47. Do political parties have to report regularly on their finances?

Lithuania

Lithuania

Answer
Yes
Source

Articles 23.2, 23.3, 23.5 of the Law on Political Organizations, 2022:

23 straipsnis. Finansinė apskaita ir atskaitomybė
2. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo pasibaigus kalendoriniams metams parengia politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Kartu su politinės organizacijos metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu parengiami jo priedai: valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, politinės organizacijos veiklos finansavimo ataskaita, kurioje nurodomi politinės organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltiniai.
3. Politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
1) finansinės būklės ataskaita;
2) veiklos rezultatų ataskaita;
3) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
5. Politinės organizacijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, šio straipsnio 2 dalyje nurodytus jo priedus, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalą. Prireikus Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę susipažinti su politinės organizacijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagrindžiančiais dokumentais.

Comment

Art: 23.5: Each year, no later than March 15, political organizations submit to the Central Electoral Commission an approved set of annual financial statements of the political organization for the previous calendar year, its appendices [a report on the use of state budget allocations, a report on the financing of the activities of a political organization, which indicates the sources and costs of financing the activities of a political organization, as well as information on disseminated political advertising and its sources of financing], an auditor's report on observed facts, if it is mandatory, and members of the political organization tax registration log. If necessary, the Central Electoral Commission has the right to get acquainted with the documents supporting the data of the set of annual financial reports of the political organization. 23.3: The annual set of financial statements of a political organization consists of: 1) financial status report; 2) performance report; 3) explanatory note to financial statements.

Close tooltip