ประเทศไทยได้ผ่านการปฏิรูประบบการบริหารจัดการการเงินของพรรคการเมืองมาแล้ว หลายต่อหลายครั้ง อีกทั้งยังมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการการเงินของ พรรคการเมืองและระเบียบว่าด้วยการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ถึงกระนั้น ปัญหานานัปการยังคงเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง จึงควรมีการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการการเงินของพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่องและควรมีการวางระบบและ ขั้นตอนกระบวนการต่าง  เพื่อการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จวบจนถึงปี .. 2566 ยงั ไม่ปรากฏรายงานการประเมินประสทิ ธิภาพของระเบียบว่าด้วยการ บริหารจัดการการเงินของพรรคการเมืองอย่างเป็นระบบในประเทศไทย รายงานฉบับนี้จึงมุ่ง หวังที่จะเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์กรอบแนวทางการกำกับดูแลการเงินของ พรรคการเมืองในปัจจุบัน และศึกษาปัญหาความท้าทายต่าง  ในการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการการ เงินของพรรคการเมือง ได้แก่ กลไกในการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ ระเบียบว่า ด้วยการสนับสนุนทางการเงินโดยภาคเอกชน ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลรายรับรายจ่ายของพรรคการเมือง กลไกในการกำกับดูแล และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมและตั้ง อยู่บนผลลัพธ์จากการศึกษา เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย พรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (ประเทศไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  นำไปพิจารณาต่อไป รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้สถาบันการช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือก ตั้งระหว่างประเทศ (International IDEA) เพื่อการศึกษาระบบการเงินของพรรคการเมืองใน ประเทศกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอภิปรายนโยบายทางการเงินในแวดวงการเมือง ระดับนานาชาติ อันตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์

Details

Publication date
17 August 2023
Language(s)
Englishไทย (Thai)
Author(s)
Punchada Sirivunnabood; Editors: Yukihiko Hamada, Khushbu Agrawal
Number of pages
66
ISBN
978-91-7671-666-3 (PDF)
978-91-7671-667-0 (Print)

Related databases & tools

Contents

กิตติกรรมประกาศ

คำย่อและอักษรย่อ

บทสรุปผู้บริหาร

บทนำ

1. ภูมิทัศน์การเลือกตั้งของประเทศไทย

2. กรอบแนวทางการกำกับดูแลการบริหารการเงินของพรรคการเมืองในประเทศไทย

3. สรุปประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะ

ผนวก ก บันทึกการรับบริจาค
ผนวก ข ใบเสร็จรับเงิน 
ผนวก ค รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมประเมินผลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
ประวัติผู้จัดทำรายงาน

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

รายงานการประเมินการเงินของพรรคการเมือง ในประเทศไทย

Total views 308
Downloads 10
Rating
Close tooltip