rural municipality province. Credits of the image: International IDEA.

A Coherence Programme mentor talking to female Executive Members of Aurahi Rural Municipality, Province 2. Credits of the image: International IDEA.

News Article
Jul
08
2020
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

Commentary