ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှုအတွက် ထိ‌ရောက်စွာ စည်းရုံးလှုံ့‌ဆော်‌ရေးလမ်းညွှန်

အမျိုးသမီးများသာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေ ဆန်းစစ်ချက် စာစဉ် ၁
777
This publication is only available in electronic format
Published: 
7 July 2022
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
20
ISBN: 
978-91-7671-542-0 (PDF)
Author(s): 
Amanda Cats-Baril

အ‌ရေးပါ‌သော နိုင်ငံ‌ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်း‌ရေး‌ဆွေး‌နွေးခြင်း၊ ‌ရွေး‌ကောက်ပွဲများ၊ လွှတ်‌တော် သက်တမ်းများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေ ပြုပြင်‌ပြောင်းလဲ‌ရေး သို့မဟုတ် အခြား ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့် ပုံစံများ စသည့် မည့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်မဆို အများပြည်သူဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှု မရှိခြင်းကို ‌ထောက်ပြကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ‌  မြန်မာနိုင်ငံတွင်  ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အ‌ရေးများအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေဆိုင်ရာ မည်သို့ ထိ‌ရောက်စွာ စည်းရုံးလှုံ့‌ဆော်နိုင်‌ကြောင်း ဤစာတမ်း၌ ‌လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

စာတမ်းလေးစောင်ပါဝင်သည့် စာစဉ်တွင် ဤစာတမ်းမှာ တစ်‌စောင်အပါဝင်ဖြစ်ပြီး စာစဉ်ပါ အခြားစာတမ်းများမှာ  စာတမ်းအမှတ် ၂ - အနှစ်သာရပိုင်း တန်းတူညီမျှမှုနှင့် အများပြည်သူအတွက် တာဝန်ထမ်း‌ဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်စားပြုပါဝင်မှု (Substantive Equality and Women’s Representation in Public Institutions) ၊ စာတမ်း အမှတ် ၃ - မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျန်ဒါအ‌ခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုကို တားဆီးခြင်း (Preventing Gender-Based Violence in Myanmar)  နှင့် စာတမ်း အမှတ် ၄ - အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်မှုရှိရေးနှင့် ဂျန်ဒါ တန်းတူညီမျှရေး (Inclusion and Gender Equality in Post-Coup Myanmar) တို့ဖြစ်ပါသည်။

Contents

အကျဥ်းချုပ်

၁။ စည်းရုံးလှုံ့‌ဆော်ခြင်း (Advocacy) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

၂။ အမျိုးသမီးများ တန်းတူညီမျှ‌ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေဆိုင်ရာ စည်းရုံးလှုံ့‌ဆော်သူအဖြစ် မည်သူတို့ ‌ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသနည်း။

၃။ ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေဆိုင်ရာ စည်းရုံးလှုံ့‌ဆော်သင့်သည့် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက် ရှိပါသလား။

၄။ ထိ‌ရောက်စွာ စည်းရုံးလှုံ့‌ဆော်‌ရေး (effective advocacy) အတွက် အကြံပြုချက်များ

Related Content

Mar
20
2023

Group picture for Raedat members and International IDEA after the conclusion of the workshop in Tunis, Tunisia. Photo: International IDEA 

Feature Story
Mar
10
2023

Artwork by Sudanese visual artist Rana Jubara.

Commentary