Electoral Management Design Database

Suriname

Suriname

2020

Model of electoral management

Independent

Source

Suriname, Electoral Act (SB 1987 No. 62, as amended by SB 2019 No. 55) [in Dutch], accessed 10 May 2020

Artikel 1

1. Er is een Onafhankelijk Kiesbureau, dat toezicht houdt op de algemene verkiezingen en de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend vaststelt.

2. Het Kiesbureau is samengesteld uit ten minste 7 leden en 3 plaatsvervangende leden, die allen door de President worden benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt voor zes jaren. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

Hij die ter vervulling van een opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij benoemd is, zou moeten aftreden. [...]

Electoral Management Bodies

Add data
Name of EMB Number of EMB members Term of office EMB members selected by Chair appointed/elected by Party or expert based membership
Independent Electoral Bureau 7 6 years President President Expert
Close tooltip