မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုကို၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ရှင်းလင်းစွာ ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းနှင့် ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးထားခြင်းမရှိဘဲ မည်သို့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြောင်း လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

စာတမ်းလေးစောင်ပါဝင်သည့် စာစဉ်တွင် ဤစာတမ်းမှာ တစ်‌စောင်အပါဝင်ဖြစ်ပြီး စာစဉ်ပါ အခြား စာတမ်းများမှာ  စာတမ်း အမှတ် ၁ ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှုအတွက် ထိ‌ရောက်စွာ စည်းရုံးလှုံ့‌ဆော်‌ရေး လမ်းညွှန်( A Guide to Being an Effective Advocate for Gender Equality) စာတမ်း အမှတ် ၂ အနှစ်သာရပိုင်းတန်းတူညီမျှမှုနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်စားပြုပါဝင်မှု (Substantive Equality and Women’s Representation in Public Institutions) နှင့် စာတမ်း အမှတ် ၄ - အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်မှုရှိရေးနှင့် ဂျန်ဒါ တန်းတူညီမျှရေး (Inclusion and Gender Equality in Post-Coup Myanmar) တို့ဖြစ်ပါသည်။

Details

Publication date
07 July 2022
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Author(s)
Cate Buchanan
Number of pages
16
ISBN
978-91-7671-559-8 (PDF)

Contents

အကျဥ်းချုပ်

၁။ ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

၂။ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် စံနှုန်းများ

၃။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု

၄။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိင်မှုကိစ္စအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု (GBV) ကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ဖြစ်ရပ်လေ့လာချက် - တူနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံ

ရည်ညွှန်းစာအုပ်စာတမ်းများ

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုကို တားဆီးခြင်း

အမျိုးသမီးများသာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆန်းစစ်ချက် စာစဉ် ၃
Total views 778
Downloads 29
Rating
Close tooltip