Улс төрийн намуудад зориулсан жендэрийн бодлого боловсруулах аргачлал

1,681
This publication is only available in electronic format
Published: 
21 March 2023
Language: 
Монгол хэл
Pages: 
40
ISBN: 
978-91-7671-608-3 (PDF)
Author(s): 
Nana Kalandadze
Available Languages:

Энэхүү зөвлөмж нь улс төрийн нам жендэрийн бодлого боловсруулахад анхаарах голлох зүйлсийг  авч үзсэн бөгөөд нам дотор эмэгтэйчүүдийг дэмжих, жендерийн тэгш байдлыг бэхжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай намын удирдлагыг бүрдүүлэх, дотоод шийдвэр гаргах үйл явц, дотоод хяналт, намын байгуулалтын хөгжил, нэр дэвшигчийг тодруулж, сонгох, намын бодлого, мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулах, сонгогчидтой ажиллах, кампанит ажил явуулах зэрэг асуудлыг авч үзлээ.

Contents

1. Удиртгал

2. Улс төрийн намд жендэрийн тэнцвэртэй байдал яагаад чухал вэ?

3. Улс төрийн нам жендэрийн бодлоготой байх шалтгаан

4. Жендэрийн бодлогыг санаачилж, боловсруулах нь

5. Улс төрийн намын жендэрийн бодлогын гол бүрэлдэхүүн

6. Жендэрийн тэгш байдлын бодлогын тодорхой зорилтуудыг тодорхойлох нь

7. Жендэрийн бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих хугацаа

8. Дүгнэлт

Хавсралт А: Олон улсын стандарт, амлалт

Хавсралт Б: Үндсэн ойлголт, тодорхойлолт

Эх сурвалж, цаашид унших материал

Related Content

Mar
20
2023

Group picture for Raedat members and International IDEA after the conclusion of the workshop in Tunis, Tunisia. Photo: International IDEA 

Feature Story
Mar
10
2023

Artwork by Sudanese visual artist Rana Jubara.

Commentary
Mar
07
2023

Image credit: The Myanmar Photo Collective, Visualrebellion.org

News Article