အခြေခံဥပဒေပါ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ရပိုင်ခွင့်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာနည်း

68
This publication is only available in electronic format
Published: 
14 May 2022
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
294
ISBN: 
978-91-7671-541-3 (PDF)
Author(s): 
Amanda Cats-Baril

အခြေခံဥပဒေပါ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ရပိုင်ခွင့်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာနည်း သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပ‌ဒေဆိုင်ရာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ချက်တို့ကို ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများရှုထောင့်မှ သရုပ်ခွဲလေ့လာမည့်သူများအတွက် အသုံးဝင်မည့် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းစဥ်များ၊ အတိုချုပ်ရှင်းပြချက်များအပြင် နိုင်ငံတကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပ‌ဒေများမှ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သာဓက အသုံးပြုထားသည့်အတွက် ဤစာအုပ်ကို အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းစာသား၏ အသုံးအနှုန်းနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို မည်မျှခိုင်ခိုင်မာမာ ထင်ဟပ်ဖော်ပြထားသည်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံတစ်ခု၏ စံတန်ဖိုးများနှင့် သမိုင်းကြောင်းတို့အပြင် အနာဂတ်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ရည်မှန်းချက်များကိုပါ ထင်ဟပ်ဖော်ပြထားသည့် မျှော်မှန်းချက်ကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ ချမှတ်ပေးသည်။ နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးသောဥပဒေအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံနှင့် အဖွဲ့အစည်းယန္တရားများကို သတ်မှတ်ပုံဖော်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအာဏာကို ခွဲဝေပေးခြင်း၊ အခြေခံအခွင့်အရေးများအား အသိအမှတ်ပြု၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံသားများနှင့် အစိုးရများအကြားမှ ဆက်ဆံရေးကို ပုံဖော်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကဲ့သို့သော အုပ်စုများအတွက် အခွင့်အရေးအခြေပြု ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခြင်းဖြင့် အဆိုပါအုပ်စုများနှင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ အခွင့်အရေးများ ပိုမိုပြည့်မီစွာ ရရှိစေရေးအတွက် အထူးအဖွဲ့အစည်း ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်း နောက်တစ်ဆင့် တက်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသေးသည်။

Contents

အမှာစာ

မိတ်ဆက်

ကျေးဇူးတင်လွှာ

နိဒါန်း

၁။        ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ပြဋ္ဌာန်းအခွင့်အရေးများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၁.၁။     ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို အဘယ်ကြောင့် ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းသင့်သနည်း
၁.၂။      အခြေခံဥပဒေပါ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ရပိုင်ခွင့်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာနည်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးပါ၍ မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးချသင့်သနည်း

၂။         ဆန်းစစ်လေ့လာနည်း အသုံးပြုပုံ

၂.၁။      အဖွင့်မိတ်ဆက်
၂.၂။      ဆန်းစစ်လေ့လာနည်း ဖွဲ့စည်းပုံ
၂.၃။      ဤနည်းလမ်းအား အသုံးပြုသူများ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အဓိကအချက်များ
၂.၄။      ဆန်းစစ်လေ့လာမှုပြီးမြောက်ပါက အသုံးချနိုင်ပုံ

၃။        အဓိကစကားရပ်များနှင့် သဘောတရားများ

၄။        အခြေခံဥပဒေပါ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ရပိုင်ခွင့်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာနည်း
၁။        အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂။         တန်းတူညီမျှမှု ခံစားရပိုင်ခွင့် နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တိုက်ဖျက်ပိုင်ခွင့်
၃။        ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များ
၄။        ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့် - သဘောတူညီချက် ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
၅။        ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်စားပြုခြင်း
၆။        မြေယာ၊ နယ်မြေနှင့် သဘာဝသယံဇာတဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ
၇။        ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ
၈။        ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ပေးခြင်း

ကိုးကားချက်များနှင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုလေ့လာရန်များ

နောက်ဆက်တွဲ ၃။

မေးခွန်းစာရင်း