28. Are there provisions for direct public funding to political parties?

Bulgaria

Bulgaria

Answer
Yes, regularly
Source

(1) State subsidy shall be granted to:
1. the political parties, which at the last elections for Members of Parliament have received not less than one per cent of the actual votes in the country and abroad, with the exception of the votes under Art. 279, para. 1, item 6 of the Electoral Code;
2. the coalitions, which in the last elections for Members of Parliament have received not less than 4 per cent of the actual votes in the country and abroad, with the exception of the votes under Art. 279, para. 1, item 6 of the Electoral Code.

The annual amount of the state subsidy of each political party or coalition under Art. 25, para. 1 shall be determined by multiplying the actual votes received by the respective party or coalition by the amount of the state subsidy for one actual vote received. The amount of the state subsidy for one actual vote received is determined annually by the law on the state budget of the Republic of Bulgaria.
(2)  The Minister of Justice shall determine by order the documents, which the parties and the coalitions under art. 25, para. 1 must submit for granting the state subsidy, and the terms for their submission. In case of non-submission of any of the documents in time, in case of incompleteness or irregularities in them, the state subsidy shall not be transferred until their submission, respectively removal.
(3)  The state subsidy shall be provided annually from the budget of the Ministry of Justice to the parties under art. 25, para. 1, item 1 and of the parties included in the composition of the coalitions under Art. 25, para. 1, item 2, in four parts: until April 30, until June 30, until September 30 and until December 20 of the respective year. The state subsidy is provided in equal parts, except in the cases under Art. 27. The Ministry of Justice shall transfer the state subsidy to a bank account indicated by the respective party under sentence one.
(4)  In case of change of circumstance under para. 2, related to the provision of the state subsidy, the representatives of the respective party or coalition shall notify the Ministry of Justice within 7 days from the occurrence of the change.
(5)  Within 7 days from the granting of the respective part of the state subsidy the Ministry of Justice shall publish on its website information about the provided subsidy by political party. When the parties are part of a coalition, the total amount provided to the coalition is also published.

Source: Art. 25 (1) and 26, Political Parties Act, 2005;        

чл. 25: (1) "Държавна субсидия се предоставя на:
1. политическите партии, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс;
2. коалициите, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс." чл. 26 (1) "Годишният размер на държавната субсидия на всяка политическа партия или коалиция по чл. 25, ал. 1 се определя, като действителните гласове, които е получила съответната партия или коалиция, се умножават по размера на държавната субсидия за един получен действителен глас. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.
(2)  Министърът на правосъдието със заповед определя документите, които партиите и коалициите по чл. 25, ал. 1 трябва да представят за предоставяне на държавната субсидия, и сроковете за представянето им. При непредставяне в срок на някой от документите, при непълноти или нередности в тях държавната субсидия не се превежда до тяхното представяне, съответно отстраняване.
(3) Държавната субсидия се предоставя ежегодно от бюджета на Министерството на правосъдието на партиите по чл. 25, ал. 1, т. 1 и на партиите, включени в състава на коалициите по чл. 25, ал. 1, т. 2, на четири части: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година. Държавната субсидия се предоставя на равни части, освен в случаите по чл. 27. Министерството на правосъдието превежда държавната субсидия по банкова сметка, посочена от съответната партия по изречение първо.
(4) При промяна на обстоятелство по ал. 2, свързано с предоставянето на държавната субсидия, представителите на съответната партия или коалиция уведомяват Министерството на правосъдието в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
(5)  В 7-дневен срок от предоставянето на съответната част от държавната субсидия Министерството на правосъдието публикува на интернет страницата си информация за предоставената субсидия по политически партии. Когато партиите са от състава на коалиция, се публикува и общата сума, предоставена на коалицията."    Източник: чл. 25(1) и 26, Закон за политическите партии, 2005

Close tooltip