47. Do political parties have to report regularly on their finances?

Albania

Albania

Answer
Yes
Source

Article 23, Law on Political Parties, 2020

Comment

Partitë politike dorëzojnë raportet financiare një herë në vit pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilat duhet të përmbajnë informacion të hollësishëm për:
a) burimet e financimit në bazë të formatit të standardizuar, të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve;
b) shpenzimet në bazë të formatit të standardizuar, të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve;
c) subjektet e lidhura, drejtpërdrejt ose tërthorazi, me partitë politike apo që kontrollohen prej tyre, të cilat deklarohen nga vetë partia politike.
2. Partitë politike dorëzojnë raportin vjetor financiar, së bashku me raportin e auditimit, të kryer nga ekspertë kontabël të licencuar, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Political parties shall submit financial reports to the Central Election Commission oncem per annum.
2. The annual reports must contain detailed information:
a. on funding sources based on the standardised template approved by the Central Election Commission;
b. on expenses based on the standardised template approved by the Central Election Commission;
c. (information) provided by the political party itself on subjects directly or indirectly linked to or under the control of political parties themselves.
3. Political parties shall submit the annual financial report along with the auditing report drawn up by certified accounting experts in accordance with the provisions of this law.

Close tooltip