Turkey

Change country

Question Value
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
 • CodeYes
 • Comment

  Turkish Political Parties Law strictly prohibits donations from foreign interests

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66.   Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararsı kuruluşlardan, Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar. Political parties cannot recieve aid or donations in kind or in cash from foreign states, international organizations, real and legal entities not of Turkish nationality.

2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
 • CodeYes
 • Comment

  Law for Presidential Elections strictly prohibits any donations from foreign interests. Law on Political Parties also prohibits and donations to deputy candidates from foreign interests.

 • Source

  Presidential Elections Law Article 14. (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 ) Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar. Candidates cannot receive donations or aid from foreign states, international organizations, legal entites and real persons who are not Turkish nationals.

  Law on Political Parties (Article 116): A party representative or candidate or nominated candidate who accepts any aid or donation from foreign governments, international organizations and natural persons or legal entities that are not of Turkish citizenship shall be sentenced to imprisonment from one year to three years.

3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law allows for corporate donations to political parties.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66. Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya özel
  kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait  müesseseler, siyasi partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler aynı yıl içerisinde 2 milyar TL altında ayni ve nakdi bağışta bulunabilirler.

  General and annexed budget departments, local administrations and muhktars, state economic enterprises, banks and other institutions that are established via the authority of private law, state economic enterprises and institutions that have state paid capital.  All other real and legal persons can donate to political parties. 

4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
 • CodeNo
 • Comment

  No specific provisions for candidates in the law on political parties.

 • Source
5. Is there a ban on donations from Trade Unions to political parties?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law allows for donations from trade unions to political parties.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarında yer alan hükümlere uymak koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. 

  Professional organizations in the nature of public institutions, labor and employer unions and their superior organizations, associations, foundations and cooperatives, on the condition that they comply with the provisions of their special laws, can make financial aid and donations to parties.

6. Is there a ban on donations from Trade Unions to candidates?
 • CodeNo
 • Comment

   Law on Presidential Elections strictly prohibits any donations from any legal persons. But for candidates competing for parliemantary seats there is no specific provision for donations from Trade Unions.

 • Source

  The Law on Presidential Elections, The Law on Political Parties

7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
 • CodeYes
 • Comment
 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 60 and 66.  Bağış veya bağışların bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasi partilerce bağış kabul edilemez.

  It should be clearly stated in the receipt given by the party that the donation or donations belong to the donor or his authorized representative or attorney. Donations by political parties cannot be accepted without relying on such a document.

8. Is there a ban on anonymous donations to candidates?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law does not include any separate provisions for political parties candidates.  The Law on presidential elections also not include any specific bans on anonymous donations.

 • Source

  Turkish Political parties Law https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5      

  Law on Presidential Elections (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 )

9. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to political parties?
 • CodeYes
 • Comment

  Turkish Political Parties Law also strictly prohibits the donations from following legal persons:  General and annexed budget departments, local administrations and muhktars, state economic enterprises, banks and other institutions that are established via the authority of private law, state economic enterprises and institutions that have state paid capital cannot donate to political parties.

 • Source

  Turkish Political Parties Law and Law on Presidential Elections

10. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to candidates?
 • CodeNo
 • Comment

  No mention regarding candidates in parliamentary elections.

 • Source
11. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to political parties?
 • CodeYes
 • Comment

  General and annexed budget departments, local administrations and muhktars, state economic enterprises, banks and other institutions that are established via the authority of private law, state economic enterprises and institutions that have state paid capital cannot donate to political parties.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66. Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, siyasi partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar. 

  General and annexed budget departments, local administrations and muhktars, state economic enterprises, banks and other institutions that are established via the authority of private law, state economic enterprises and institutions that have state paid capital cannot donate to political parties.

12. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to candidates?
 • CodeNo
 • Comment

  No specific provisions for candidates in parliamentary elections.

 • Source
13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
 • CodeYes
 • Comment

  Law on Elections (Article 63): This article strictly bans the use of state resources and participation of state officials in elections through campaign financing, donations,. Law on Elections (Article 65). Seçim propogandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içerisinde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri yurtiçinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. From the start of the election propaganda to next day of election day prime minister and ministers and deputies cannot use public vechiles for their domestic visits for electoral propaganda.

 • Source

  Law on Elections https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4 (Articles 63 to 65 of Law on Political Parties) bans any participation of state officials and usage of state resources during election campaigns

14. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period?
 • CodeYes, for both natural and legal persons
 • Comment

  not more than 2 billion Turkish Liras in one year.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66.

15. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period, what is the limit?
 • Code not more than 2 billion Turkish Liras in one year.
 • Comment
 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66.

16. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election?
 • CodeNo, but limits for regular periods apply to campaign periods
 • Comment

  Turkis Political Party Law does not include any specific provision that distinguishes between election preiod and non-electoral period.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66.

17. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election, what is the limit?
 • Code Not more than 2 billion Turkish Liras in one year.
 • Comment
 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66.

18. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a candidate?
 • CodeNot applicable
 • Comment

  for each round of election each donation to a presidential candidate cannot exceed the total monthly gross payment of the highest public employee. This only applies to presidential candidates. Party based provisions apply to party candidates for parliamntary seats.

 • Source
19. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a candidate, what is the limit?
 • CodeNot applicable
 • Comment

  for each round of election each donation to a presidential candidate cannot exceed the total monthly gross payment to the highest public employee (for donations to presidential candidates).

 • Source

  Law on presidential Election. Article 14. (1) (3) (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 ) Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemez. 

  The amount of cash aid each person can make to the candidates in each round of presidential cannot exceed the one-month gross amount of any payments actually made within the scope of financial rights to the highest civil servant.

20. Is there a limit on the amount a candidate can contribute to their own election campaign?
 • CodeNo
 • Comment

  Both political parties law, law on presidential elections, electoral law does not contain any specific provision on this.

 • Source

  Turkish Political Parties Law, Electoral Law, Law on Presidential Elections.

  Turkish Political Parties Law  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5  Law on Elections https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4 The Law on presidential Elections ( https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 )

21. Is there a limit on in-kind donations to political parties?
 • CodeYes
 • Comment

  in kind donations cannot exceed 2 billion Turkish Liras for one year.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66. Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye aynı yıl içerisinde iki milyar liradan fazla kıymette ayni veya nakdi bağışta bulunması veya yayınları kullandırması
  yasaktır. 

  In same year real and legal persons cannot donate to a political party more than 2 billion Turkish Liras.

22. Is there a limit on in-kind donations to candidates?
 • CodeNo
 • Comment

  There are no specific provisions that ban in-kind donations to presidential candidates. The articles only refer to cash transfers but does not explicitly ban or limit in-kind donations. There are no specific provisions regarding the candidates (deputy) of political parties in parliamentary electiojns.

 • Source

  Turkish Political Party Law https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5, Law on Presidential Elections ( https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 )

23. Is there a ban on political parties engaging in commercial activities?
 • CodeSometimes
 • Comment

  Only party related commercial activities are allowed in Turkish Political Parties Law. In the same Law political parties are strictly prohibited from engaging in any commercial activities.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 61. (d), (e), (g). Political parties can engage in the below party related commercial activities: (1) Revenues from sales of party flag and other related material; (2) revenues from party membership card sales;  (3) revenues from activities that are prepared by the political parties such as concerts, entertainment and ball. Article 67. Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar. Political parties cannot engage in commercial activities.

24. Is there a ban on political parties taking loans in relation to election campaigns?
 • CodeYes
 • Comment

  Turkish Political Parties Law strictly prohibits political parties from receiving credits or taking loans.

 • Source

  Turkish Political Parties Law Article 67. Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar, kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilirler.

  Political parties cannot take any loans or credits . But they can take some commodities from real and legal persons.

25. Is there a ban on candidates taking loans in relation to election campaigns?
 • CodeNo
 • Comment

  There are no specific provisions regarding the candidates (deputy) of political parties in parliamentary elections.

 • Source
26. Is there a ban on donors to political parties/candidates participating in public tender/procurement processes?
 • CodeNo
 • Comment

  No specific regulations prohibiting this practice.

 • Source
27. Are there provisions requiring donations to go through the banking system?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law does not include any specific provision requiring donations to go through the banking system. The law specifies two methods one direct donations and one through the banking system. The Law on Presidential Elections includes a provision that requiers a bank account for donations that excceds the amount limit set by the High Election Council.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 66. (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5)  Bağış veya bağışların bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasi partilerce bağış kabul edilemez. Siyasi partilerin adına açılmış banka hesaplarına yapılan bağışlar için ayrıca gelir makbuzu düzenlenmez.

  Presidential Elections Law. Article 14 (4). ( https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 )  Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın üzerindeki nakdî yardımlar adayların “Seçim Hesabı” olarak kendileri adına açtıracakları bir banka hesabına yatırılır. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın altında kalan nakdî yardımlar ise makbuz karşılığında alınır ve seçim hesabına yatırılır.

Question Value
28. Are there provisions for direct public funding to political parties?
 • CodeYes, both regularly and in relation to campaigns
 • Comment

  Turkish Political Parties Law  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

  Turkish Constitution https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 • Source
29. What are the eligibility criteria for political parties to receive public funding?
 • CodeShare of votes in previous election
 • Comment

  Political parties that pass the %3 national threshold become eligible for public funding from the treasury.

 • Source

  Turkish Political Parties Law  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

30. What is the allocation calculation for political parties to receive public funding?
 • CodeProportional to votes received
 • Comment

  Politcal parties that are found eligible to participate in the previous elections and that passed the 10% national threshold are eligible for public funding. All the public funding to political parties that fullfill the above criteria is 2/5000 of the annual general budget. This amount is then allocated to political parties in proportion to the votes they recieved in latest general elections. Political parties that recieve above 3% of the total valid voles are also eligible for public funding. The calculation of the amount that these parties recieve is based on the party that exceeded 10% threshold but recieved the least amount of funds.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Appendix Article 1.  Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri "(B) Cetveli" toplamının beşbinde ikisi oranında ödenek mali yıl için konur.Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasi partiler arasında, bu partilerin genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Bu ödemelerin o yılki genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün içinde tamamlanması zorunludur. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %3’ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az Devlet yardımı alan siyasi partinin ikinci fıkra gereğince almış olduğu yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak yardım bir milyon Türk Lirasından az olamaz. Bunun için her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.

31. What are the provisions on 'ear marking' direct public funding to political parties (how it should be used)?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law does not specify provsision on ear marking  direct public funding provided to political parties.

 • Source

  Turkish Political Parties Law  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

32. Are there provisions for free or subsidized access to media for political parties?
 • CodeYes
 • Comment

  Yes all political parties that are registered to participate in the elections have access to public and private media. The law specifies this access only for electoral campaigns.

 • Source

  Law on Elections. Article 52. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere,  seçime katılan siyasi partiler, oy verme gününden önceki 7 nci günden itibaren oy verme  gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonda propaganda yapabilirler. Article 55. Seçimin başlangıç tarihinden itibaren oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede, siyasi partiler veya adaylar radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilirler. Siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantıları, radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayınlanabilir.

33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
 • CodeShare of seats
 • Comment

   The allocation for free access to media for political parties is based on the seat shares of the political parties. All political parties that are registered for election have 10 minutes in the first day of election campaign period and 10 minutes last day of the electoral campaign period. For political parties that have parliamentry groups has additional 10 minutes, incumbent party with higher number of seats have an additional 20 minutes and smaller governing party has additional 15 minutes of access to media. Main oppossition party (party in the oppossition with highest number of seats) has additional 10 minutes of meda access of electoral propaganda.

 • Source

  Law on Elections https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

34. Are there provisions for free or subsidized access to media for candidates?
 • CodeNo
 • Comment

  For presidential candidates there is free access to state television and radio. For parliemantary candidates the provisions related with political parties apply. Even though the candidates can attend to debates on TV and radio, it is not free or subsidized. Regulation only specifies that they can.

 • Source

  Turkish Political Parties Law https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5, Law on Presidentail Elections, Law on Elections https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
 • CodeYes
 • Comment

  Tax relief for political parties and advertising space for political parties (including candidates from parties' lists) and independent candidates. This include all types of elections.

 • Source

  Turkish Political Parties Law  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5  Law on Elections https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

  The Law on presidential Elections ( https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 ) 

36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
 • CodeNo
 • Comment

  Politial Parties Law and Electoral Law does not include any specific provision tied to gender equality among candidates.

 • Source
37. Are there provisions for other financial advantages to encourage gender equality in political parties?
 • CodeNo
 • Comment

  Political Parties Law and Electoral Law does not specify any provisions or financial advantages to encourage gender equality among candidates

 • Source

Question Value
38. Is there a ban on vote buying?
 • CodeYes
 • Comment

  Anyone who offers or suggests or gives any favors, assets or provides any official or general or private benefits to one or more voters for giving vote for himself or any other candidates in elections, are sentenced to from one to three years in prison. Even benefits or utilities are explained as the travel, food, drink or transfer costs of the voters, the penalties will remain the same.

 • Source

  ource: Article 152, Law on Basic Provisions of Elections and Voter Registers, 1961 (as amended in 1983, Law No. 298)

  Source: Article 57§1, Law on Basic Provisions of Elections and Voter Registers, 1961 (as amended in 2010, Law No. 298)

  Source: Article 32, Law on Misdemeanours, 2005 (Law No. 5326).

39. Are there limits on the amount a political party can spend?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law indicates that political parties can spend in line with their necessities and political activities.

 • Source

  Turkish Political Parties Law Article 74, Additioanl clause Siyasi partiler amaçlarına ulaşmak için gerekli gördükleri siyasi faaliyetleri kapsamında her türlü harcama yapabilirler. political parties can spend in line with their necessities and political activities.

40. If there are limits on the amount a political party can spend, what is the limit?
 • CodeNot applicable
 • Comment
 • Source
41. Are there limits on the amount a candidate can spend?
 • CodeNo
 • Comment

  There are no specific provisions on the amount a candidate can spend.

 • Source
42. If there are limits on the amount a candidate can spend, what is the limit?
 • CodeNot applicable
 • Comment
 • Source
43. Are there limits on the amount that third parties can spend on election campaign activities?
 • CodeNo
 • Comment

  third party contributions to political parties, candidates in presidential, parliamentary and local elections are not regulated.

 • Source
44. Are there limits on traditional media advertising spending in relation to election campaigns?
 • CodeNo
 • Comment
 • Source

   Law on Elections https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4   

  The Law on presidential Elections ( https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 )

45. Are there limits on online media advertising spending in relation to election campaigns?
 • CodeNo
 • Comment
 • Source
46. Do any other restrictions on online media advertisement (beyond limits) exist?
 • CodeNo
 • Comment
 • Source

Question Value
47. Do political parties have to report regularly on their finances?
 • CodeYes
 • Comment

  According to Turkish Political Parties Law Turkish political parties have to report their finances to the constitutional court but there is no regulation that forces parties to repot their finances to the public in general. Political parties have to do the reporting within the time indicated in the party statute. This period cannot be more than six months.

 • Source

  Turkish Political Parties Law. Article 74. Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin Kanuna uygunluğunu denetler. Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar

48. Do political parties have to report on their election campaign finances?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law, Election Law does not specify any  requirement for election campaign related reporting.

 • Source
49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law does not include any specific provision on candidates requirement for providing financial report. But for presidential candidates The Law on presidential election specify such a requirement.

 • Source

  Turkish Political Parties Law  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

  Law on Elections https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

50. Do third parties have to report on election campaign finances?
 • CodeNo
 • Comment

  There are no specific regulations regarding third parties reporting.

 • Source
51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
 • CodeNo
 • Comment

  Turkish Political Parties Law does not include any provision that neccesiates parties/candidates to be made public.

 • Source
52. Must reports from political parties and/or candidates reveal the identity of donors?
 • CodeYes
 • Comment

  All income and all spending of political parties must be recorded with an invoice and or receipt. For all cash donations, political parties must provide a receipt that clearly indicates the identity of donor or donor’s authorized representative or deputy. These documents are attached to the annual party accounts.

 • Source

  Turkish Political Parties Law  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 

  The Law on presidential Elections ( https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6271&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

53. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized income?
 • CodeYes
 • Comment

  Political parties keep their accounts –incomes and expenditures- in accordance with balance sheet basis.

 • Source

  Turkish Political Parties Law  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5   

  Law on Elections https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

54. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized spending?
 • CodeYes
 • Comment

  Political parties keep their accounts –incomes and expenditures- in accordance with balance sheet basis.

 • Source

  Turkish Political Parties Law ( https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2820&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5)

55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
 • CodeCourt
 • Comment

  For political parties Constitutional Court, For presidential candidates Supreme Electoral Council.

 • Source

  Turkish Political Parties Law (Article 74) Siyasi Partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerinmal edinimleri ile gelir giderinin Kanuna uygunluğunu denetler. Financial inspection of political parties are done by the Constitutional Court. The Constitutional Court inspects the lawfullness of political parties revenues and spending regularly.

  Law on presidential Elections (Article 14). Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içerisinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. All the election accounts, donations, and spending of the candidates are submitted to the Supreme Electoral Council in between 10 days after the announcement of final election results.

56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?
 • CodeCourt
 • Comment

  For political parties Constitutional Court, For presidential candidates Supreme Electoral Council.

 • Source

  Turkish Political Parties Law (Article 74) Siyasi Partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerinmal edinimleri ile gelir giderinin Kanuna uygunluğunu denetler. Financial inspection of political parties are done by the Constitutional Court. The Constitutional Court inspects the lawfullness of political parties revenues and spending regularly.

  Law on presidential Elections (Article 14). Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içerisinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. All the election accounts, donations, and spending of the candidates are submitted to the Supreme Electoral Council in between 10 days after the announcement of final election results.

57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
 • CodeCarry out investigation | Request additional information from potential violator | Request additional information from others | Impose sanctions
 • Comment

  For presidential candidates violations the Supreme Electoral Council first gives appropriate time to the violator to fix the problems in the reports. If there are violation regarding the limits or if there are some amount which is not spend these revenues are transsferred directly to the treasury. For political parties: The Constitutional Court performs its audit by examining documents and/or conducting investigations and making inquiries at the parties’ headquarters or their local branches. The Court is assisted by the Court of Accounts in the preparation of technical review reports.   For political parties the Constitutional Court has the power to transfer the amount as a result of violations directly to the State Treasury.

 • Source

  Law on Presidential Elections (Article 14/9). Turkish Political Parties Law (Article 75 and 77).

58. What sanctions are provided for political finance infractions?
 • CodeFines | Prison | Loss of public funding | Suspension of political party
 • Comment

  The Law on Political Parties imposes four types of administrative sanctions: a court notice (Article 104); confiscation by the State Treasury or liquidation of property (Article 76 in violation of Articles 67, 69 and 77); depriving political party of state aid (Article 102) for failing to provide documents requested by the Office of the Chief Public Prosecutor of the Republic for the Court of Cassation.

 • Source

  Turkish Political Parties Law Article 76. Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bağış kabul ettiği,mal veya gelir edindiği Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasi partilerin, bu yolla elde ettikleri gelirlerin tamamının, Kanunda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle, taşınmaz malların kanuni miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irat kaydedilmesine, taşınmaz malların ise Hazine adına tapuya tesciline karar verilir. Bu Kanunun 67 nci maddesi hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan kredi veya borçlar üzerine Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazinece elkonulur, kredi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yükümlülük altına girmez.  Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir. Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedilir.

Disclaimer: Maps presented do not imply on the part of the Institute any judgement on the legal status of any territory or the endorsement of such boundaries, nor does the placement or size of any country or territory reflect the political view of International IDEA. Maps are used in order to add visual clarity to data.