47. Do political parties have to report regularly on their finances?

Mongolia

Mongolia

Answer
Yes
Source

38.1.Нам жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа жил бүрийн 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Аудитын тухай хуульд заасаншаардлагыг хангасан аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан аудит хийсэн санхүүгийн тайланг сонгуулийн төв байгууллагад хүргүүлнэ.

Law on Political Party 38.1 A party shall have its annual financial statement audited within 15th March every year by an auditing legal entity which meets the requirements set forth in the Law on Audit and shall submit the financial statement which has been audited to the Central Election Body.

Unofficial English translation.

Close tooltip