47. Do political parties have to report regularly on their finances?

Netherlands

Netherlands

Answer
Yes
Source

Article 25, Wet financiering politieke partijen
[Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een politieke partij aan Onze Minister:
a.een financieel verslag over het voorafgaande kalenderjaar met daarin een weergave van de gegevens, die op grond van artikel 20 in de administratie zijn opgenomen;
b.een overzicht van de bijdragen van in totaal € 1.000 of meer die de partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, zijn geregistreerd;
c.een overzicht van de schulden, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid, zijn geregistreerd;
d.de schriftelijke verklaring van de accountant, bedoeld in het derde lid, en
e.voor zover van toepassing, een overzicht van de in artikel 21a, eerste lid, bedoelde bijdragen die de partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij het overzicht dat op grond van dat lid van de gever is ontvangen.]

Comment

"Before July 1 of each calendar year, a political party shall send to Our Minister:
- a financial report for the previous calendar year, including donations of minimum €250 and debts;
- an overview of the contributions totaling € 1,000 or more that the party has received from a donor in that calendar year;
- an overview of the debts;
- the written statement of the accountant that has examined the accounts;"

Close tooltip