Political Finance Database

Netherlands

Netherlands

Bans and limits on private income
Public funding
Regulations of spending
Reporting, oversight and sanctions
Question Value
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
Code
No
2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
Code
No
3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
Code
No
4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
Code
No
5. Is there a ban on donations from Trade Unions to political parties?
Code
No
6. Is there a ban on donations from Trade Unions to candidates?
Code
No
7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
Code
Yes, above certain threshold
Source

Article 23, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016.

"If a political party receives an anonymous monetary contribution exceeding 1,000 euros, the portion exceeding the amount of 1,000 euros shall be transferred to the account of Our Minister designated for such purpose. If a political party receives an anonymous contribution in kind exceeding 1,000 euros, the portion or the counter-value exceeding the amount of 1,000 euros shall be transferred to Our Minister, or the contribution shall be destroyed."

8. Is there a ban on anonymous donations to candidates?
Code
Yes, above certain threshold
Comment

All political parties and candidates may also receive unlimited contributions from private individuals and legal entities. Foreign donations are allowed, as well as, contrary to good practice, anonymous donations of up to EUR 1,000.
 

Source

Source: OSCE/ODIHR (2017) The Netherlands, Parliamentary Elections, 15 March 2017. OSCE/ODIHR Election Assessment Mission, Final Report. OSCE/ODIHR, Warsaw

9. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to political parties?
Code
No
Comment

Page 9: 'The PPSA [Wet subsidiëring politieke partijen 1999] does not provide for any restrictions as regards the sources of the private funding.' (Source: GRECO (2008) Evaluation Report on the Netherlands on Transparency of Party Funding (Theme II))

 
10. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to candidates?
Code
No
11. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to political parties?
Code
No
Source

Page 9: 'The PPSA [Wet subsidiëring politieke partijen 1999] does not provide for any restrictions as regards the sources of the private funding.' (Source: GRECO (2008) Evaluation Report on the Netherlands on Transparency of Party Funding (Theme II))

 
12. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to candidates?
Code
No
13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
Code
No data
14. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period?
Code
No
15. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period, what is the limit?
Code
Not applicable
16. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election?
Code
No
17. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election, what is the limit?
Code
Not applicable
18. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a candidate?
Code
No
19. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a candidate, what is the limit?
Code
Not applicable
20. Is there a limit on the amount a candidate can contribute to their own election campaign?
Code
No data
21. Is there a limit on in-kind donations to political parties?
Code
Yes
Comment

The limit is EUR 1000 for anonymous in-kind donations, everything exceeding this amount must be transferred to the state budget.

Source

Article 23, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

1. Indien een politieke partij een anonieme geldelijke bijdrage van meer dan € 1 000 ontvangt, maakt zij het gedeelte dat het
bedrag van € 1 000 te boven gaat, over op de daartoe aangewezen rekening van Onze Minister. Indien een politieke partij een
anonieme bijdrage in natura van meer dan € 1 000 ontvangt, dan maakt zij het gedeelte van de tegenwaarde dat het bedrag van
€ 1 000 te boven gaat over aan Onze Minister, dan wel vernietigt zij de bijdrage.

2. Een op grond van het eerste lid overgemaakte geldelijke bijdrage of tegenwaarde van een bijdrage in natura komt toe aan de
Staat.

 

22. Is there a limit on in-kind donations to candidates?
Code
No
Comment

Not specified in the Law on Financing of Political Parties

23. Is there a ban on political parties engaging in commercial activities?
Code
No
24. Is there a ban on political parties taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
25. Is there a ban on candidates taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
26. Is there a ban on donors to political parties/candidates participating in public tender/procurement processes?
Code
No data
27. Are there provisions requiring donations to go through the banking system?
Code
No
Question Value
28. Are there provisions for direct public funding to political parties?
Code
Yes, regularly
Comment

BLANK

Source

Article 7, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016.

Onze Minister verstrekt na een daartoe strekkende aanvraag subsidie aan een politieke partij indien die partij op de peildatum
beschikt over 1 000 leden die vergaderen stemrechten hebben in de politieke partij en elk per jaar minimaal € 12 contributie
betalen. Het lidmaatschap blijkt uit een uitdrukkelijke wilsverklaring van betrokkene.

29. What are the eligibility criteria for political parties to receive public funding?
Code
 • Representation in elected body
 • Number of members
Comment

BLANK

Source

Art. 7, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

1 Onze Minister verstrekt na een daartoe strekkende aanvraag subsidie aan een politieke partij indien die partij op de peildatum

beschikt over 1 000 leden die vergaderen

stemrechten hebben in de politieke partij en elk per jaar minimaal € 12 contributie

betalen. Het lidmaatschap blijkt uit een uitdrukkelijke wilsverklaring van betrokkene.

2 De subsidie wordt verstrekt voor uitgaven die direct samenhangen met de volgende 2 activiteiten:

a. politieke vormingsen scholingsactiviteiten;

b. informatievoorziening;

c. het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen van vormingsen

scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van die partijen;

d. politiekwetenschappelijke activiteiten;

e. activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren;

f. het werven van leden;

g. het betrekken van nietleden

bij activiteiten van de politieke partij;

h. werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;

i. activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes.

3 De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

30. What is the allocation calculation for political parties to receive public funding?
Code
Equal Proportional to seats received
Comment

Fixed amount, an amount proportional to the number of seats obtained, and an amount dependent on the number of members of (all) political parties. (Additional and different allocation procedures apply for parties with a research institutes or youth organizations)

Source

Article 8 Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

The subsidy shall not exceed the sum of the following amounts:
a. a base sum of 173,240.82 euros, a sum of 50,247.81 euros per seat held by the political party and a sum per member of the political party equal to 1,896,891.33 euros divided by the total number of members of the political parties who receive a subsidy on the reference date;
b. where, on the reference date, the political party has designated a political-scientific institute as a subsidiary institution, as provided for in article 2, a base sum of 121,675.08  euros and a sum of 12,506.55 euros per seat held by the political party;
c. where, on the reference date, the political party has designated a political youth organization as a subsidiary institution, as provided for in article 3, a sum per seat held by the political party and a sum per member of the political youth organization,
calculated in accordance with section two;
d. where, on the reference date, the political party has designated an institution for foreign activities as a subsidiary institution, as provided for in article 4, a base sum and a sum per seat held by the political party, calculated in accordance with section three.
2. The sum per seat, as referred to in section one (c), is calculated by dividing 487,744.42 euros by the total number of seats held by the political parties which, on the reference date, have designated a political youth organization. The sum per member of the political youth organization is calculated by dividing 487,744.42 euros by the total number of members of all the designated political youth organizations.
3. The base sum, as referred to in section one (d), is calculated by dividing 623,833 euros by the total number of political parties which, on the reference date, have designated an institution for foreign activities. The sum per seat, as referred to in section one
(d), is calculated by dividing 897,711 euros by the total number of seats held by political parties which, on the reference date, have designated an institution for foreign activities.
4. For the purposes of sections one to three, the reference date shall be taken as a starting point for the determination of the number of seats held by a political party, the number of members of a political party and the number of members of a political
youth organization.
5. The amounts mentioned in sections one to three are to be reviewed on an annual basis on 1 January by ministerial decree, in accordance with the wage and price adjustments applied to the general state budget and rounded to the nearest whole number.

31. What are the provisions on 'ear marking' direct public funding to political parties (how it should be used)?
Code
 • Campaign spending
 • Ongoing party activities Intra-party institution
 • Research and policy initiatives
Comment

BLANK

Source

Art. 7.2, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

De subsidie wordt verstrekt voor uitgaven die direct samenhangen met de volgende 2 activiteiten:

a. politieke vormingsen scholingsactiviteiten;

b. informatievoorziening;

c. het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen van vormingsen

scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van die partijen;

d. politiekwetenschappelijke activiteiten;

e. activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren;

f. het werven van leden;

g. het betrekken van nietleden

bij activiteiten van de politieke partij;

h. werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;

i. activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes.

32. Are there provisions for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Article 6.‌1  Media Act, 2008, amended 2016

Titel 6.1. Politieke partijen en overheid
Afdeling 6.1.1. Politieke partijen
Artikel 6.1
1. Het Commissariaat wijst jaarlijks een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels hebben
verworven.
2. Het Commissariaat wijst een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan:
a. politieke partijen die in alle kieskringen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deelnemen; en
b. politieke partijen die in Nederland aan de verkiezing van de leden van het Europese Parlement deelnemen.
3. De uren, bedoeld in het tweede lid, zijn beschikbaar in een door het Commissariaat te bepalen periode die onmiddellijk vooraf gaat aan de dag die in Nederland voor de desbetreffende verkiezing is vastgesteld.

33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Equal
Source

Article 6.‌1  Media Act, 2008, amended 2016

Titel 6.1. Politieke partijen en overheid
Afdeling 6.1.1. Politieke partijen
Artikel 6.1
1. Het Commissariaat wijst jaarlijks een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels hebben
verworven.
2. Het Commissariaat wijst een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan:
a. politieke partijen die in alle kieskringen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deelnemen; en
b. politieke partijen die in Nederland aan de verkiezing van de leden van het Europese Parlement deelnemen.
3. De uren, bedoeld in het tweede lid, zijn beschikbaar in een door het Commissariaat te bepalen periode die onmiddellijk vooraf gaat aan de dag die in Nederland voor de desbetreffende verkiezing is vastgesteld.

34. Are there provisions for free or subsidized access to media for candidates?
Code
No
35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Code
Yes
Comment

Political parties in the Netherlands are recognized as 'institutions for the general benefit', and thus they have tax benefits in accordance with Law on Income Tax

Source

Art 6.32 and 6.33, Law on Income Tax, 2001, amended 2016

Art. 6.32

1 Aftrekbare giften zijn:

a. periodieke giften;

b. andere giften.

2  Van een aftrekbare gift is geen sprake indien de gift wordt betaald, verrekend of ter beschikking gesteld bij of na het overlijden van de belastingplichtige dan wel op een daarmee samenhangend tijdstip.

Art. 6.33

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

A giften: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat;

b. instellingen: algemeen nut beogende instellingen;

c. verenigingen: niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrijgestelde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met ten minste 25 leden, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid of op de BES eilanden.

36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
Code
No
37. Are there provisions for other financial advantages to encourage gender equality in political parties?
Code
No
Question Value
38. Is there a ban on vote buying?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Section Z4(1), Elections Law, No.​ 28, 1989, amended 2016

1. A person who, by means of a gift or promise, bribes a voter to give him a proxy authorisation to vote on his behalf shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a third-category fine.
2. A person who, by means of a gift or promise, bribes a voter or otherwise compels him to issue a declaration as referred to in section H 4, subsection 1, in support of a list, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a third-category fine.

39. Are there limits on the amount a political party can spend?
Code
No
40. If there are limits on the amount a political party can spend, what is the limit?
Code
Not applicable
41. Are there limits on the amount a candidate can spend?
Code
No
42. If there are limits on the amount a candidate can spend, what is the limit?
Code
Not applicable
43. Are there limits on the amount that third parties can spend on election campaign activities?
Code
No data
44. Are there limits on traditional media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

But a number of hours on the general program channels are decided by the Commissioner 

Source

Article 6.‌1  Media Act, 2008, amended 2016
1. The Commissioner shall designate each year a number of hours on the general program channels of the national public service media to political parties at the last election of the members of the Lower or Upper House of Parliament one or more seats have acquired.
2. The Commissioner shall designate a number of hours on the general program channels of the national public service media to:
a. Political parties participating in all constituencies in the election of the members of the House of Representatives; and b. political parties taking part in the Netherlands in the election of the Members of the European Parliament.

45. Are there limits on online media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No data
46. Do any other restrictions on online media advertisement (beyond limits) exist?
Code
No data
Question Value
47. Do political parties have to report regularly on their finances?
Code
Yes
Comment

Political parties have to report on their finances annually 

Source

Art 25, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

1 aan Onze Minister:

a. een financieel verslag over het voorafgaande kalenderjaar met daarin een weergave van de gegevens, die op grond van artikel 20 in de administratie zijn opgenomen;

b. een overzicht van de bijdragen van in totaal € 4 500 of meer die de partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, zijn geregistreerd;

c. een overzicht van de schulden van € 25 000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid, zijn geregistreerd, en

 

48. Do political parties have to report on their election campaign finances?
Code
No
49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Code
No
50. Do third parties have to report on election campaign finances?
Code
No data
51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Art.‌ 25.‌4 Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

Een bij Onze Minister berustend financieel verslag is openbaar.

52. Must reports from political parties and/or candidates reveal the identity of donors?
Code
Sometimes
Comment

The identity of donations over 4,500 euro must be revealed.

Source

Art.‌ 25.‌1.‌b Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

1. Prior to 1 July of each calendar year, a political party shall send the following to Our Minister: a. a financial report covering the preceding calendar year, comprising the data included in the records pursuant to article 20; b. a summary of contributions of 4,500 euros or more per donor and received by the party in that calendar year, with the data registered pursuant to article 21, section one; c. a summary of debts of 25,000 euros or more, with the data registered pursuant to article 21, section three, and d. the written declaration of the auditor, as referred to in section three.

53. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized income?
Code
Yes
Source

Art.‌ 20, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

1. Een politieke partij voert een zodanige administratie dat deze een betrouwbaar beeld geeft van de financiële positie van de partij, door het opnemen van:
a. de ontvangen a subsidies;
b. de ontvangen bijdragen;
c. de overige inkomsten;
d. de vermogenspositie;
e. de schulden van de politieke partij.
2 De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende tien jaren door de politieke partij bewaard.
 

54. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized spending?
Code
No
Comment

Absent from legal framework

55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
Code
 • Ministry
 • Special agency for political finance
Comment

 

Supervisory committee on the finances of political parties

Source

Art.‌ 35, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

1. Er is een Commissie toezicht financiën politieke partijen, hierna te noemen: de commissie.

2. De commissie bestaat uit drie leden. De leden worden door Onze Minister benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

3. De commissie heeft tot taak Onze Minister te adviseren over de toepassing van:

a. artikel 5, derde lid;

b. artikel 25, vijfde lid, derde volzin, artikel 28, derde lid, vierde volzin, artikel 29, vierde lid, vierde volzin, artikel 30, vierde

lid, derde volzin en artikel 32, vierde lid, vierde volzin, en

c. artikel 37, eerste lid.

4. De commissie kan in verband met de taak, bedoeld in het derde lid, onder c, Onze Minister adviseren over het toezicht op de naleving van deze wet.

5. Onze Minister stelt aan de commissie, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van haar taak.

6 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de werkwijze van de commissie.

56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?
Code
 • Ministry
 • Special agency for political finance
Comment

Supervisory committee on the finances of political parties

Source

Art.‌ 35, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

1. Er is een Commissie toezicht financiën politieke partijen, hierna te noemen: de commissie.

2. De commissie bestaat uit drie leden. De leden worden door Onze Minister benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

3. De commissie heeft tot taak Onze Minister te adviseren over de toepassing van:

a. artikel 5, derde lid;

b. artikel 25, vijfde lid, derde volzin, artikel 28, derde lid, vierde volzin, artikel 29, vierde lid, vierde volzin, artikel 30, vierde

lid, derde volzin en artikel 32, vierde lid, vierde volzin, en

c. artikel 37, eerste lid.

4. De commissie kan in verband met de taak, bedoeld in het derde lid, onder c, Onze Minister adviseren over het toezicht op de naleving van deze wet.

5. Onze Minister stelt aan de commissie, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van haar taak.

6 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de werkwijze van de commissie.

57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Code
No data
Comment

Not specified in the law

58. What sanctions are provided for political finance infractions?
Code
 • Fines
 • Prison
 • Loss of public funding
Comment

BLANK

Source

Section Z4(1), Elections Law, No.​ 28, 1989, amended 2009

A person who, by means of a gift or promise, bribes a voter to give him a proxy authorisation to vote on his behalf shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a third-‌category fine.‌

Art.‌ 37, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

 

1. Onze Minister kan besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens handelen of nalaten in strijd met het bepaalde

bij of krachtens de artikelen 20, eerste lid, aanhef en onder b en e, 21, eerste en derde lid, 23, eerste lid, 25, eerste lid, aanhef en onder a, b, c en d, en tweede lid, 27, derde en vierde lid, 28, eerste lid, aanhef en onder a en b, en tweede lid, 29, eerste, tweede en vijfde lid, 30, eerste en tweede lid, aanhef en onder a en b, 31, eerste, tweede en derde lid, 32, eerste en tweede lid, en 33, eerste en tweede lid.

2. In het eerste lid worden de artikelen 30, 31, 32 en 33 gelezen in samenhang met de in deze artikelen van overeenkomstige toepassing verklaarde bepalingen.

3. De boete wordt opgelegd aan de politieke partij, de neveninstelling, de vereniging, bedoeld in artikel 31, dan wel aan de kandidaat, bedoeld in artikel 32.

4. Bij handelen of nalaten in strijd met één van de artikelleden of onderdelen daarvan, genoemd in het eerste lid, bedraagt de boete ten hoogste € 25 000.

5. Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd wegens het handelen of nalaten door verenigingen als bedoeld in artikel 31, indien

begaan voor de dag van de registratie van de aanduiding, bedoeld in artikel 31.

6.  Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd wegens het handelen of nalaten, bedoeld in het eerste lid, door kandidaten als bedoeld in

artikel 32, indien begaan voor de dag van kandidaatstelling voor de verkiezing, bedoeld in artikel

7 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de hoogte van de op te leggen boetes.

8 Het bedrag van de boete komt toe aan de Staat.

9 Indien een politieke partij subsidie ontvangt, kan Onze Minister een aan de partij opgelegde boete verrekenen met de subsidie.

10. Indien een politieke partij aan een neveninstelling op grond van artikel 11 een bedrag betaalt, kan Onze Minister een aan de neveninstelling opgelegde boete verrekenen met de subsidie die de partij ten behoeve van die neveninstelling ontvangt

 

Art.‌ 39, Law on Financing of Political Parties, 2013, amended 2016

1. Indien een politieke partij op grond van de artikelen 137c,d, e, f, of g, of artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht, is veroordeeld tot een geldboete, vervalt van rechtswege de aanspraak op subsidie gedurende een periode die ingaat op de dag waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden. Deze periode is:
a. een jaar, bij een geldboete van minder dan € 1125;
b. twee jaar, bij een geldboete van € 1 125 of meer, maar minder dan € 2250;
c. drie jaar, bij een geldboete van € 2 250 of meer, maar minder dan € 3 375, en
d. vier jaar, bij een geldboete van € 3 375 of meer.

Close tooltip