ကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှု

အခြေခံမူများနှင့် ဆောင်ရွက်ကျင့်သုံးမှုများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
194
This publication is only available in electronic format
Published: 
14 December 2021
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
16
ISBN: 
978-91-7671-510-9 (PDF)
Author(s): 
Christine Bell

ဤစာတမ်းတိုကို ပြုစုရခြင်း၏ နောက်ခံအကြောင်းရင်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၎င်းအခြေခံဥပဒေအရ ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများကို လျစ်လျူရှု၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခြင်းအကြောင်းအရာ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းက ဤစစ်အာဏာသိမ်းမှုသည်  တရားဝင်မှုမရှိဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး အာဏာသိမ်းမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အားကောင်းသည့် အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေးနှင့် ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများ  ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ဦးတည်လျှောက်လှမ်းရန် ရည်ရွယ်၍ ကြားကာလအင်စတီကျူးရှင်းများကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ စစ်တပ်ကလည်း ၎င်းတို့၏ အာဏာသိမ်းမှုအလွန် အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရကို ‘ယာယီအစိုးရ’ အဖြစ် မကြာမီက ပြန်လည်ပြောင်းလဲသုံးနှုန်းခဲ့သည်။ 

အကြပ်အတည်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းလွန်မြောက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် အသုံးချလေ့ရှိသော ကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှု အစီအမံများ၏ အခြေခံမူများနှင့် အမျိုးမျိုးသော ဆောင်ရွက်ကျင့်သုံးမှုများအနက် အချို့ကို ဤစာတမ်းတိုတွင် တင်ပြထားသည်။ ပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိသည့် ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သော အဓိကပြဿနာများနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အခန်းကဏ္ဍ အမျိုးအစားများ အပါအဝင် ကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှု အစီအမံများအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းကိုနိုင်ငံတကာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အတွေ့အကြုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ် တင်ပြထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့် အထူးသင့်လျော်မှုရှိသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သော အရေးပြဿနာရပ်များကို အလေးပေးဖော်ပြထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့ဆက်ရမည့်ခရီးလမ်းကို နိုင်ငံတွင်းမှ သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သတ်သူများအားလုံး၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်လျှောက်လှမ်းရမည်ဖြစ်သည့်အလျောက် ဤစာတမ်းတိုကို ၎င်းခရီးလမ်းအတွက် တိုက်ရိုက်အကြံပေးမှုအဖြစ် ရည်ရွယ်ပြုစုထားခြင်း မဟုတ်ပေ။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြုစုထားခြင်းဖြစ်ကာ စာတမ်းတို၏ အဆုံးတွင် ဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ထွက်လာသည့် မေးခွန်းအချို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။

Contents

နိဒါန်း

၁။. ကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှု အစီအမံများဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

၂။. ‘ကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှု အစီအမံ’ တွင် အစိုးရအဖြစ် မည်သူကဆောင်ရွက်သင့်သနည်း။

၃။- ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ နောက်ခံအခြေအနေနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

၄။. ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အခြား အရေးကြီးပြဿနာများ

၅။. နိုင်ငံတကာ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

၆။. အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ စုဖွဲ့တည်ရှိနေပုံများနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်နေသနည်း။

၇။. ကြားဝင်စေ့စပ်ရန် အချိန်လော သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ထံ ဦးတည်ရန် အချိန်လော

၈။. အပြောင်းအလဲဖော်ဆောင်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲချမှတ်ရန်အတွက် အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းကို အခွင့်အလမ်းအဖြစ် ရှုမြင်အသုံးချခြင်း

၉။. ဆွေးနွေးရန်အတွက် အဓိကမေးခွန်းများ

Related Content

Oct
05
2021
In the picture, Sergio Bitar (board of IDEA International), Elisa Loncon (President of the Constitutional Convention), Jaime Bassa (Vicepresident of the Constitutional Convention), María Jaraquemada (Programme Officer of IDEA International) and Renata Retamal (Consultant and assistant of IDEA International).

Sergio Bitar (Board of Advisers, International IDEA), Elisa Loncon (President of the Constitutional Convention), Jaime Bassa (Vice President of the Constitutional Convention), María Jaraquemada (Programme Officer, International IDEA) and Renata Retamal (Consultant and assistant, International IDEA).

News Article
Apr
15
2021
Protesters rally against the military coup in Yangon, Myanmar, Feb. 9, 2021. Image credit: VOA Burmese.

Protesters rally against the military coup in Yangon, Myanmar, 9 Feb 2021. Image credit: VOA Burmese.

Commentary