ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာတမ်းတိုတွင် အစိုးရ၏ ကွဲပြားခြားနားသည့်စနစ်များအလိုက် ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခြင်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။

ဝန်ကြီးများသည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွင် ရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင် ခွင့် ရှိမရှိဆိုသည့် မေးခွန်းအပေါ် အဓိကထားဆွေးနွေးထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေခံမြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ သီးသန့်ရည်ညွှန်း ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာတမ်းတိုသည် (က) နိုင်ငံတော်အဆင့် ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခြင်း (ခ) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခြင်းများ ကို လေ့လာထားပါသည်။

Details

Publication date
11 March 2020
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Author(s)
Elliot Bulmer
Number of pages
16

Author(s)

Contents

၁။ စာတမ်းအကျဥ်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်

၂။ ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခြင်း နှင့် အစိုးရစနစ်များ

၃။ ‘ပေါင်းစပ်ခြင်း’ စည်းမျဥ်းများဆိုင်ရာ အခြေအနေများ - ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသော ဝန်ကြီးများ

၄။ ပိုင်းခြား/သီးခြားပုံစံ စည်းမျဥ်းများ နှင့် ‘သီးခြား’ နည်းဥပဒေနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် ကိစ္စရပ် - လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သည့် ဝန်ကြီးများ

၅။ နောက်ဆက်တွဲ အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ နှင့် ရေခံမြေခံအနေအထားအလိုက် ထပ်မံထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည့်အချက်များ

၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထင်ဟပ်မှုများ

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

ဝန်ကြီးများသည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သင့်ပါသလား။

Total views 2328
Downloads 8
Rating
Close tooltip