39. Are there limits on the amount a political party can spend?

Bulgaria

Bulgaria

Answer
Yes
Source

"(1) The aggregate amount of financing of each election campaign of the parties, coalitions and nomination committees may not exceed:

1. upon elections of National Representatives for a National Assembly: (a) BGN 3,000,000 for a party and for a coalition; (b) BGN 200,000 for a nomination committee;

2. upon elections of National Representatives for a Grand National Assembly: (a) BGN 4,000,000 for a party and for a coalition; (b) BGN 200,000 for a nomination committee;

3. upon elections of President and Vice President of the Republic and of Members of the European Parliament for the Republic of Bulgaria: (a) BGN 2,000,000 for a party, a coalition and a nomination committee for elections of President and Vice President of the Republic, as well as for a party and coalition for elections of Members of the European Parliament for the Republic of Bulgaria; (b) BGN 100,000 for a nomination committee for elections of Members of the European Parliament for the Republic of Bulgaria;

4. upon elections of municipal councillors and of mayors: (a) BGN 8,000,000 for a party and for a coalition; (b) the maximum amount of the financial resources referred to in Paragraphs (2), (3), (4) and (5) for a nomination committee.

(2) Not more than BGN 5,000 may be spent per candidate for municipal councillor within the aggregate amount of the financing referred to in Item 4 of Paragraph (1).

(3) Within the aggregate amount of the financing referred to in Item 4 of Paragraph (1), the following amounts may be spent per candidate for municipality mayor:

1. for a municipality with a population not exceeding 30,000 residents: not more than BGN 25,000;

2. for a municipality with a population not exceeding 60,000 residents: not more than BGN 50,000;

3. for a municipality with a population not exceeding 100,000 residents: not more than BGN 100,000;

4. for a municipality with a population not exceeding 200,000 residents: not more than BGN 250,000;

5. for a municipality with a population not exceeding 500,000 residents: not more than BGN 500,000;

6. for a municipality with a population exceeding 500,000 residents: not more than BGN 1,000,000.

(4) Within the aggregate amount of the financing referred to in Item 4 of Paragraph (1), the following amounts may be spent per candidate for borough mayor:

1. for a borough with a population not exceeding 25,000 residents: not more than BGN 20,000;

2. for a borough with a population not exceeding 50,000 residents: not more than BGN 40,000;

3. for a borough with a population not exceeding 100,000 residents: not more than BGN 60,000;

4. for a borough with a population exceeding 100,000 residents: not more than BGN 60,000.

(5) Within the aggregate amount of the financing referred to in Item 4 of Paragraph (1), the following amounts may be spent per candidate for municipality mayor:

1. for a mayoralty with a population not exceeding 1,000 residents: not more than BGN 2,000;

2. for a mayoralty with a population not exceeding 3,000 residents: not more than BGN 6,000;

3. for a mayoralty with a population exceeding 3,000 residents: not more than BGN 10,000."

Source: Article 165 (1 - 5), The Election Code, 2014;        

Чл. 165. (1) "Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля:
1. при избори за народни представители за Народно събрание:
а) 3 000 000 лв. за партия и за коалиция;
б) 200 000 лв. за инициативен комитет;
2. при избори за народни представители за Велико Народно събрание:
а) 4 000 000 лв. за партия и за коалиция;
б) 200 000 лв. за инициативен комитет;
3. при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България:
а) 2 000 000 лв. за партия, коалиция и инициативен комитет за избори за президент и вицепрезидент на републиката, както и за партия и коалиция за избори за членове на Европейския парламент от Република България;
б) 100 000 лв. за инициативен комитет за избори за членове на Европейския парламент от Република България;
4. при избори за общински съветници и за кметове:
а) 8 000 000 лв. за партия и коалиция;
б) максималния размер на средствата по ал. 2, 3, 4 и 5 за инициативен комитет.
(2) За един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв. в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 4.
(3) За кандидат за кмет на община, в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 4, може да се разходват:
1. за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.;
2. за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.;
3. за община с население до 100 000 жители - до 100 000 лв.;
4. за община с население до 200 000 жители - до 250 000 лв.;
5. за община с население до 500 000 жители - до 500 000 лв.;
6. за община с население над 500 000 жители - до 1 000 000 лв.
(4) За кандидат за кмет на район, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват:
1. за район с население до 25 000 жители - до 20 000 лв.;
2. за район с население до 50 000 жители - до 40 000 лв.;
3. за район с население до 100 000 жители - до 60 000 лв.;
4. за район с население над 100 000 жители - до 60 000 лв.
(5) За кандидат за кмет на кметство, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват:
1. за кметство с население до 1000 жители - до 2000 лв.;
2. за кметство с население до 3000 жители - до 6000 лв.;
3. за кметство с население над 3000 жители - до 10 000 лв.
"    Източник: чл. 165 (1-5), Изборен кодекс, 2014

Comment

The limit depends on the type of elections (National Representatives for a National Assembly, National Representatives for Grand National Asembly, elections of President and Vice President of the Republic and of Members of the European Parliament for the Republic of Bulgaria, upon elections of municipal councillors and of mayors)

Close tooltip