ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော Covid-19 သည် နိုင်ငံနှင့် တိုင်းပြည်အသီးသီးတွင် စီစဉ်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲများအား ကျင်းပရမည်လော သို့မဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းရမည်လော နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကြုံစဖူးဖိအားများပေးလျက်ရှိသည်။ ရွေးကောက်ပွဲများ ဆက်လက်ကျင်းပရမည်လော၊ ရွှေ့ဆိုင်းရမည်လော အငြင်းပွားဖွယ်ရာများရှိသည်။

ထိုသို့ ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရေးနှင့် ရွှေ့ဆိုင်းရေးတို့ နှစ်ခုကြား ရွေးချယ်ရာတွင် ဟန်ချက်ညီညီဖြစ်စေရန် ချိန်ညှိခြင်းသည် လွယ်ကူသည့်အလုပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံသားများကြား လူမှုဘဝအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ သဘောတူညီချက်ကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်ခန္ဓာအား ပေးဆပ်ရသည်အထိ ဖြစ်သင့်ပါသလော။ သို့တည်းမဟုတ် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ဆန္ဒမဲပေးသည့် ရှိရင်းစွဲဓလေ့ ကျင်းပရန်အလို့ငှာ လူစုလူဝေးများပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ပိုမိုဆိုးရွားလာမည့်အရေး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် အခြားသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖွယ်ရာအချက်များကို လွှမ်းမိုးသွားသင့်ပါသလော။

ဤပညာရပ်ဆိုင်ရာစာတမ်းသည် COVID-19 ရောဂါခြိမ်းခြောက်မှုအောက်တွင် နိုင်ငံတော်အဆင့် ရွေးကောက်ပွဲကြီးများကို ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမဆုံးသောနိုင်ငံများအနက်မှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံကို ကြည့်ရှုရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Details

Publication date
29 April 2020
Author(s)
Antonio Spinelli
Number of pages
18

Author(s)

Contents

၁။ ပြည်သူလူထု အယုံအကြည်ရှိမှုကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် စမ်းသပ်ချက်

၂။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် ရွေးကောက်ပွဲများစီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု

၃။ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်သည့် အခြေအနေမျိုးများအတွက် အထူးအစီအမံများ

၄။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေပြုလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ

၅။ ဤအတွေ့အကြုံမှ မည်သည့်သင်ခန်းစာများ ရရှိနိုင်သနည်း။

၆။ အခြေအနေတိုင်းသည် ထူးခြားပြီးအရေးပါလှသည်။

အသုံးဝင်သည့် ချိတ်ဆက်ဖတ်ရှုဖွယ်ရာများ

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

Covid-19 ကူဵစက်ေရာဂါကျေရာက်ေနစဉ် ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ - ကိုရီဵယာဵသမ္မတနိုင်ငဳ၏ အေရဵပါသညဴ် စမ်ဵသပ်ချက်

Total views 2942
Downloads 0
Rating
Close tooltip