ရုံးသုံးဘာသာစကား ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း

1,039
This publication is only available in electronic format
Published: 
20 September 2021
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
68
ISBN: 
978-91-7671-465-2 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-466-9 (PDF)
Author(s): 
Sujit Choudhry and Erin C. Houlihan

မျက်မှောက်ခေတ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၌ ထုံးစံအားဖြင့် ဘာသာစကားအတွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်အမျိုးမျိုး ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ရုံးသုံးဘာသာစကား တစ်မျိုးထက်ပိုသော ဘာသာစကားများကို မတူညီသော ဥပဒေအဆင့်များထားကာ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် များသောအားဖြင့် လူနည်းစုဘာသာစကားများအတွက် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်ကာ လူအုပ်စုများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီကို ၎င်းတို့၏ မူလဘာသာစကားဖြင့် ဆက်သွယ်ပိုင်ခွင့်၊ ထိုဘာသာစကားဖြင့် အစိုးရထံမှ ဝန်ဆောင်မှုရပိုင်ခွင့်တို့ ပေးပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးတို့တွင် အသုံးပြုရမည့် ဘာသာစကားကိုလည်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အဆင့်စုံ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များ၌ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် အစိုးရအဖွဲ့အသီးသီးအတွက် ရုံးသုံးဘာသာစကား(များ) ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်သည့်အာဏာ အပ်နှင်းနိုင်ပါသည်။

ဤစာတမ်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီဇိုင်းရှိ ဘာသာစကားအခန်းကဏ္ဍ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ အဓိကအချက်များ၊ ဘာသာစကားစုံနိုင်ငံများ၌ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများတို့ကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ဘာသာစကားနှင့်ဆိုင်သော အဆိုအမျိုးမျိုးကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စအဖြစ် ဆွေးနွေးထားသည့်အပြင် ထိုအဆိုများကို အောင်မြင်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါက (သို့) မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးထားပါသည်။

Contents

၁။ နိဒါန်း

၂။ အရေးကိစ္စမှာ အဘယ်နည်း

၃။ နောက်ခံအကြောင်းအရာတွင် ဘာသာစကားအရေးကိစ္စအကြောင်း သိရှိနားလည်ခြင်း

၄။ အခြားဒီဇိုင်းပုံစံများ

၅။ ဒီဇိုင်းပုံစံဆိုင်ရာ ထပ်ဆောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာများ

၆။ နိုင်ငံတကာဥပဒေ၏ (အကန့်အသတ်ရှိသော) အခန်းကဏ္ဍ

၇။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ

၈။ ဥပမာများ

ကိုးကားချက်များ

နောက်ဆက်တွဲ

Related Content

Sep
06
2021
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

News Article
Dec
11
2020
A Coherence Programme mentor talking to female Executive Members of Aurahi, rural municipality province. Credits of the image: International IDEA.

A Coherence Programme mentor talking to female Executive Members of Aurahi Rural Municipality, Province 2. Credits of the image: International IDEA.

News Article
Jul
08
2020
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

Commentary