ဝန်ကြီးများသည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သင့်ပါသလား။

1,763
This publication is only available in electronic format
Published: 
11 March 2020
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
16
Author(s): 
Elliot Bulmer

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာတမ်းတိုတွင် အစိုးရ၏ ကွဲပြားခြားနားသည့်စနစ်များအလိုက် ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခြင်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။

ဝန်ကြီးများသည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွင် ရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင် ခွင့် ရှိမရှိဆိုသည့် မေးခွန်းအပေါ် အဓိကထားဆွေးနွေးထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေခံမြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ သီးသန့်ရည်ညွှန်း ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာတမ်းတိုသည် (က) နိုင်ငံတော်အဆင့် ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခြင်း (ခ) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခြင်းများ ကို လေ့လာထားပါသည်။

Contents

၁။ စာတမ်းအကျဥ်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်

၂။ ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခြင်း နှင့် အစိုးရစနစ်များ

၃။ ‘ပေါင်းစပ်ခြင်း’ စည်းမျဥ်းများဆိုင်ရာ အခြေအနေများ - ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသော ဝန်ကြီးများ

၄။ ပိုင်းခြား/သီးခြားပုံစံ စည်းမျဥ်းများ နှင့် ‘သီးခြား’ နည်းဥပဒေနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် ကိစ္စရပ် - လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သည့် ဝန်ကြီးများ

၅။ နောက်ဆက်တွဲ အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ နှင့် ရေခံမြေခံအနေအထားအလိုက် ထပ်မံထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည့်အချက်များ

၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထင်ဟပ်မှုများ

Related Content

Jul
17
2018
Irish Citizens Assembly in Action. Image: Irish Citizens Assembly

Irish Citizens Assembly in Action. Image: Irish Citizens Assembly

News Article
Feb
12
2018
Hon Speaker of NA and the Hon Deputy Chairperson of NC , during the launch of the manuals. Photo Credit: NA website.

Hon Speaker of NA and the Hon Deputy Chairperson of NC , during the launch of the manuals. Photo Credit: NA website.

News Article