Back to overview

Idag lanseras rapporten The Global State of Democracy 2019

December 02, 2019 • By Lynn Simmonds
The Global State of Democracy 2019 Report

Aldrig har så många bott i en demokrati som nu, men dess betydelse och nytta är mer ifrågasatta än någonsin

BRYSSEL: Hur mår egentligen världens demokratier? Är demokratin verkligen i fara och vad kan i så fall råda bot på dess åkommor?

Diagnosen är komplex. Fler människor än någonsin tidigare bor i dag i demokratier. Samtidigt varierar demokratins hälsotillstånd kraftigt mellan olika länder. Styrelseskicket blir också allt mer ifrågasatt, bland annat av populistiska röster som utlovar enkla lösningar på svåra sociala och ekonomiska problem.

För att ta itu med de globala utmaningarna världen står inför behövs mer och bättre demokrati, inte mindre, säger Kevin Casas-Zamora, International IDEA’s generalsekreterare.

– Vi får inte ge upp hoppet om demokratin, utan istället verka för att det ska infria sitt löfte. Ett löfte om mänsklig värdighet, om deltagande, om möjligheter, fred, utveckling och hållbarhet. Trots sina brister är demokrati det bästa alternativet för att uppnå allt detta. Det är därför vi alla måste agera, på vilket sätt det än må vara, för att skydda demokratin och stärka de institutioner som representerar oss. Vi måste bidra till ett aktivt civilsamhälle, skydda pressfriheten och bekämpa korruption. Detta är viktiga beståndsdelar i sunda demokratier.

The Global State of Democracy 2019 Report: Addressing the Ills, Reviving the Promise”, presenterar en omfattande hälsokontroll av demokratins tillstånd i världen. Rapporten analyserar de främsta hoten mot det demokratiska systemet, men redogör också för de framsteg som uppnåtts, och föreslår lösningar på de utmaningar vi står inför.

Analysen bygger på International IDEA’s Global State of Democracy (GSoD) index som kartlägger den demokratiska utvecklingen i 158 länder från 1975 till idag och följer dessa länders framsteg gentemot FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Rapporten visar att:

  • Strävan efter demokrati fortsätter att mobilisera människor runtom i världen, också i de länder som aldrig tidigare varit demokratier. Under de senaste tio åren har elva länder för första gången övergått till ett demokratiskt styrelseskick.
  • Ökningen av antalet demokratier har inte följts av samma utveckling vad gäller hur väl demokratier fungerar.  Tvärtom har många demokratiers kvalitet försämrats bland annat genom en försvagning av medborgerliga rättigheter och inskränkningar av pressfriheten. Den fria rörligheten har också försämrats kraftigt i flera länder. Sverige är ett av de 17 länder i världen som sett mest nedgångar i rörelsefrihetindexet sedan 2013. 
  • Andelen svaga och bräckliga demokratier har ökat markant under det senaste årtiondet. Samtidigt har andelen välfungerande demokratier mer än halverats sedan 1980 (från 48% till endast 22% av samtliga demokratier år 2018).
  • Hälften av världens demokratier lider av demokratisk erosion och antalet berörda länder har nästan tredubblats under det senaste årtiondet.
  • Demokratiska tillbakagångar har ökat, ofta genom att underminera det demokratiska systemet inifrån och försvaga dess kontrollinstanser. De mest allvarliga tendenserna har observerats i Europa och Latinamerika, men även i Asien. Vi ser en nära koppling mellan demokratisk tillbakagång och en försvagning av medborgerliga rättigheter samt en ökad framgång för populistiska partier på både vänster- och högerkanten.

Inom fyra områden har framstegen varit otillräckliga:

  1. Korruptionen ligger i dag globalt på samma nivå som för fyrtio år sedan. Nästan hälften av världens länder (43%) har höga korruptionsnivåer som utgör allvarliga hinder för hållbar och mänsklig utveckling. Sverige rankas bland de tre länder i världen med lägst korruption. 
  2. Endast 24% av världens parlamentariker är kvinnor. I nuvarande takt kommer ta ytterligare 46 år innan man uppnår en jämn politisk könsfördelning på nationell nivå. Sverige är bland de fem länder i världen med flest kvinnliga riksdagsledamöter.
  3. Skillnaden är fortfarande mycket stor vad gäller olika socioekonomiska gruppers tillgång till politisk makt.  Andelen länder med höga nivåer av politisk ojämlikhet har ökat de senaste 10 åren. Sverige ligger bra till och rankas bland de fem länder i världen med högst politisk jämlikhet.
  4. Det självständiga rättsväsendet undergrävs aktivt i flera länder, och vi har sedan 2013 kunnat konstatera en fortsatt nedåtgående trend på detta område runtom i världen, inklusive i Europa.

 

2019 års Global State of Democracy rapport lanseras den 19 november 2019 på Martins EU Brussels Hotel i Bryssel. Lanseringen i Stockholm sker den 2 december på International IDEA:s huvudkontor.

2019 års Global State of Democracy rapport finns tillgänglig på engelska, både i tryck och på International IDEA:s hemsida (https://www.idea.int/gsod). En sammanfattning av rapporten på engelska, franska, spanska och arabiska kommer också att finnas tillgänglig. Besök gärna Global State of Democracy Initiative (www.idea.int/gsod) och the Global State of Democracy Index(www.idea.int/gsod-indices) för ytterligare information. Den interaktiva hemsidan innehåller också nedladdningsbara grafer och landsprofiler, som visar olika länders och regioners demokratiska nivåer.

 

*****************************

International IDEA

International IDEA (Internationella institutet för demokrati och fria val) är en mellanstatlig organisation med mandat att stödja och främja demokrati i hela världen. International IDEA bidrar till den offentliga debatten i demokratifrågor och till att stärka processer, reformer och institutioner och aktörer som bygger, främjar och värnar demokratin. Organisationens fokus ligger på valprocesser, konstitutionsbyggande, politiskt deltagande och representation. Ett genus- och inkluderingsperspektiv, fredsbefrämjande åtgärder och hållbar utveckling genomsyrar organisationens arbete. För ytterligare information, besök www.idea.int

 

*****************************

View our themes

About the authors

Lynn Simmonds
Communications Manager
Close tooltip