ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင် အာဏာခွဲဝေခြင်း

2,245
This publication is only available in electronic format
Published: 
16 November 2019
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
10
Author(s): 
Cheryl Saunders

ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတွင် အစိုးရအဆင့် ၂ ဆင့် အနည်းဆုံးပါဝင်ပြီး၊ တစ်ဆင့်ချင်းစီတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားသည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတိုင်းအတာ ကိုယ်စီ ရှိကြသည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်တစ်ရပ် ကျင့်သုံးသော အစိုးရအုပ်ချုပ်သည့် နိုင်ငံများတွင် အဆိုပါ အဆင့်များကြား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေသည့် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်သည် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်  သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤစာတမ်းတိုသည် အခက်ခဲနက်နဲဆုံးသော မေးခွန်းများထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိသည့် ဥပဒေပြုရေးအာဏာ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အသားပေး ဆွေးနွေးထားသည်။

Contents

၁။ နိဒါန်း

၂။ အခြေခံအုတ်မြစ်များ

၃။ ဥပဒေပြုရေးအာဏာ ခွဲဝေခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ

၄။ ဥပဒေပြုရေးအာဏာ ခွဲဝေခြင်း နည်းလမ်းများ

၅။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း

၆။ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ

၇။ အတူတကွ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၈။ အကူးအပြောင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကိုးကားချက်များ နှင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့လေ့လာရန်