Political Finance Database

Andorra

Andorra

2018
Bans and limits on private income
Public funding
Regulations of spending
Reporting, oversight and sanctions
Question Value
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

(….)  apartat 11. Els partits polítics no podran acceptar donacions provinents de Govern, partits polítics o entitats públiques estrangeres. Queden excloses d’aquesta prohibició les subvencions de les federacions o organismes internacionals dels quals els partits polítics en siguin membre per a projectes democràtics i concrets que es vulguin dur a terme en pro de l’interès general. (....) I en tots els casos, les subvencions rebudes no podran superar en cap cas el 40% del cost total del referit projecte. Source: Article 2, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 11. Les candidatures electorals no podran acceptar donacions provinents de governs, partits polítics, entitats públiques o persones físiques o jurídiques estrangers. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 1. Els partits polítics podran rebre do- nacions no  nalistes, nominatives, en di- ner o en espècie, procedents únicament de persones físiques, dintre dels límits i d’acord amb els requisits i condicions establertes en aquesta Llei. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 1. Les candidatures electorals podran rebre donacions nominatives, en diner o en espècie, procedents únicament de persones físiques, dintre dels límits i d’acord amb els requisits i condicions establertes en aquesta Llei.  Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

5. Is there a ban on donations from Trade Unions to political parties?
Code
No
Comment

BLANK

Source

 (…) apartat  4. No poden efectuar donacions als partits polítics, ni directament ni indirectament:

a) Les persones jurídiques, els ens sense personalitat jurídica i les altres entitats, i en concret les funda- cions, les associacions i els grups parlamentaris.  Source: Article 1, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

6. Is there a ban on donations from Trade Unions to candidates?
Code
No
Comment

BLANK

Source

apartat 3. No poden efectuar donacions a les candidatures electorals, ni directament ni indirectament:

a) Les persones jurídiques, els ens sense personalitat jurídica i les altres entitats, i en concret les fundacions, les associacions i els grups parlamentaris.

Malgrat l’anterior, els partits polítics poden fer aportacions a les candidatures per cobrir el dè cit dels comptes electorals, sempre que aquestes aportacions no superin els límits de despesa màxima electoral que  xa el capítol cinquè. Aquestes aportacions s’han de fer als comptes especí cs previstos a l’article 42, i han de constar obligatòriament a les comptabilitats dels partits polítics i de les candidatures concernits.[...] Source: Article 10, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 6. Els partits no acceptaran donacions anònimes.Source: Article 26, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

8. Is there a ban on anonymous donations to candidates?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 5. Les candidatures electorals no acceptaran donacions anònimes.Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

9. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 4b) 4. No poden efectuar donacions a les candidatures electorals, ni directament ni indirecta: (…) b) Les persones físiques que, mitjan- çant contracte vigent, prestin serveis o realitzin subministraments o obres per a alguna de les administracions públiques Source: Article 26, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

10. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to candidates?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 3b) 3. No poden efectuar donacions a les candidatures electorals, ni directament ni indirecta: (…) b) Les persones físiques que, mitjan- çant contracte vigent, prestin serveis o realitzin subministraments o obres per a alguna de les administracions públiques. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

11. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 4 c) No poden efectuar donacions a les candidatures electorals, ni directament ni indirecta: (…) c) Les entitats públiques, parapúbli- ques i de dret públic i les societats públiques, i en general les participa- des amb capital públic, ni de les se- ves fundacions. Source: Article 26, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

12. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to candidates?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 3 (…) c) Les entitats públiques, parapúbli- ques i de dret públic i les societats públiques, i en general les participa- des amb capital púbic, ni de les se- ves fundacions.Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
Code
No
14. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period?
Code
Yes, for natural persons
Comment

BLANK

Source

apartat 3. Les persones físiques podran realitzar donacions als partits polítics per un valor màxim anual de 6.000 euros per partit. Source: Article 26, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

15. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period, what is the limit?
Code
6000,00 Euros
Comment

BLANK

Source

apartat 3. Les persones físiques podran realitzar donacions als partits polítics per un valor màxim anual de 6.000 euros per partit. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

16. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election?
Code
Yes, for natural persons
Comment

BLANK

Source

apartat 3. Les persones físiques podran realitzar donacions als partits polítics per un valor màxim anual de 6.000 euros per partit. Source: Article 26, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

apartat 2. Les persones físiques nacionals o residents podran realitzar donacions a les candidatures electorals per un valor mà- xim de 6.000 euros per candidatura.  Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

17. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election, what is the limit?
Code
6,000.00 Euros
Comment

BLANK

Source

apartat 2. Les persones físiques nacionals o residents podran realitzar donacions a les candidatures electorals per un valor mà- xim de 6.000 euros per candidatura. Apartat 9. Les candidatures no podran acceptar, ni directament ni indirecta, donacions que excedeixin els límits o incompleixin les condicions establertes en la present Llei.  Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

18. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a candidate?
Code
Yes, for natural persons
Comment

BLANK

Source

apartat 2. Les persones físiques nacionals o residents podran realitzar donacions a les candidatures electorals per un valor mà- xim de 6.000 euros per candidatura.  Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

19. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a candidate, what is the limit?
20. Is there a limit on the amount a candidate can contribute to their own election campaign?
Code
No
Comment

BLANK

Source

10. S’entén per donació a una campa- nya electoral, als efectes d’aquesta llei, qualsevol aportació en béns o serveis amb valor econòmic que es faci sense cap contraprestació a una candidatura electoral, incloses les aportacions personals dels candidats i dels membres i simpatitzants del partit o coalició que presenti candidatura. Queda exceptuat el treball voluntari que dediquin a una campanya electoral els candidats i els membres i simpatitzants del partit o co- alició que presenti candidatura. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

21. Is there a limit on in-kind donations to political parties?
Code
No
Comment

BLANK

Source

Apartat 8. Quan es tracti de donacions en espècie, l’efectivitat de les percebudes s’acreditarà mitjançant certi cació expe- dida pel partit polític en la qual s’haurà de fer constar, a més de la identi cació del donant, el document públic o do- cument autèntic que acrediti l’entrega del bé donat fent menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. Les donacions en espècie seran valorades d’acord amb la normativa vigent de comptabilitat dels empresaris. Source: Article 26, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

22. Is there a limit on in-kind donations to candidates?
Code
No
Comment

BLANK

Source

SApartat 8. Quan es tracti de donacions en espècie, l’efectivitat de les percebudes s’acreditarà mitjançant certi cació expe- dida pel partit polític en la qual s’haurà de fer constar, a més de la identi cació del donant, el document públic o do- cument autèntic que acrediti l’entrega del bé donat fent menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. Les donacions en espècie seran valorades d’acord amb la normativa vigent de comptabilitat dels empresaris. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

23. Is there a ban on political parties engaging in commercial activities?
Code
No
Comment

BLANK

Source

apartat 7. Quan es tracti de donacions en espècie, l’efectivitat de les percebu- des s’acreditarà mitjançant certi cació expedida per l’administrador electoral i, en el seu cas, per l’administrador ge- neral, en la qual s’haurà de fer constar, a més de la identi cació del donant, el document públic o document autèntic que acrediti l’entrega del bé donat, fent menció expressa del caràcter irrevo- cable de la donació. Les donacions en espècie seran valorades d’acord amb la normativa vigent de comptabilitat dels empresaris. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

24. Is there a ban on political parties taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

BLANK

Source

apartat 11. Els partits polítics només podran realitzar operacions de crèdit i obtenir serveis  financers amb entitats  financeres.Source: Article 27, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

25. Is there a ban on candidates taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

The issue of loans is not clearly addressed in the older article but is implied by the new added section (Llei 4/2017).  

Source

(...) 13. Si un crèdit o un préstec concedit a una candidatura és assumit per una altra persona, en virtut d’un aval o una altra  gura jurídica anàloga, aquest fet es considera a tots els efectes com una donació si la persona esmentada no exerceix en un termini raonable les accions oportunes per rescabalar-se.”  Source: Article 11, Llei 4/2017

1. Les candidatures només poden portar a terme operacions de crèdit i obtenir serveis  nancers amb entitats  nanceres. 2. La condonació d’interessos o de capital, i l’establiment de condicions favorables diferents de les ordinà- ries de mercat o dels usos habituals del trà c mercantil, es consideren donacions i han de seguir el règim previst a l’article 44. 3. La documentació sobre les operacions de crèdit i les operacions que s’estableixen a l’apartat anterior han de ser aportades al Tribunal de Comptes, que pot també reclamar-les a les entitats  nanceres.” Source: Article 27, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

26. Is there a ban on donors to political parties/candidates participating in public tender/procurement processes?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

4. No poden efectuar donacions als partits polítics, ni directament ni indirectab) Les persones físiques que, mitjan- çant contracte vigent, prestin serveis o realitzin subministraments o obres per a alguna de les administracions públiques. Source:Article 26, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

3. No poden efectuar donacions a les candidatures electorals, ni directament ni indirecta: b) Les persones físiques que, mitjan- çant contracte vigent, prestin serveis o realitzin subministraments o obres per a alguna de les administracions públiques. Source:Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

27. Are there provisions requiring donations to go through the banking system?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

7. Les donacions dineràries s’ingressaran en un compte obert amb aquesta finalitat exclusiva en una entitat nancera, fent constar el nom i identi cació scal del donant, el seu domicili, la quantia donada i la data de la donació. L’entitat nancera on es realitzi la imposició estarà obligada a estendre al donant un document acreditatiu en què constin els extrems anteriors.Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

 

6. Les donacions dineràries amb motiu d’una campanya electoral s’ingressaran als comptes referits als articles anteriors, fent constar el nom i la identicació fiscal del donant, el seu domicili, la quantia donada i la data de la donació. L’entitat nancera on es realitzi la imposició estarà obligada a estendre al donant un document acreditatiu en què constin els extrems anteriors. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

 

Question Value
28. Are there provisions for direct public funding to political parties?
Code
Yes, both regularly and in relation to campaigns
Comment

BLANK

Source

apartat 1. Els partits polítics constituïts de conformitat amb aquesta llei reben una subvenció de representació per sufragar les seves despeses de funcionament. Aquesta subvenció és diferent de la subvenció per sufragar despeses electorals que regulen els articles 45 i 46.

Aquesta subvenció és de caràcter anual i es percep durant tota la durada d’una legislatura. En cas de que la legislatura comenci o acabi en una data diferent a l’inici o l’acabament de l’any natural, la subvenció es distribueix de manera proporcional als mesos de l’any natural corresponents a la nova legislatura.

La liquidació d’aquest import es realitzarà per mitjà d’una partida prevista en el Pressupost General de l’Estat del mateix exercici en forma de pagaments trimestrals prèvia veri cació que els partits que han de rebre la subvenció estiguin inscrits al registre de partits polítics.        

2. Per tenir dret a dita subvenció, cal que el partit polític hagi concorregut, sol o en coalició, a les eleccions de la legislatura durant la qual es percep la subvenció, i que la candidatura amb la qual concorri hagi obtingut com a mínim un 10% dels vots emesos en la circumscripció corresponent, encara que no hagin obtingut representació al Consell General o als comuns.

Si un cop iniciada la legislatura, una candidatura electoral es constitueix com a partit polític, aquest rebrà la subvenció de representació en base als resultats electorals obtinguts i amb un import proporcional al període de l’any natural restant a comptar des del dia en que quedi formalment inscrit.

En el cas que una candidatura rebi el suport de varis partits polítics, la subvenció serà distribuïda segons l’acord que aquests determinin de manera prèvia en el si de la candidatura i a manca d’aquest, de manera proporcional a la representació de dits partits en la candidatura.

Les candidatures que no siguin presentades per cap partit polític, encara que obtinguin representació al Consell General o als comuns, no poden rebre la subvenció de representació.

3. La subvenció de representació destinada a sufragar les despeses de funcionament s’estableix per cada any natural en base als següents criteris:

a) Bases de càlcul:

- 5.000 € als partits que composen la llista nacional en les eleccions al Consell General;

- 1.400 € als partits que composen la llista parroquial en les eleccions al Consell General; i - 1.400 € als partits que composen la llista en les eleccions comunals.

La distribució de l’import base entre els diferents partits integrants d’una candidatura s’efectuarà d’acord amb l’establert a l’apartat segon del present article, i haurà de ser comunicada al Govern a l’inici de cada legislatura i abans del pagament de la primera subvenció.

b) Determinació de l’import de la subvenció:

L’import de la subvenció de representació d’un partit polític serà el resultat de la suma de les diferents bases que correspongui a cada partit d’acord amb allò establert a l’apartat a anterior. Source: Article 3, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

29. What are the eligibility criteria for political parties to receive public funding?
Code
  • Share of votes in previous election
  • Registration as a political party
Comment

BLANK

Source

apartat 1. Els partits polítics constituïts de conformitat amb aquesta llei reben una subvenció de representació per sufragar les seves despeses de funcionament. Aquesta subvenció és diferent de la subvenció per sufragar despeses electorals que regulen els articles 45 i 46.

Aquesta subvenció és de caràcter anual i es percep durant tota la durada d’una legislatura. En cas de que la legislatura comenci o acabi en una data diferent a l’inici o l’acabament de l’any natural, la subvenció es distribueix de manera proporcional als mesos de l’any natural corresponents a la nova legislatura.

La liquidació d’aquest import es realitzarà per mitjà d’una partida prevista en el Pressupost General de l’Estat del mateix exercici en forma de pagaments trimestrals prèvia veri cació que els partits que han de rebre la subvenció estiguin inscrits al registre de partits polítics.  

2. Per tenir dret a dita subvenció, cal que el partit polític hagi concorregut, sol o en coalició, a les eleccions de la legislatura durant la qual es percep la subvenció, i que la candidatura amb la qual concorri hagi obtingut com a mínim un 10% dels vots emesos en la circumscripció corresponent, encara que no hagin obtingut representació al Consell General o als comuns.

Si un cop iniciada la legislatura, una candidatura electoral es constitueix com a partit polític, aquest rebrà la subvenció de representació en base als resultats electorals obtinguts i amb un import proporcional al període de l’any natural restant a comptar des del dia en que quedi formalment inscrit.

En el cas que una candidatura rebi el suport de varis partits polítics, la subvenció serà distribuïda segons l’acord que aquests determinin de manera prèvia en el si de la candidatura i a manca d’aquest, de manera proporcional a la representació de dits partits en la candidatura.

Les candidatures que no siguin presentades per cap partit polític, encara que obtinguin representació al Consell General o als comuns, no poden rebre la subvenció de representació.

3. La subvenció de representació destinada a sufragar les despeses de funcionament s’estableix per cada any natural en base als següents criteris:

a) Bases de càlcul:

- 5.000 € als partits que composen la llista nacional en les eleccions al Consell General;

- 1.400 € als partits que composen la llista parroquial en les eleccions al Consell General; i - 1.400 € als partits que composen la llista en les eleccions comunals.

La distribució de l’import base entre els diferents partits integrants d’una candidatura s’efectuarà d’acord amb l’establert a l’apartat segon del present article, i haurà de ser comunicada al Govern a l’inici de cada legislatura i abans del pagament de la primera subvenció.

b) Determinació de l’import de la subvenció:

L’import de la subvenció de representació d’un partit polític serà el resultat de la suma de les diferents bases que correspongui a cada partit d’acord amb allò establert a l’apartat a anterior. Source: Article 3, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

30. What is the allocation calculation for political parties to receive public funding?
Code
Proportional to candidates fielded
Comment

BLANK

Source

apartat 1 (…)En qualsevol cas, el temps atorgat en les eleccions generals a les candidatures parroquials no serà superior a un terç del temps atorgat a les candidatures nacionals. En les eleccions comunals, cada candidatura disposarà d'un temps d'igual durada. Source: Article 31, Modificació de la Llei Qualificada del Règim Electoral i del Referèndum, 28/2007

31. What are the provisions on 'ear marking' direct public funding to political parties (how it should be used)?
Code
  • Campaign spending
  • Ongoing party activities
Comment

BLANK

Source

1. Els partits polítics constituïts de conformitat amb aquesta llei reben una subvenció de representació per sufragar les seves despeses de funcionament. Aquesta subvenció és diferent de la subvenció per sufragar despeses electorals que regulen els articles 45 i 46.

Aquesta subvenció és de caràcter anual i es percep durant tota la durada d’una legislatura. En cas de que la legislatura comenci o acabi en una data diferent a l’inici o l’acabament de l’any natural, la subvenció es distribueix de manera proporcional als mesos de l’any natural corresponents a la nova legislatura.

La liquidació d’aquest import es realitzarà per mitjà d’una partida prevista en el Pressupost General de l’Estat del mateix exercici en forma de pagaments trimestrals prèvia veri cació que els partits que han de rebre la subvenció estiguin inscrits al registre de partits polítics. Source: Article 3, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

32. Are there provisions for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 1.En els mitjans de comunicació públics, les diverses candidatures disposaran d'un espai gratuït de la mateixa durada per exposar els seus programes i demanar el vot. (…).Source: Article 31, Modificació de la Llei Qualificada del Règim Electoral i del Referèndum, 28/2007

33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
Code
  • Votes Received
  • Other
Comment

BLANK

Source

apartat 1. Els partits polítics constituïts de conformitat amb aquesta llei reben una subvenció de representació per sufragar les seves despeses de funcionament. Aquesta subvenció és diferent de la subvenció per sufragar despeses electorals que regulen els articles 45 i 46.

Aquesta subvenció és de caràcter anual i es percep durant tota la durada d’una legislatura. En cas de que la legislatura comenci o acabi en una data diferent a l’inici o l’acabament de l’any natural, la subvenció es distribueix de manera proporcional als mesos de l’any natural corresponents a la nova legislatura.

La liquidació d’aquest import es realitzarà per mitjà d’una partida prevista en el Pressupost General de l’Estat del mateix exercici en forma de pagaments trimestrals prèvia veri cació que els partits que han de rebre la subvenció estiguin inscrits al registre de partits polítics.    

 2. Per tenir dret a dita subvenció, cal que el partit polític hagi concorregut, sol o en coalició, a les eleccions de la legislatura durant la qual es percep la subvenció, i que la candidatura amb la qual concorri hagi obtingut com a mínim un 10% dels vots emesos en la circumscripció corresponent, encara que no hagin obtingut representació al Consell General o als comuns.

Si un cop iniciada la legislatura, una candidatura electoral es constitueix com a partit polític, aquest rebrà la subvenció de representació en base als resultats electorals obtinguts i amb un import proporcional al període de l’any natural restant a comptar des del dia en que quedi formalment inscrit.

En el cas que una candidatura rebi el suport de varis partits polítics, la subvenció serà distribuïda segons l’acord que aquests determinin de manera prèvia en el si de la candidatura i a manca d’aquest, de manera proporcional a la representació de dits partits en la candidatura.

Les candidatures que no siguin presentades per cap partit polític, encara que obtinguin representació al Consell General o als comuns, no poden rebre la subvenció de representació.

3. La subvenció de representació destinada a sufragar les despeses de funcionament s’estableix per cada any natural en base als següents criteris:

a) Bases de càlcul:

- 5.000 € als partits que composen la llista nacional en les eleccions al Consell General;

- 1.400 € als partits que composen la llista parroquial en les eleccions al Consell General; i - 1.400 € als partits que composen la llista en les eleccions comunals.

La distribució de l’import base entre els diferents partits integrants d’una candidatura s’efectuarà d’acord amb l’establert a l’apartat segon del present article, i haurà de ser comunicada al Govern a l’inici de cada legislatura i abans del pagament de la primera subvenció.

b) Determinació de l’import de la subvenció:

L’import de la subvenció de representació d’un partit polític serà el resultat de la suma de les diferents bases que correspongui a cada partit d’acord amb allò establert a l’apartat a anterior. Source: Article 3,Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

34. Are there provisions for free or subsidized access to media for candidates?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 2. Els directors dels mitjans de comunicació públics fixaran la durada dels espais de ràdio i televisió públiques que corresponen a les diverses candidatures. T ambé podran oferir l'emissió de debats o entrevistes amb les diverses candidatures. En tot cas, les decisions que adoptin els directors dels mitjans de comunicació públics en les matèries a què es refereix el present apartat hauran de ser íntegrament comunicades als representants de les candidatures.             apartat 3. La Junta Electoral podrà dictar, si ho creu necessari, les disposicions de caràcter general precises perquè els espais gratuïts i el desenvolupament de debats o entrevistes electorals en els mitjans de comunicació de titularitat pública, així com la publicació en ells d'enquestes electorals pagades amb fons públics, respectin el pluralisme electoral i la neutralitat informativa. Source: Article 31, Modificació de la Llei Qualificada del Règim Electoral i del Referèndum, 28/2007

35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Code
No
Comment

BLANK

36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
37. Are there provisions for other financial advantages to encourage gender equality in political parties?
Question Value
38. Is there a ban on vote buying?
Code
No
Comment

BLANK

39. Are there limits on the amount a political party can spend?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

(…)2. Les candidatures electorals poden realitzar despeses electorals per una quantia màxima de 200.000 euros en el cas de les eleccions al Consell General en la llista nacional, i de 30.000 euros en el cas de les eleccions al Consell General en les llistes parroquials o en el cas de les eleccions comunals, més 0,30 euros per cada persona inscrita en el cens electoral de la circumscripció corresponent. Les infraccions d’aquests límits màxims per part de les candidatures se sancionen segons el que preveu l’apartat 3 de l’article 38. Source Article 13, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

40. If there are limits on the amount a political party can spend, what is the limit?
Code
200.000 euros in case of elections for the General Council in national lists 30.000 euros in case of elections for the General Council in parishes lists an additional 0,30 euro cent for every person inscribed in the electoral census of the corresponding constituency
Comment

BLANK

Source

(…)2. Les candidatures electorals poden realitzar despeses electorals per una quantia màxima de 200.000 euros en el cas de les eleccions al Consell General en la llista nacional, i de 30.000 euros en el cas de les eleccions al Consell General en les llistes parroquials o en el cas de les eleccions comunals, més 0,30 euros per cada persona inscrita en el cens electoral de la circumscripció corresponent. Les infraccions d’aquests límits màxims per part de les candidatures se sancionen segons el que preveu l’apartat 3 de l’article 38. Source Article 13, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

41. Are there limits on the amount a candidate can spend?
Code
No
Comment

BLANK

42. If there are limits on the amount a candidate can spend, what is the limit?
Code
Not applicable
Comment

BLANK

43. Are there limits on the amount that third parties can spend on election campaign activities?
Code
No data
Comment

BLANK

44. Are there limits on traditional media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

BLANK

45. Are there limits on online media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

BLANK

46. Do any other restrictions on online media advertisement (beyond limits) exist?
Code
No
Comment

BLANK

Question Value
47. Do political parties have to report regularly on their finances?
Code
Yes
Comment

Annual Reports

Source

apartat 4. Abans del dia 1 de març cada partit aprovarà els seus comptes anuals corresponents a l’exercici anterior, que inclouran el balanç, el compte de resul- tats, l’inventari de béns i una memòria explicativa. Els comptes anuals inclouran la tota- litat dels actius i els passius del partit, inclòs els de caràcter electoral. La memòria inclourà la relació de subvencions públiques i de donacions privades rebudes de persones físiques amb referència concreta, en cadascu na d’elles, dels elements que permetin identi car al donant i senyalar l’import de capital rebut.

La memòria haurà d’anar acompanyada d’un annex on s’especi quin les condicions contractuals estipulades dels crèdits o préstecs de qualsevol classe que mantingui el partit amb entitats de crèdit, amb identi cació de l’entitat concedent, l’import atorgat, el tipus d’interès i el termini d’amortització i el deute pendent al tancament de l’exercici amb indicació de qualsevol contingència rellevant sobre el compliment de les condicions pactades.

Tots els partits polítics hauran de remetre els comptes anuals consolidats, degudament formalitzats al Tribunal de Comptes abans del dia 1 d’abril. Una vegada presentats, s’hauran de remetre en el termini màxim d’un mes, al Registre de partits polítics, amb la justi cació emesa pel Tribunal de Comptes conforme s’ha efectuat la seva presentació. Source: Article 34, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

48. Do political parties have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

[...]1. Entre els seixanta i els vuitanta dies naturals següents al dia de la votació, totes les candidatures han de presentar davant el Tribunal de Comptes una comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses electorals respectius Source Article 15, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

...]1. Entre els seixanta i els vuitanta dies naturals següents al dia de la votació, totes les candidatures han de presentar davant el Tribunal de Comptes una comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses electorals respectius Source Article 15, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

50. Do third parties have to report on election campaign finances?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source
3. En el mateix termini, les entitats  nanceres que haguessin concedit crèdits a les candidatures enviaran al Tri- bunal de Comptes notícia detallada dels mateixos, dins del termini referit en el paràgraf primer del present article. Les persones físiques i jurídiques que hagessin facturat a les candidatures serveis relatius a despeses electorals superiors als 10.000 euros remetran al mateix Tribunal una relació succinta d’aquestes actuacions. According to the report from Tribunal de Comptes (Informe 2/2015, correspondent a les despenses electorals relatives a les   eleccions al Conseils General celebrades l'u de març de 2015) the following documents must be presented by the political parties: En el termini de dos mesos des de la celebració de les eleccions, ha de rebre l’informe de la Junta Electoral sobre els resultats de la seva activitat fiscalitzadora.
- Entre els seixanta i vuitanta dies posteriors a les eleccions, ha de rebre la comptabilitat detallada i documentada dels ingressos i despeses de les candidatures.
- Entre els seixanta i vuitanta dies posteriors a les eleccions ha de rebre notícia detallada de les entitats financeres en relació als crèdits concedits a les candidatures.
- Entre els seixanta i vuitanta dies posteriors a les eleccions ha de rebre informació per part de les persones físiques i jurídiques que haguessin facturat a les candidatures per despeses electorals superiors als 10.000 euros.

Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 2.1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes, memòries i estudis que, una vegada aprovats pel Ple, i juntament amb les al·legacions i les justi cacions que hagin presentat els ens  scalitzats i les recomanacions proposades per millorar la seva gestió, i els requeriments per complir amb els principis de sostenibilitat  nancera i estabilitat pressupostària i  scal, han de ser exposats com a part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General. Source: Disposició  final primera. Modficació de la Llei del Tribunal de Comptes, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

 

Modi cació dels apartats 1, 2, 5 i 6 de l’article 50, apartat 5. El Tribunal de Comptes remet en el termini de tres dies hàbils l’informe de nitiu de  scalització al Consell General i al Govern. Aquest informe ha d’incloure un exemplar de les comptabilitats electorals corresponents, i s’ha de publicar al Butlletí del Consell General en el termini màxim d’un mes des de la data de recepció de l’informe per part del Consell General. Source: Article 15 Modficació de la Llei del Tribunal de Comptes, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

52. Must reports from political parties and/or candidates reveal the identity of donors?
Code
Yes
Comment

Source: Informe 1/2016, INFORME DEFINITIU DEL TRIBUNAL DE COMPTES CORRESPONENT A LES DESPESES ELECTORALS RELATIVES A LES ELECCIONS AL CONSELL GENERAL CELEBRADES L’ 1 DE MARÇ DEL 2015, Informe 1/2015 Andorra la Vella, 1 November 2015

Source

a) notícia detallada de les entitats financeres en relació als crèdits concedits a les candidatures and b)ha de rebre informació per part de les persones físiques i jurídiques que haguessin facturat a les candidatures per despeses electorals superiors als 10.000 euros.Source: Informe 1/2016, INFORME DEFINITIU DEL TRIBUNAL DE COMPTES CORRESPONENT A LES DESPESES ELECTORALS RELATIVES A LES ELECCIONS AL CONSELL GENERAL CELEBRADES L’ 1 DE MARÇ DEL 2015, Informe 1/2015 Andorra la Vella, 1 November 2015

53. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized income?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 1.  Es consideren despeses electorals les que realitzin les candidatures des del dia de la convocatòria  ns al de la proclamació d’electes pels següents conceptes:

a) Propaganda i publicitat directament o indirectament dirigida a promou- re el vot a les candidatures, qualse- vol que sigui la forma i el mitjà que s’utilitzi.

b) Lloguer de locals per a la celebració d’actes de campanya electoral.

c) Remuneracions o grati cacions al personal no permanent que presti els seus serveis a les candidatures.

d) Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats, dels diri- gents dels partits o coalicions i del per- sonal al servei de la candidatura.

e) Telecomunicacions i correspon- dència.

f) Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral, produïts  ns a la data de percepció de la subvenció pública corresponent.

g) Tots els que siguin necessaris per a l’organització i funcionament de les o cines i serveis precisos per a les eleccions. 

Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

54. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized spending?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

apartat 1.  Es consideren despeses electorals les que realitzin les candidatures des del dia de la convocatòria  ns al de la proclamació d’electes pels següents conceptes:

a) Propaganda i publicitat directament o indirectament dirigida a promou- re el vot a les candidatures, qualse- vol que sigui la forma i el mitjà que s’utilitzi.

b) Lloguer de locals per a la celebració d’actes de campanya electoral.

c) Remuneracions o grati cacions al personal no permanent que presti els seus serveis a les candidatures.

d) Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats, dels diri- gents dels partits o coalicions i del per- sonal al servei de la candidatura.

e) Telecomunicacions i correspon- dència.

f) Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral, produïts  ns a la data de percepció de la subvenció pública corresponent.

g) Tots els que siguin necessaris per a l’organització i funcionament de les o cines i serveis precisos per a les eleccions.  Source: Article 48, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

1. Els partits han d’establir controls in- terns dels seus comptes, que garanteixin la transparència i el compliment de les seves obligacions legals en matèria de nançament. En la memòria dels comp- tes anuals, informaran el Tribunal de Comptes dels procediments establerts.

2. Els partits poden contractar els ser- veis d’auditors externs per veri car el seus comptes anuals.

3. Els informes que s’elaborin en apli- cació dels apartats 1 i 2 seran adjuntats als comptes anuals que el partit remeti al Tribunal de Comptes. Source: Article 35, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

 

 

55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
Code
Other
Comment

Tribunal de Comptes (Court of Accounts)

Source

Són funcions del Tribunal de Comptes: 1. Funció fiscalitzadora:

a) Fiscalitzar l’activitat econòmica i nancera de l’Administració pública, dels partits polítics i de les enti- tats vinculades o dependents d’aquests partits polítics, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals, tot vetllant perquè s’ajustin a l’ordenament jurídic.

b) Supervisar l’execució i la liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels comuns, a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions que estableix la Llei de sostenibilitat de les nances públiques i d’estabili- tat pressupostària i scal en matèria de sostenibilitat nancera, estabilitat pressupostària i scal.

c) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indi- cats a l’article 8, i també els avals i les exempcions scals directes i personals concedits per aquests ens.

d) Fiscalitzar els contractes subscrits per l’Administració pública en els casos en què així ho estableixi la normativa aplicable o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.

e) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l’Administració pública.

f) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferèn- cies, els avenços de fons i les altres modi cacions dels crèdits pressupostaris inicials.

g) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d’e ciència i formular les propostes que tendeixin a millorar els serveis prestats per l’Administració pública.

h) Fiscalitzar l’e càcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memò- ries de les subvencions, els crèdits, les ajudes i els avals, i indicar, si escau, les causes d’incompliment.

i) Fiscalitzar els comptes anuals dels partits polítics i de les agrupacions de representants, en els termes que estableix la Llei quali cada de partits polítics i nançament electoral.

2. Funció consultiva:

Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econò- mica i nancera, li sol·licitin els ens públics indicats a l’article 8.

3. Funció sancionadora:

a) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors als partits polítics, les candidatures electorals i les agrupacions de representants en aplicació del règim sancionador que preveu la Llei quali cada de partits polítics i nançament electoral.

b) Incoar els expedients sancionadors que preveu la Llei de sostenibilitat de les nances públiques i d’es- tabilitat pressupostària i scal.”

2. Es modi ca l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, el qual fou modi cat per l’apartat 5 de la Disposició nal segona de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, quali cada de partits polítics i nançament electoral, i que queda redactat com segueix:

“[...]

1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes, memòries i estudis que, una vegada aprovats pel Ple, i juntament amb les al·legacions i les justi cacions que hagin presentat els ens scalitzats i les recomanacions proposades per millorar la seva gestió, i els requeriments per complir amb els principis de sostenibilitat nancera i estabilitat pressupostària i scal, han de ser exposats com a part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.

[...]”

3. Es modi ca l’article 22 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, el qual fou modi cat per l’article únic de la Llei 2/2010, del 18 de març, de modi cació de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, i per l’apartat 5 de la Disposició nal primera de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les nances públiques i d’estabilitat pressupostària i scal i queda redactat com segueix:

Source: Disposició  final primera. Modficació de la Llei del Tribunal de Comptes, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?
Code
Other
Comment

Tribunal de Comptes (Tribunal of Accounts)

Source

Són funcions del Tribunal de Comptes: 1. Funció scalitzadora:

a) Fiscalitzar l’activitat econòmica i nancera de l’Administració pública, dels partits polítics i de les enti- tats vinculades o dependents d’aquests partits polítics, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals, tot vetllant perquè s’ajustin a l’ordenament jurídic.

b) Supervisar l’execució i la liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels comuns, a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions que estableix la Llei de sostenibilitat de les nances públiques i d’estabili- tat pressupostària i scal en matèria de sostenibilitat nancera, estabilitat pressupostària i scal.

c) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indi- cats a l’article 8, i també els avals i les exempcions scals directes i personals concedits per aquests ens.

d) Fiscalitzar els contractes subscrits per l’Administració pública en els casos en què així ho estableixi la normativa aplicable o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.

e) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l’Administració pública.

f) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferèn- cies, els avenços de fons i les altres modi cacions dels crèdits pressupostaris inicials.

g) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d’e ciència i formular les propostes que tendeixin a millorar els serveis prestats per l’Administració pública.

h) Fiscalitzar l’e càcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memò- ries de les subvencions, els crèdits, les ajudes i els avals, i indicar, si escau, les causes d’incompliment.

i) Fiscalitzar els comptes anuals dels partits polítics i de les agrupacions de representants, en els termes que estableix la Llei quali cada de partits polítics i nançament electoral.

2. Funció consultiva:

Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econò- mica i nancera, li sol·licitin els ens públics indicats a l’article 8.

3. Funció sancionadora:

a) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors als partits polítics, les candidatures electorals i les agrupacions de representants en aplicació del règim sancionador que preveu la Llei quali cada de partits polítics i nançament electoral.

b) Incoar els expedients sancionadors que preveu la Llei de sostenibilitat de les nances públiques i d’es- tabilitat pressupostària i scal.”

2. Es modi ca l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, el qual fou modi cat per l’apartat 5 de la Disposició nal segona de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, quali cada de partits polítics i nançament electoral, i que queda redactat com segueix:

“[...]

1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes, memòries i estudis que, una vegada aprovats pel Ple, i juntament amb les al·legacions i les justi cacions que hagin presentat els ens scalitzats i les recomanacions proposades per millorar la seva gestió, i els requeriments per complir amb els principis de sostenibilitat nancera i estabilitat pressupostària i scal, han de ser exposats com a part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.

[...]”

3. Es modi ca l’article 22 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, el qual fou modi cat per l’article únic de la Llei 2/2010, del 18 de març, de modi cació de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, i per l’apartat 5 de la Disposició nal primera de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les nances públiques i d’estabilitat pressupostària i scal i queda redactat com segueix:

Source: Disposició  final primera. Modficació de la Llei del Tribunal de Comptes, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Code
Other
Comment

Electoral Board

In case of misconduct the Fiscal Ministry

Source

1. Des de la data de la convocatòria ns al cinquantè dia posterior a les elec- cions, la Junta Electoral vetlla per l’acom- pliment de la normativa de nançament electoral.

2. Amb aquesta nalitat podrà re- clamar en tot moment de les entitats bancàries l’estat dels comptes electorals, dades d’identi cació dels impositors i els extrems que estimi precisos per a l’acom- pliment de la funció scalitzadora.

3. A més obtindrà dels administradors electorals les informacions comptables que consideri necessàries i aquests hau- ran de resoldre per escrit les preguntes que la Junta Electoral els plantegi.

4. Si de les seves investigacions resul- tessin indicis de conductes constitutives de delictes electorals, la Junta Electoral ho comunicarà al Ministeri Fiscal en el termini d’un mes, sense perjudici del termini de prescripció del delicte.

5. La Junta Electoral informa al Tri- bunal de Comptes dels resultats de la seva activitat scalitzadora en el termini de dos mesos des de la celebració dels comicis electorals. Source: Article 49, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

“[...]1. Des de la data de la convocatòria ns al cinquantè dia natural posterior al dia de la votació, la Junta Elec- toral vetlla per l’acompliment de la normativa de nançament electoral.[...]” Source Article 14, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

58. What sanctions are provided for political finance infractions?
Code
  • Fines
  • Prison
  • Other
Comment

Reduction of the Public Funding

Source

Sancions

1. Les infraccions previstes a les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 37 seran sancionades amb multa d’entre el doble i el triple de la quantia de la donació irregular.

2. Les infraccions previstes a les lletres c), d) i e) de l’apartat 1 de l’article 37 seran sancionades amb multa de 3.000 €  ns a 100.000 €. El Tribunal de Comptes a més podrà ordenar que no es lliuri la subvenció general següent  ns que no s’hagi complert l’obligació desatesa.

3. Les infraccions previstes a la lle- tra f) de l’apartat 1 de l’article 37 seran sancionades amb multa de 1.000 €  ns a 50.000 €.

4. Per graduar les sancions es tindran en compte les circumstàncies de la infracció, la seva gravetat, els efectes que hagi causat i la reincidència.

5. El partit serà en tot cas responsable subsidiari de les sancions que s’imposin als seus membres, sense perjudici de la facultat de repetir contra les persones directament responsables.

6. Les multes que hagi de pagar el partit seran deduïdes de la propera sub- venció pública que hagi de rebre en cas que no s’hagin satisfet abans de la seva percepció.  Source: Article 38, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

Close tooltip