ဤအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစာတမ္းတိုုတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမၻာေပၚရွိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ပုုံ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထားသည္။ ခြဲထြက္ျခင္းကိစၥႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဓိက ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ပံုစံမ်ားျဖစ္ေသာ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း ႏွင္႔ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း စသည္တုိ႔အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။

Details

Publication date
17 October 2018
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Author(s)
Tom Ginsburg
Number of pages
8

Contents

၁။ ခြဲထြက္ျခင္း - အရင္းမူလႏွင္႔ ဆင္ျခင္စဥ္းစားပံုမ်ား

၂။ ျဖစ္ေနက်ပံုစံ၊ အလားအလာမ်ားႏွင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား

၃။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း

၄။ နိဂံုး

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

ႏုိင္ငံေတာ္မွခြဲထြက္ျခင္း

Total views 2938
Downloads 20
Rating
Close tooltip