အာဖရိကတိုက်တွင် အများပါဝင်သော နိုင်ငံရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုယ်စားပြုမှု မြှင့်တင်ရာတိုးတက်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများလူငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အများဆုံး အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် အာဖရိကတိုက် အများပါဝင်မှုနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အလားအလာများနှင့် စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။  

အမျိုးသမီးများကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပုံစံအားလုံး ပပျောက်စေရေး သဘောတူစာချုပ်၊ အာဖရိကလူငယ်ပဋိညာဉ်၊ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ အာဖရိကပဋိညာဉ်တို့ ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာ့အဆင့်နှင့် ဒေသအဆင့် စံနှုန်းမူဘောင်များကို (အနည်းနှင့်အများ) ပြည်တွင်းဥပဒေများအတွင်း ပေါင်းစည်းထည့်သွင်း ကျင့်သုံးမှုကြောင့် အာဖရိကတိုက် တစ်ဝန်း အများပါဝင်သော နိုင်ငံရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးပမ်းမှုများ မြင့်တက်လာပါသည်။ သို့ရာတွင် တိုးတက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (progressive) ဥပဒေမူဘောင်များ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လျက် ဒုက္ခသည်များ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုယ်စားပြုမှု တိုးတက်မြင့်မားလာရေး ကြိုးပမ်းမှုများမှာမူ အားနည်းနေပါသေးသည်။ နိုင်ငံရေးတွင် အများပါဝင် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုကို အဟန့်အတားပြုနေသည့် အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားနိုင်ရန် မျိုးဆက်အများ နယ်ပယ်ကဏ္ဍအများ ပြိုင်တူပါဝင်ရေး အဓိကထားလျက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

Details

Publication date
12 June 2023
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Author(s)
Emmanuel O. Akwetey and Tarisai Mutangi
Number of pages
76
ISBN
978-91-7671-645-8 (PDF)

Contents

ကျေးဇူးတင်လွှာ 

အတိုကောက်ဝေါဟာရများ 

အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြချက် 

အခန်း - နိဒါန်း 

အခန်း - ရည်ရွယ်ချက်များ 

အခန်း - သုတေသနနည်းလမ်း 

အခန်း - အလားအလာများ 
- ခြုံငုံဖော်ပြချက်၄- အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုယ်စားပြုမှု 
- လူငယ်များကို ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် လူငယ်များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု 
- မသန်စွမ်းသူများ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုယ်စားပြုမှု 

- ဒုက္ခသည်များ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု 

အခန်း - ဖြစ်ရပ်လေ့လာချက်များ 
- ရဝမ်ဒါနိုင်ငံ 
- ဂါနာနိုင်ငံ 
- တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ 
- တောင်အာဖရိကရှိ ဒုက္ခသည်များ ကိစ္စ 
- ယူဂန်ဒါနိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည်များကိစ္စ 

အခန်း စိန်ခေါ်မှု အခက်အခဲများ 

အခန်း - အာဖရိကတိုက်၌ နိုင်ငံရေးတွင် အများပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်မြင့်မားစေရေး မဟာဗျူဟာများ 
- အစိုးရများအတွက် မဟာဗျူဟာများ 
- အစိုးရမဟုတ်သော ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများ (Non-State Actors) အတွက် မဟာဗျူဟာများ 

အခန်း နိဂုံး 

ရည်ညွှန်းကိုးကားသော စာအုပ်စာတမ်းများ 

နောက်ဆက်တွဲ (က) တိုက်ရိုက်အများပြည်သူရန်ပုံငွေ (direct public funding) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အချက်များ 

နောက်ဆက်တွဲ () အာဖရိုဘာရိုမီတာ (Afrobarometer အာဖရိကပြဒါးတိုင်) အချက်အလက်များ 

စာရေးသူများ 

International IDEA အဖွဲ့ 

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

အာဖရိကတွင် နိုင်ငံရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုတို့၌ အားလုံးပါဝင်ရေးကို မြှင့်တင်ခြင်း

Total views 169
Downloads 0
Rating
Close tooltip