မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုကို တားဆီးခြင်း

အမျိုးသမီးများသာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆန်းစစ်ချက် စာစဉ် ၃
547
This publication is only available in electronic format
Published: 
7 July 2022
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
16
ISBN: 
978-91-7671-559-8 (PDF)
Author(s): 
Cate Buchanan

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုကို၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ရှင်းလင်းစွာ ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းနှင့် ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးထားခြင်းမရှိဘဲ မည်သို့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြောင်း လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

စာတမ်းလေးစောင်ပါဝင်သည့် စာစဉ်တွင် ဤစာတမ်းမှာ တစ်‌စောင်အပါဝင်ဖြစ်ပြီး စာစဉ်ပါ အခြား စာတမ်းများမှာ  စာတမ်း အမှတ် ၁ ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှုအတွက် ထိ‌ရောက်စွာ စည်းရုံးလှုံ့‌ဆော်‌ရေး လမ်းညွှန်( A Guide to Being an Effective Advocate for Gender Equality) စာတမ်း အမှတ် ၂ အနှစ်သာရပိုင်းတန်းတူညီမျှမှုနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်စားပြုပါဝင်မှု (Substantive Equality and Women’s Representation in Public Institutions) နှင့် စာတမ်း အမှတ် ၄ - အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်မှုရှိရေးနှင့် ဂျန်ဒါ တန်းတူညီမျှရေး (Inclusion and Gender Equality in Post-Coup Myanmar) တို့ဖြစ်ပါသည်။

Contents

အကျဥ်းချုပ်

၁။ ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

၂။ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် စံနှုန်းများ

၃။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု

၄။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိင်မှုကိစ္စအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု (GBV) ကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ဖြစ်ရပ်လေ့လာချက် - တူနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံ

ရည်ညွှန်းစာအုပ်စာတမ်းများ

Related Content

Nov
08
2022

2021 Myanmar Protest in Hleden. Image Credit: Wikimedia Commons.

Commentary
Oct
14
2022
Marcus Brand, International IDEA's Head of Myanmar Programme speaks with moderator Mark Kenny. 

Marcus Brand, International IDEA's Head of Myanmar Programme speaks with moderator Mark Kenny. Image credit: International IDEA.

News Article
Sep
12
2022

 Photo credit: The Myanmar Photo Collective, Visualrebellion.org

News Article
Aug
12
2022

Photo credit: The Myanmar Project Collective, Visualrebellion.org

News Article