Na’e fakatoka ‘e he ngaahi liliu fakakonisitūtone mo faka politikale ne fakahoko kimu’a ‘i he fili Fale Alea ‘oe 2010 ‘a e vaa’ihala fo’ou ki he kakai ‘o Tongá ke nau fili ai ha pule’anga ‘oku tokolahi ange ai e kau fakafofonga ‘oe kakaí pea taliui foki ‘a e pule’angá ki he kakaí.

Koe fili Fale Alea hono ua hili ‘a e liliú na’e fakahoko ia ‘i he ‘aho 27 ‘o Novema 2014. Koe hā ‘a e felave’i ‘a e ngaahi liliu fakakonisitūtone moe fakapolitikalé moe ola ‘o e fili Fale Alea na’e fakahoko he 2014? ‘E lava nai ke toe fakalahi ‘a e liliú ke toe fakalahi ange ‘ae fakafofonga’i ‘e he pule’angá ‘a e kakaí?

Koe pepá ni ‘oku ne ‘analaiso ‘ae ola ‘oe fili Fale Alea ‘oe 2014 - ke faka’ilonga’i ‘a e ngaahi ‘elia ‘oku totonu ke fai ha vakai kiai ‘a e kau taki fakapolitikalé. ‘Oku mahu’inga ke ‘ilo’i ‘a e ngaahi ‘eliá ni koe’uhí ke hokohoko atu ai pe ‘a e tanumaki moe langa hake ‘oe temokalati kuo fokotu’u ‘i he makatuliki kuo fakatoka ‘ehe ngaahi liliu fakapolitikale kuo ‘osi fakahoko ‘i Tongá.

Details

Publication date
01 November 2015
Language(s)
EnglishFakaTonga (Tongan)
Number of pages
8

Contents

Talateu

Koe ngaahi liliu fakakonisitūtoné mo fakapolitikalé

Koe Ola ‘oe Fili Falea Alea ‘o e 2014

Ko e ngaahi feliuaki mo e vahevahe e filí

Koe kau kanititeiti kakai fefine

Fakama’opo’opo

Ngaahi Fokotu’u

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

Ko Tonga ‘i he Lākanga Fakapolitikale Fo’ou – Ko hono ‘analaiso ‘oe ola ‘oe Fili Fale Alea ‘oe 2014

Total views 1400
Downloads 1
Rating
Close tooltip