Ang Kasangakapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon ay tumutulong sa mga gagamit upang pag-aralan ang isang konstitusyon mula sa pananaw ng mga karapatan ng mga katutubo. Paggamit ng isang serye ng mga katanungan, maikling paliwanag at halimbawang mga probisyon mula sa mga konstitusyon sa buong mundo, ang Kasangkapan sa Pagtatasa ay gumagabay sa mga gagamit nito sa pamamagitan ng teksto ng isang konstitusyon at pinapayagan ang sistematikong pagsusuri ng wika at mga probisyon ng isang tekstong konstitusyonal upang matasa kung gaano kasigla ang mga karapatan ng mga katutubo ay sinalamin rito. Ang isang konstitusyon ay nagpapahayag ng isang pananaw na sumasalamin sa mga halagahan at kasaysayan ng estado, pati na rin ang mga mithiing obhetibo para sa hinaharap. Bilang kataas-taasang batas ng estado, binibigyang kahulugan ng konstitusyon ang mga estruktura at institusyon nito, na kritikal na tinutukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan at gobyerno. Ang paglatag sa konstitusyunal na pagkilala at mga proteksyon na nakabatay sa mga karapatan para sa mga tiyak na pangkat, tulad ng mga katutubo, ay maaaring magbigay sa mga pangkat na ito ng pinahusay na proteksyon ng kanilang mga karapatan. Maaari itong maisulong sa pamamagitan ng paglalaan ng mga espesyalisadong institusyon at proseso upang mapalalim ang pagsasakatuparan ng mga karapatang iyon sa praktika.

Details

Publication date
02 August 2021
Author(s)
Amanda Cats-Baril
Number of pages
230
Co-Publisher(s)
Institute for Autonomy and Governance
ISBN
978-91-7671-447-8 (PDF)
978-91-7671-446-1 (Print)

Contents

Pambungad

Paunang salita

Pagkilala

Introduksyon

1. Pagtatasa sa karapatan ng mga katutubo sa mga konstitusyon

2. Paano gamitin ang Kasangkapan sa Pagtatas

3. Mga susing termino at konsepto

4. Kasangkapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon

Mga sanggunian at karagdagang babasahin

Mga karugtong

Tungkol sa may-akda

Tungkol sa taga-disenyo

Tungkol sa International IDEA.

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

Kasangkapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon

Total views 3077
Downloads 10
Rating
Close tooltip