48. Do political parties have to report on their election campaign finances?

Lithuania

Lithuania

Answer
Yes
Source

Articles 119.4, 120.2, 123.1,2 of the Electoral Code, 2022:

119 straipsnis. Finansavimo ataskaitos ir kiti dokumentai
4. Kiekvienas savarankiškas dalyvis, taip pat ir asmuo, praradęs rinkimų politinės kampanijos dalyvio statusą, Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) finansavimo ataskaitą ir jos priedą – aukų ir aukotojų sąrašą;
2) politinės reklamos ataskaitą, kurioje politinės kampanijos dalyvis nurodo savo paties ir atstovaujamųjų dalyvių interesais pagamintą ir (ar) paskleistą politinę reklamą, jos skleidėją (gamintoją), datą, kiekį, kainą, finansavimo šaltinius;

120 straipsnis. Duomenų ir dokumentų teikimo terminai
2. Rinkimų politinės kampanijos dalyvis šio kodekso 119 straipsnyje nurodytus dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) ne vėliau kaip per 25 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, jeigu savarankiškam dalyviui neatsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė;
2) ne vėliau kaip per 85 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, jeigu savarankiškam dalyviui atsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė.

123 straipsnis. Savarankiškų dalyvių nepriklausomas patikrinimas
1. Savarankiškas dalyvis, per rinkimų politinę kampaniją gavęs didesnę kaip 70 rinkimuose taikomų VMDU dydžių pajamų sumą, privalo su audito įmone arba auditoriumi sudaryti savarankiško dalyvio nepriklausomo patikrinimo sutartį. Rinkimų politinės kampanijos iždininkas šios sutarties nuorašą pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) rezultatų paskelbimo dienos.
2. Savarankiškų dalyvių, per rinkimų politinę kampaniją gavusių 70 rinkimuose taikomų VMDU dydžių arba mažesnę pajamų sumą, nepriklausomą patikrinimą organizuoja Vyriausioji rinkimų komisija. Šioje dalyje numatytam savarankiškų dalyvių nepriklausomam patikrinimui atlikti Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti audito įmonių arba auditorių paslaugas.

Comment

Each campaign participant provides the Central Electoral Commission with: 1) the financing report and its annex - a list of donations and donors; 2) political advertising report; 3) the financing accounting journal; 4) the auditor's report. A campaign participant shall submit the financial report 25 days from the date of publication of the final election results, if a participant received less than 70 average monthly earning (AMEs) during the campaign.  A campaign participant shall submit the financial report 85 days from the date of publication of the final election results, if a participant received more than 70 average monthly earning (AMEs) during the campaign.  

Close tooltip