မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်

အများပါဝင်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ အားလုံးသဘောတူညီမှုသို့ ရှေးရှုခြင်း
713
This publication is only available in electronic format
Published: 
24 May 2022
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
112
ISBN: 
978-91-7671-533-8 (PDF)
Author(s): 
W. Elliot Bulmer

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် - အများပါဝင်‌သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုက‌ရေစီဆိုင်ရာ အားလုံးသ‌ဘောတူညီမှုသို့‌ရှေးရှုခြင်း စာတမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်းနှင့် လမ်းကြောင်းများကို လေ့လာထားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိကသက်ဆိုင်သူအချို့၏ ရပ်တည်ချက်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ထားပါသည်။ (အဓိက သက်ဆိုင်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သဘောတူညီမှုရှိသည့်) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ဆုံမှတ်ဖြစ်သော နယ်ပယ်ကဏ္ဍများ  နှင့် (သဘောတူညီမှုများ ကွဲပြားသည့်) ခြားနားမှတ်ကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ထားပြီး အဓိကသက်ဆိုင်သူများ နှုတ်ဆိတ်နေလေ့ရှိပြီး ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ နယ်ပယ်ကဏ္ဍများကိုလည်း ဖော်ထုတ်လေ့လာထားပါသည်။ ဤစာတမ်းထုတ်ဝေမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျစွာ တရားဝင်မှုရှိသော နိုင်ငံရေးသက်ဆိုင်လှုပ်ရှားသူများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံသည့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအား အလားအလာရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုများအကြောင်း ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Contents

အတို‌ကောက်‌ဝေါဟာရများ

အနှစ်ချုပ်‌ဖော်ပြချက်

နိဒါန်း

၁ ပကတိအ‌ခြေအ‌နေဆန်းစစ်ချက်        

၂ သမိုင်းဖြစ်စဉ်ဆန်းစစ်ချက်

၃ အကျိုးသက်ဆိုင် ပါဝင်သူဆန်းစစ်ချက်

၄ လိုလားချက်ဆန်းစစ်ချက်

၅ နိဂုံးချုပ်‌ကောက်ချက်များ

စာအုပ်စာတမ်းရည်ညွှန်းချက်များ

Related Content

Nov
08
2022

2021 Myanmar Protest in Hleden. Image Credit: Wikimedia Commons.

Commentary
Oct
14
2022
Marcus Brand, International IDEA's Head of Myanmar Programme speaks with moderator Mark Kenny. 

Marcus Brand, International IDEA's Head of Myanmar Programme speaks with moderator Mark Kenny. Image credit: International IDEA.

News Article
Sep
12
2022

 Photo credit: The Myanmar Photo Collective, Visualrebellion.org

News Article
Aug
17
2022

Botswana women politicians pushed for the constitutional review. Image credit: International IDEA.

News Article