Electoral system for national legislature

Poland

Poland

Answer
List PR
Source

Poland, Constitution 1997 (amended in 2009), accessed 15 September 2019

Article 96: 1. The Sejm shall be composed of 460 Deputies.

2. Elections to the Sejm shall be universal, equal, direct and proportional and shall be conducted by secret ballot.

Poland, Election Code 2011 (as of 10 August 2019 in Polish), (English version as of 2011), accessed 15 September 2019

Art. 192. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 193. § 1. Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych. […]

Art. 196. § 1. W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju.

§ 2. Listy kandydatów na posłów koalicyjnych komitetów wyborczych uwzględnia się w podziale mandatów w okręgach wyborczych, jeżeli ich listy otrzymały co najmniej 8% ważnie oddanych głosów w skali kraju.

Comment

Deputies are elected through open list PR system from 41 multi-member constituencies. Seats are allocated using the D'hondt method, with a 5% threshold for single parties and 8% threshold for coalitions. 

Close tooltip