Kasangkapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon

2,645
This publication is only available in electronic format
Published: 
2 August 2021
Language: 
Filipino
Pages: 
230
ISBN: 
978-91-7671-446-1 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-447-8 (PDF)
Author(s): 
Amanda Cats-Baril
Co-Publisher(s): 
Institute for Autonomy and Governance

Ang Kasangakapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon ay tumutulong sa mga gagamit upang pag-aralan ang isang konstitusyon mula sa pananaw ng mga karapatan ng mga katutubo. Paggamit ng isang serye ng mga katanungan, maikling paliwanag at halimbawang mga probisyon mula sa mga konstitusyon sa buong mundo, ang Kasangkapan sa Pagtatasa ay gumagabay sa mga gagamit nito sa pamamagitan ng teksto ng isang konstitusyon at pinapayagan ang sistematikong pagsusuri ng wika at mga probisyon ng isang tekstong konstitusyonal upang matasa kung gaano kasigla ang mga karapatan ng mga katutubo ay sinalamin rito. Ang isang konstitusyon ay nagpapahayag ng isang pananaw na sumasalamin sa mga halagahan at kasaysayan ng estado, pati na rin ang mga mithiing obhetibo para sa hinaharap. Bilang kataas-taasang batas ng estado, binibigyang kahulugan ng konstitusyon ang mga estruktura at institusyon nito, na kritikal na tinutukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan at gobyerno. Ang paglatag sa konstitusyunal na pagkilala at mga proteksyon na nakabatay sa mga karapatan para sa mga tiyak na pangkat, tulad ng mga katutubo, ay maaaring magbigay sa mga pangkat na ito ng pinahusay na proteksyon ng kanilang mga karapatan. Maaari itong maisulong sa pamamagitan ng paglalaan ng mga espesyalisadong institusyon at proseso upang mapalalim ang pagsasakatuparan ng mga karapatang iyon sa praktika.

Contents

Pambungad

Paunang salita

Pagkilala

Introduksyon

1. Pagtatasa sa karapatan ng mga katutubo sa mga konstitusyon

2. Paano gamitin ang Kasangkapan sa Pagtatas

3. Mga susing termino at konsepto

4. Kasangkapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon

Mga sanggunian at karagdagang babasahin

Mga karugtong

Tungkol sa may-akda

Tungkol sa taga-disenyo

Tungkol sa International IDEA.

Related Content

Aug
17
2022

Botswana women politicians pushed for the constitutional review. Image credit: International IDEA.

News Article
Feb
25
2022
Press Release