Details

Publication date
30 September 2014
Language(s)
EnglishTiếng Việt (Vietnamese)Bahasa Indonesia (Indonesian)
Author(s)
Timothy D. Sisk
Number of pages
236
Co-Publisher(s)
Institute of Public Policy and Law under the Vietnam Union of Science and Technology Associations
ISBN
978-604-939-180-4 (Print)

Contents

LỜI TỰA
LỜI MỞ ĐẦU
TỪ VIẾT TẮT
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG MỘT: KHÁI NIỆM, THÁCH THỨC, VÀ XU HƯỚNG
CHƯƠNG HAI: THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG CHO DÂN CHỦ Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG
CHƯƠNG BA: ĐA DẠNG VÀ DÂN CHỦ
CHƯƠNG BỐN: NÂNG CAO BẦU CỬ DÂN CHỦ
CHƯƠNG NĂM: MỞ RỘNG DÂN CHỦ THAM GIA
CHƯƠNG SÁU: THÚC ĐẨY DÂN CHỦ Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG TRONG THẾ KỶ XXI

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

Democracy at the Local Level

Total views 2932
Downloads 2
Rating
Close tooltip