ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များပါဝင်စေခြင်းသည် ထူးခြားသိသာသော အရေးကိစ္စရပ်များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အသေးစိတ်လေ့လာချက်စာတမ်း အမှတ်စဥ် (၅) သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို ပါဝင်စေရခြင်းအတွက် အခြေခံအကြောင်းရင်းများ၊ ၄င်း၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၄င်းတို့ပါဝင်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ယန္တရားများကို လေ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။

Details

Publication date
26 July 2021
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Author(s)
Anna Dziedzic
Number of pages
12
Co-Publisher(s)
Constitution Transformation Network
ISBN
978-91-7671-453-9 (PDF)
978-91-7671-452-2 (Print)

Contents

နိဒါန်း

၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအခန်းကဏ္ဍ၏ ထူးခြားအရေးပါမှုသည် အဘယ်နည်း။

၂။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဘယ်ကြောင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များပါဝင် စေသင့်သနည်း။

၃။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များပါဝင်စေနိုင်ရန် စိန်ခေါ်မှုများမှာ အဘယ်နည်း။

၄။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်နိုင်သနည်း။

ကိုးကားချက်များနှင့် အခြားဖတ်ရှုစရာများ

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များပါဝင်စေခြင်း

Total views 1299
Downloads 8
Rating
Close tooltip