Political Finance Database

Mongolia

Mongolia

Bans and limits on private income
Public funding
Regulations of spending
Reporting, oversight and sanctions
Question Value
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
Code
Yes
Comment

Donations from the following are prohibited: a foreign country or foreign organization, an international organization, an organization with foreign investment, state or local self-governing authority.

Source

10 дугаар зүйл.Улс төрийн намын үйл ажиллагаанд хориглох зүйл
10.1.5.энэ хуулийн 34.6-д заасан хориглосон этгээдээс хандив, тусламж, санхүүжилт шууд болон шууд бусаар авах.

34.6.Нам дараах этгээдээс хандив авахыг хориглоно:
34.6.1.гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн;
34.6.2.гадаад улс буюу гадаад улсын төрийн байгууллага, нам, хуулийн этгээд, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө
оруулалттай аж ахуйн нэгж;
34.6.3.төрийн байгууллага болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага;
34.6.4.үйлдвэрчний эвлэл, шашны болон бусад төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо;
34.6.5.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн захирал,
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга;
34.6.6.18 нас хүрээгүй Монгол Улсын иргэн;
34.6.7.байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээд;
34.6.8.тодорхой нэр, хаяггүй этгээд, эсхүл нэр нь тодорхойгүй гуравдагч этгээдийн хандивыг дамжуулж байгаа этгээд;
34.6.9.өөртөө, эсхүл бусдад давуу байдал бий болгох зорилгоор хандив өгч байгаа этгээд;
34.6.10.бусад иргэн, хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс мөнгөн болон мөнгөн бус хандивыг намд өгч байгаа иргэн, хуулийн
этгээд;
34.6.11.дампуурсан хуулийн этгээд;
34.6.12.хуулиар хориглосон бусад этгээд.

56 дугаар зүйл.Хандив өгөх, хүлээн авахыг хориглох
56.1.Дараах этгээд хандив өгөхийг хориглоно:
56.1.1.гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага;
56.1.2.гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн;

Law on Political Party 10.1.5 to receive direct and indirect donation, assistance and/or funding from the entity and/or persons pursuant to Article 34.6 of this law; (34.6.1 foreign citizen or stateless person;) Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль 56.1.1.гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага; Law on Parliamentary Election 56.1.1. a foreign country or foreign organization, an international organization, an organization with foreign investment, state or local self-governing authority, (prohibited) Law on Parliamentary Election 56.1.2. a foreign citizen, a stateless person; (prohibited).

Unofficial English translation.

2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
Code
Yes
Comment

Donations from the following are prohibited: a foreign country or foreign organization, an international organization, an organization with foreign investment, state or local self-governing authority.

Source

56 дугаар зүйл.Хандив өгөх, хүлээн авахыг хориглох
56.1.Дараах этгээд хандив өгөхийг хориглоно:
56.1.1.гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага;
56.1.2.гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн;

Law on Parliamentary Election 56.1.1. a foreign country or foreign organization, an international organization, an organization with foreign investment, state or local self-governing authority, (prohibited); law on Parliamentary Election 56.1.2. a foreign citizen, a stateless person; (prohibited).

Unofficial English translation.

3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
Code
No
Comment

Only donations coming from legal entities established for less than one year are prohibited. 

Source

34.6.7.байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээд;
53.3.Энэ хуулиар хориглоогүй, түүнчлэн тухайн хуулийн этгээдийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээд хандивлагч байж болно.

Law on Political Party 34.6.7. a legal entity established for less than one year; Law on Parliamentary Election 53.3 A legal entity may donate provided that the donation is not prohibited by this Law, and unless otherwise provided in the charter of the legal entity.

Unofficial English translation.

4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
Code
No
Comment

According to the Law on Parliamentary Election, candidates can run independently and compete with parties.

31.1. A citizen for an election district who meets the requirements set forth in this Law can nominate him/herself as an independent candidate.  
The main criteria is the signatures of no less than 801 voters.
31.2. An independent candidate shall have signatures of no less than 801 voters of the respective election district as performs approved by the General Election Commission.

Source

53.3.Энэ хуулиар хориглоогүй, түүнчлэн тухайн хуулийн этгээдийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээд хандивлагч байж болно.

Law on Parliamentary Election 53.3 A legal entity may donate provided that the donation is not prohibited by this Law, and unless otherwise provided in the charter of the legal entity.

Unofficial English translation.

5. Is there a ban on donations from Trade Unions to political parties?
Code
Yes
Comment

Donations from trade Unions to political parties are banned.

Source

34.6.4.үйлдвэрчний эвлэл, шашны болон бусад төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо.
56.1.6.үйлдвэрчний эвлэл, шашны байгууллага.

Law on Political Party 34.6.4 trade unions, religious and other non-governmental organizations and professional associations; (prohibited) Law on Parliamentary Election 56.1.6. trade union, religious organizations; (prohibited).

Unofficial English translation.

6. Is there a ban on donations from Trade Unions to candidates?
Code
Yes
Comment

Donations from trade Unions to candidates are banned.

Source

56.1.6.үйлдвэрчний эвлэл, шашны байгууллага.

Law on Parliamentary Election 56.1.6. trade union, religious organizations; (prohibited).

Unofficial English translation.

7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
Code
Yes
Comment

Anonymous donations to political parties are banned.

Source

34.6.8.тодорхой нэр, хаяггүй этгээд, эсхүл нэр нь тодорхойгүй гуравдагч этгээдийн хандивыг дамжуулж байгаа этгээд.

54.4.Хандив өгч байгаа иргэний нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээд нь нэр, регистрийн дугаар болон хандивын эх үүсвэрийн талаарх мэдээллээ банкны гүйлгээний баримтад тусгах бөгөөд энэ шаардлагыг хангаагүй хандивыг хандив хүлээн авагч буцаан шилжүүлнэ.

Law on Political Party 34.6.8 a person/entity without a specific name and/or address or a person/entity transferring an anonymous third party donation; (prohibited) Law on Parliamentary Election 54.4. A citizen or a legal entity making a donation must write his/her name or its state registration number and the source of income on the bank slip, and the donations that do not meet this requirement shall be transferred back by the donation receiver.

Unofficial English translation.

8. Is there a ban on anonymous donations to candidates?
Code
Yes
Comment

Anonymous donations to candidates are banned.

Source

54.4.Хандив өгч байгаа иргэний нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээд нь нэр, регистрийн дугаар болон хандивын эх үүсвэрийн талаарх мэдээллээ банкны гүйлгээний баримтад тусгах бөгөөд энэ шаардлагыг хангаагүй хандивыг хандив хүлээн авагч буцаан шилжүүлнэ.

Law on Parliamentary Election 54.4. A citizen or a legal entity making a donation must write his/her name or its state registration number and the source of income on the bank slip, and the donations that do not meet this requirement shall be transferred back by the donation receiver.

Unofficial English translation.

9. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to political parties?
Code
No
Comment

There is no law regulation.

10. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to candidates?
Code
No
Comment

There is no law regulation.

11. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to political parties?
Code
Yes
Comment

Donations from corporations with partial government ownership to political parties are banned.

Source

34.6.5.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн захирал.
56.1.4.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд.

Law on Political Party 34.6.5 state or local government owned and/or partially state or local government owned entities and/or their director and/or chairperson of the board of directors; (prohibited) Law on Parliamentary Election 56.1.4. a state or local government-owned or partially state or local government-owned legal entity; (prohibited).

Unofficial English translation.

12. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to candidates?
Code
Yes
Comment

Donations from corporations with partial government ownership to candidates are banned.

Source

56.1.4.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд.

Law on Parliamentary Election 56.1.4. a state or local government-owned or partially state or local government-owned legal entity; (prohibited).

Unofficial English translation.

13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
Code
Yes
Comment

The use of state resources in favor or against a political party or candidate is banned.

Source

48.5.4.энэ хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн тээврийн хэрэгсэл, бусад өмч хөрөнгийг аливаа хэлбэрээр сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах;

Law on Parliamentary Election 48.5.4. to use vehicles or other assets of a state or local self-governing authority, state or local government-owned or partially state or local government-owned legal entity for the election campaign in any manner in circumstances other than those set forth in this Law; (prohibited).

Unofficial English translation.

14. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period?
Code
Yes, for both natural and legal persons
Comment

The legislation regulates this aspect.

Source

33.5.Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдээс нэг жилийн хугацаанд нэг намд өгөх хандив энэ хуулийн 33.6, 33.7-д заасан хэмжээнээс илүүгүй байна. Намд өгсөн хандивын хэмжээг уг нам, түүний салбар болон бүтцийн нэгжид өгсөн хандивын нийлбэр дүнгээр тооцно. 


Law on Political Party 33.5. Donations made by Mongolian citizens and legal entities to one party within one year shall not exceed the amount specified in Articles 33.6 and 33.7 of this law. The amount of the donation made to a party shall consist of the sum of donations made to the party, its branches and structural units. (33.6. It is prohibited for the maximum amount of donation to be received from one citizen per year to be more than 12 times the minimum monthly wage. 33.7. It is prohibited for the maximum amount of donation to be received from one legal entity per year to be more than 50 times the minimum monthly wage.).

Unofficial English translation.

15. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

The current minimum monthly wage Mongolia is 550.000 Mongolian Tugrik (In accordance with Resolution No. 10, dated 4 May 2022, issued by the National Tripartite Committee on Labor and Social Consensus)

Source

33.5.Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдээс нэг жилийн хугацаанд нэг намд өгөх хандив энэ хуулийн 33.6, 33.7-д заасан хэмжээнээс илүүгүй байна. Намд өгсөн хандивын хэмжээг уг нам, түүний салбар болон бүтцийн нэгжид өгсөн хандивын нийлбэр дүнгээр тооцно. 

Law on Political Party 33.5. Donations made by Mongolian citizens and legal entities to one party within one year shall not exceed the amount specified in Articles 33.6 and 33.7 of this law. The amount of the donation made to a party shall consist of the sum of donations made to the party, its branches and structural units. (33.6. It is prohibited for the maximum amount of donation to be received from one citizen per year to be more than 12 times the minimum monthly wage. 33.7. It is prohibited for the maximum amount of donation to be received from one legal entity per year to be more than 50 times the minimum monthly wage.)

Unofficial English translation.

16. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election?
Code
Yes, for both natural and legal persons
Comment

There are provisions.

Source

54.1.Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд арван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд гучин сая төгрөг хүртэл байна.

Law on Parliamentary Election 54.1. Cash donations shall not exceed up to 10 million tugriks for citizen and up to 30 million tugriks for legal entity.

Unofficial English translation.

17. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

The current minimum monthly wage Mongolia is 550.000 Mongolian Tugrik.   

Source

54.1.Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд арван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд гучин сая төгрөг хүртэл байна.

Law on Parliamentary Election 54.1. Cash donations shall not exceed up to 10 million tugriks for citizen and up to 30 million tugriks for legal entity.

Unofficial English translation.

18. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a candidate?
Code
Yes, for both natural and legal persons
Comment

There are provisions.

Source

54.2. Иргэн, хуулийн этгээдээс нам, эвсэлд, эсхүл сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчид зардлын данс нээсэн өдрөөс хойш сонгуулийн үйл ажиллагаанд нь зориулан энэ хуулийн 54.1-т заасан хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр сонгуулийн зардлын дансанд хандив өгч болно.

Law on Parliamentary Election 54.2. A citizen or a legal entity may donate to a party, coalition or candidate of an election district after the date election expenses account is opened without exceeding the amount set forth in Article 54.1 of this law for their election activities. 

Unofficial English translation.

19. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a candidate, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

The current minimum monthly wage Mongolia is 550.000 Mongolian Tugrik.   

Source

54.1. Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд арван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд гучин сая төгрөг хүртэл байна.

Law on Parliamentary Election 54.1. Cash donations shall not exceed up to 10 million tugriks for citizen and up to 30 million tugriks for legal entity.

Unofficial English translation.

20. Is there a limit on the amount a candidate can contribute to their own election campaign?
Code
No
Comment

There are no provisions.

21. Is there a limit on in-kind donations to political parties?
Code
Yes
Comment

In the case of receiving in-kind/non-monetary donations, it shall be reflected in the financial statement in a monetary value based on the average market price.

Source

33.4.Хандивыг мөнгөн бус хэлбэрээр авах тохиолдолд түүнийг зах зээлийн дундаж ханшийг үндэслэн мөнгөн дүнгээр илэрхийлэн санхүүгийн тайланд тусгана.
33.5.Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдээс нэг жилийн хугацаанд нэг намд өгөх хандив энэ хуулийн 33.6, 33.7-д заасан хэмжээнээс илүүгүй байна. Намд өгсөн хандивын хэмжээг уг нам, түүний салбар болон бүтцийн нэгжид өгсөн хандивын нийлбэр
дүнгээр тооцно.
33.6.Нэг жилд нэг иргэнээс авах хандивын дээд хэмжээ нь нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 12 дахин нэмэгдүүлсэн үнийн дүнгээс илүү байхыг хориглоно.
33.7.Нэг жилд нэг хуулийн этгээдээс авах хандивын дээд хэмжээ нь нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 50 дахин нэмэгдүүлсэн үнийн дүнгээс илүү байхыг хориглоно.
33.8. Хуулийн этгээдийн намд өгсөн хандивын хэмжээг уг хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн хараат болон охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газрын өгсөн хандивын нийлбэр дүнгээр тооцно. Намд өгсөн хандивын хэмжээг мөнгөн болон мөнгөн бус хандивын нийлбэр дүнгээр тооцно. 

 

Law on Political Party 33.4. In the case of receiving in-kind/non-monetary donations, it shall be reflected in the financial statement in a monetary value based on the average market price.
Law on Political Party 33.5. Donations made by Mongolian citizens and legal entities to one party within one year shall not exceed the amount specified in Articles 33.6 and 33.7 of this law. The amount of the donation made to a party shall consist of the sum of donations made to the party, its branches and structural units. Law on Political Party 33.8. The amount of donation made by a legal entity to a party shall consist of the sum of donations made by the legal entity, its affiliate and subsidiary companies, branches and representative offices. The amount of donation given to the party shall consist of the total value of the monetary and in-kind/non-monetary donations. (33.6. It is prohibited for the maximum amount of donation to be received from one citizen per year to be more than 12 times the minimum monthly wage. 33.7. It is prohibited for the maximum amount of donation to be received from one legal entity per year to be more than 50 times the minimum monthly wage.)

Unofficial English translation.

 

22. Is there a limit on in-kind donations to candidates?
Code
Yes
Comment

55.2.Мөнгөн бус хандивыг сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс дуусах хүртэл хугацаанд зөвхөн нэр дэвшигчид өгнө.

55.4.Мөнгөн бус хандивын үнэлгээг зах зээлийн дундаж ханшийг үндэслэн хандивын гэрээгээр тогтоох бөгөөд уг үнэлгээ нь иргэн болон хуулийн этгээдээс өгөх хандивын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

The price of the in kind donation shall be established based on the average market price and agree in donation agreement and the price shall not exceed the maximum amount of donation to be made by a citizen or legal entity. (54.1. Cash donations shall not exceed up to 10 million tugriks for citizen and up to 30 million tugriks for legal entity.)

Unofficial English translation.

23. Is there a ban on political parties engaging in commercial activities?
Code
Sometimes
Comment

Political parties are limited concerning their own property.

Source

35.1.Нам нь тухайн намтай холбоотой хэвлэл, сурталчилгааны материал болон өөрийн хөрөнгийг захиран зарцуулах замаар орлого олж болно.

36.3.5.намтай холбоотой хэвлэл, сурталчилгааны материал захиран зарцуулах замаар олсон орлого.

Law on Political Party 35.1. A party may generate income from the media and advertisement materials related to the party and using its own property.  Law on Political Party 36.3.5. income from publishing and advertisement materials related to the party.

Unofficial English translation.

24. Is there a ban on political parties taking loans in relation to election campaigns?
Code
Yes
Comment

There are provisions against political parties taking loans during election campaigns. 

Source

28.3. Дараах шаардлагыг хангасан нам, эвслийг бүртгэнэ:
28.3.7. сонгуулийн зардлын тайлан гаргах талаарх энэ хуульд заасан журмыг зөрчөөгүй.

57.1. Сонгуулийн зардлын тайланд орлого ба зарлагын мэдээллийг бүрэн тусгана.
57.4.1. сонгуулийн зардлын дансанд орсон орлогын нийт хэмжээг энэ хуулийн 49.2-т заасан хөрөнгийн эх үүсвэр болон гүйлгээ тус бүрээр.
Law on Parliamentary Election 28.3 Registration of a party or coalition shall be accepted in the following cases:
    28.3.7. did not violate the procedures set forth in this law regarding reporting of election expenditures. 
49.2.1.хандив;
49.2.2.намын өөрийн хөрөнгө;
49.2.3.нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгө.

57.1. Report on election expenses shall consist of the full income and expense report. 57.4. A report on election expenses shall be prepared as per the following benchmarks:
57.4.1. the total income to the election expense account by the source of each funding and transaction as specified in Article 49.2 of this law; 49.2. Election expenses shall consist of the following funds:
    49.2.1. Donations;
    49.2.2. Party’s assets;
    49.2.3. Candidate’s assets.

Unofficial English translation.

25. Is there a ban on candidates taking loans in relation to election campaigns?
Code
Yes
Comment

Candidates should have no loan, collateral and guarantee debts due to a bank or other legal entities or citizens as determined by a court and arbitration decision.

Source

29.3.Нэр дэвшигч хуульд заасан нийтлэг шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:
29.3.1.банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр төлбөргүй байх.

Law on Parliamentary Election 29.3. A candidate shall meet the following requirements besides the general requirements set forth in law: (29.3.1. to have no loan, collateral and guarantee debts due to a bank or other legal entities or citizens as determined by a court and arbitration decision;).

Unofficial English translation.

26. Is there a ban on donors to political parties/candidates participating in public tender/procurement processes?
Code
No
Comment

While there are two articles that touch upon this point (i.e., the 34.6.9 and 34.8 provisions from the law on Political Parties), they cannot be considered regulatory in this section since they do not explicitly address public tender/procurement processes. In Mongolia, researchers and experts consistently recommend regulating this area. However, to date, no ban has been included in the latest laws. 

27. Are there provisions requiring donations to go through the banking system?
Code
Yes
Comment

There are provisions.

Source

33.2.Иргэний болон хуулийн этгээдийн мөнгөн хандивыг зөвхөн данснаас дансанд шилжүүлэх хэлбэрээр намын дансанд хүлээн авах бөгөөд бэлэн мөнгөөр хандив авахыг хориглоно. Гишүүний татвар болон хандивыг нэг харилцах дансанд байршуулна.

54.2.Иргэн, хуулийн этгээдээс нам, эвсэлд, эсхүл сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчид зардлын данс нээсэн өдрөөс хойш сонгуулийн үйл ажиллагаанд нь зориулан энэ хуулийн 54.1-т заасан хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр сонгуулийн зардлын дансанд хандив өгч болно.

Law on Political Party 33.2 Monetary donations from individuals and legal entities shall be received only in the form via a transaction from a bank account to the party’s bank account and cash donations are prohibited. Membership fees and donations shall be deposited in one bank account. Law on Parliamentary Election 54.2 A citizen or a legal entity may donate to a party, coalition or candidate of an election district after the date election expenses account is opened without exceeding the amount set forth in Article 54.1 of this law for their election activities. 

Unofficial English translation.

Question Value
28. Are there provisions for direct public funding to political parties?
Code
Yes, regularly
Comment

There are provisions regulating public funding.

Source

26.2.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван ес 1дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу төрөөс намд үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг нь энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу олгох төрийн санхүүжилт болон энэ хуулийн 30 дугаар зүйлд заасны дагуу төрөөс үзүүлэх шууд бус дэмжлэгээс бүрдэнэ.

Law on Political Party 26.2. The financial assistance provided by the state to a party as specified in Article 191.3 of the Constitution of Mongolia shall consist of the public funding to be provided under Article 27 of this law and an indirect assistance by the state to be provided under Article 30 of this law.

Unofficial English translation.

29. What are the eligibility criteria for political parties to receive public funding?
Code
Representation in elected body
Comment

Parties receive public funding if they meet the vote eligibility criteria.

Source

27.3.Нийт сонгогчийн нэг ба түүнээс дээш хувийн санал авсан намд төрийн санхүүжилт олгоно.

Law on Political Party 27.3. The parties that have received votes of 1 or more percent of the total voters shall receive public funding.

Unofficial English translation.

30. What is the allocation calculation for political parties to receive public funding?
Code
Proportional to votes received
Comment

Public funding is calculated as 0.7% of the minimum monthly wage multiplied by the total number of registered voters.

Source

27.1.Улсын Их Хурлын ээлжит, эсхүл ээлжит бус сонгуулиар сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн нийт сонгогч /цаашид "нийт сонгогч" гэх/-ийн тоог нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 0.7 хувиар үржүүлснээс илүүгүй төгрөгийг улсын
төсвөөс намуудад энэ хуульд заасны дагуу хуваарилах замаар төрийн санхүүжилт олгоно.

27.3.Нийт сонгогчийн нэг ба түүнээс дээш хувийн санал авсан намд төрийн санхүүжилт олгоно.

Law on Political Party 27.1. Public funding shall be provided through allocation of tugriks in the amount equal to multiplication of no more than 0.7 percent of the minimum monthly wage by the total number of voters registered in the voter’s list /hereinafter referred to as “total voters”/ in the regular or irregular election of the Parliament (State Great Khural) to political parties in accordance with this law. Law on Political Party 27.3. The parties that have received votes of 1 or more percent of the total voters shall receive public funding.

Unofficial English translation.

31. What are the provisions on 'ear marking' direct public funding to political parties (how it should be used)?
Code
  • Intra-party institution
  • Research and policy initiatives
  • Ongoing party activities
Source

26.3.Намд олгох жил бүрийн төрийн санхүүжилтийн дараах хувийг доор дурдсан зориулалтаар зарцуулна:
26.3.1.төрийн санхүүжилтийн 20-оос доошгүй хувийг эмэгтэй, ахмад, залуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн бүлгүүдийн улс төрийн оролцоог дэмжих, сургаж бэлтгэх;
26.3.2.төрийн санхүүжилтийн 15-аас доошгүй хувийг намын гишүүдийн болон иргэдийн улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэх, ардчилал, хүний эрхийн үнэт зүйлийг нийтэд таниулах;
26.3.3.төрийн санхүүжилтийн 15-аас доошгүй хувийг намын хөтөлбөр, бодлого боловсруулахад чиглэсэн судалгаа хийх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, намын дотоод ардчиллыг хөгжүүлэх.
26.4.Энэ хуулийн 26.3.1, 26.3.2, 26.3.3-т заасан зорилтот санхүүжилт тус бүрийн гуравны нэгээс доошгүйг намын бодлогын судалгааны байгууллагын үйл ажиллагаанд зарцуулна

Law on Political Party 26.3. The public funding provided to a party annually shall be used for the following purposes in the following percentage:

26.3.1. no less than 20 percent of the public funding dedicated to supporting political participation and capacity building of social groups such as women, elders, youth and persons with disability;

26.3.2. no less than 15 percent of the public funding dedicated for improving the political education of party members and citizens, and promoting the values of democracy and human rights to the public; and

26.3.3. no less than 15 percent of the public funding dedicated to research to develop party platform and policy, to implementation of projects and programs and to the development of internal democracy of the party.

26.4. No less than one third of the targeted funding specified in Articles 26.3.1, 26.3.2 and 26.3.3 of this law respectively shall be spent on financing the activities of the policy research organization of the party.

Unofficial English translation.

32. Are there provisions for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Yes
Comment

There are provisions.

Source

46.3.Олон нийтийн радио, телевиз нь нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдэд сонгуулийн сурталчилгааны болон мэтгэлцээний төлбөргүй нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг олгох саналаа Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хүргүүлэхдээ нам, эвслээс нэр дэвшигчдэд намын Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллыг, эвслийн тухайд эвсэлд нэгдэн орсон намын Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллыг, бие даан нэр дэвшигчийн тухайд Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн дарааллыг баримтлан ижил нөхцөл, тэнцүү хугацаа ногдохоор тооцно.

Law on Parliamentary Election 46.3 Public radio and television shall submit their recommendations for election campaign programs and debate schedule and timing to the Communications Regulatory Commission based on the order of political party registration order at the Supreme Court for party, coalition and/or independent candidates, order of the candidate registration at the General Election Commission for independent candidates, order of the political party of the coalition registered at the Supreme court for coalition and shall provide equal condition and timing.

Unofficial English translation.

33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Equal
Source

46.3.Олон нийтийн радио, телевиз нь нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдэд сонгуулийн сурталчилгааны болон мэтгэлцээний төлбөргүй нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг олгох саналаа Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хүргүүлэхдээ нам, эвслээс нэр дэвшигчдэд намын Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллыг, эвслийн тухайд эвсэлд нэгдэн орсон намын Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллыг, бие даан нэр дэвшигчийн тухайд Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн дарааллыг баримтлан ижил нөхцөл, тэнцүү хугацаа ногдохоор тооцно.

Law on Parliamentary Election 46.3 Public radio and television shall submit their recommendations for election campaign programs and debate schedule and timing to the Communications Regulatory Commission based on the order of political party registration order at the Supreme Court for party, coalition and/or independent candidates, order of the candidate registration at the General Election Commission for independent candidates, order of the political party of the coalition registered at the Supreme court for coalition and shall provide equal condition and timing.

Unofficial English translation.

34. Are there provisions for free or subsidized access to media for candidates?
Code
Yes
Source

46.2.Олон нийтийн радио, телевиз сурталчилгааны болон мэтгэлцээний нэвтрүүлгийг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос баталсан хуваарь, цагийн дагуу зөвхөн төлбөргүй нэвтрүүлнэ.

46.3.Олон нийтийн радио, телевиз нь нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдэд сонгуулийн сурталчилгааны болон мэтгэлцээний төлбөргүй нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг олгох саналаа Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хүргүүлэхдээ нам, эвслээс нэр дэвшигчдэд намын Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллыг, эвслийн тухайд эвсэлд нэгдэн орсон намын Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллыг, бие даан нэр дэвшигчийн тухайд Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн дарааллыг баримтлан ижил нөхцөл, тэнцүү хугацаа ногдохоор тооцно.

Law on Parliamentary Election 46.2 The public radio and television shall broadcast campaign programs and debate by the schedule and timing approved by the Communications Regulations Commission free of charge only. Law on Parliamentary Election 46.3 Public radio and television shall submit their recommendations for election campaign programs and debate schedule and timing to the Communications Regulatory Commission based on the order of political party registration order at the Supreme Court for party, coalition and/or independent candidates, order of the candidate registration at the General Election Commission for independent candidates, order of the political party of the coalition registered at the Supreme court for coalition and shall provide equal condition and timing.

Unofficial English translation.

35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Code
Yes
Comment

Parties and candidates can get access for free to integrated billboards and meeting halls.

Source

42.1.Тойрогт нэр дэвшигчдийн зурагт хуудсыг байрлуулсан нэгдсэн самбар /цаашид “нэгдсэн самбар” гэх/-ыг сум, дүүргийн Засаг дарга дараах шаардлагын дагуу бэлтгэж, байршуулах ажлыг зохион байгуулна.

44.3.Дараах байгууллага, хуулийн этгээд сонгуулийн уулзалт, хурал, цуглаан хийхэд нь зориулж өөрийн эзэмшиж байгаа соёлын төв, биеийн тамирын болон хурлын заал, бусад байр, танхимыг үнэ төлбөргүй ашиглуулах үүрэгтэй:

44.3.1.төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага;

44.3.2.төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд;

44.3.3.төрийн болон орон нутгийн өмчийн 51 хувь ба түүнээс дээш оролцоотой хуулийн этгээд.

Law on Parliamentary Election 42.1. The soum and/or district Governor shall prepare and organize the placing of the integrated billboards /hereinafter referred to as “integrated billboards”/ of candidates running for election district according to the following requirements: 42.1.3. unified billboards of up to two in soum, up to five in aimag and up to four in khoroo shall be placed based on the number of voters free of charge. 
Law on Parliamentary Election 44.3. The following authorities or legal entities are obligated to allow the use of a cultural centre, sports or meeting hall or other facilities of its own for holding a meeting, forum, or gathering with voters free of charge:
        44.3.1. a state or local self-governing authority;
        44.3.2. a state or local government-owned legal entity;
        44.3.3. legal entity with 51 or more percent state or local government-owned.

Unofficial English translation.

36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
Code
No
Source

27.6.5."Т2" гэж нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 25 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгийг. 
27.7.Сонгуулийн төв байгууллага энэ хуулийн 27.3-т заасан шаардлагыг хангасан намд Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хууль тогтоомжид заасан нэр дэвшигчийн хүйсийн квотоос илүү нэр дэвшүүлсэн эмэгтэй улс төрчийн тоог болон хөгжлийн бэрхшээлтэй нэр дэвшигчийн тоог энэ хуулийн 27.6.5-д заасан дүнгээр үржүүлсэнтэй тэнцэх төрийн санхүүжилтийг тухайн ээлжит сонгуулийн дараагийн жил зөвхөн нэг удаа олгоно.
 

Law on Political Party 27.7 The Central Election Body shall subsidize a one time public funding to the political party which meets the requirements set forth in Article 27.3 of this law in the amount by multiplying the number of women candidates and the number of candidates with disabilities more than the gender quota specified in the Law on Parliamentary (State Great Khural) Election by the amount specified in Article 27.6.5 of this law and shall grant it in the subsequent year from the general election year.  

Unofficial English translation.

37. Are there provisions for other financial advantages to encourage gender equality in political parties?
Code
No
Source

26.3.1.төрийн санхүүжилтийн 20-оос доошгүй хувийг эмэгтэй, ахмад, залуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн бүлгүүдийн улс төрийн оролцоог дэмжих, сургаж бэлтгэх.

Law on Political Party 26.3.1. no less than 20 percent of the public funding dedicated to supporting political participation and capacity building of social groups such as women, elders, youth and persons with disability.

Unofficial English translation.

Question Value
38. Is there a ban on vote buying?
Code
Yes
Comment

There are provisions but they apply only during election period.

Source

48.1.Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал авах өдрийг дуустал, нөхөн, ээлжит бус сонгуулийн тухайд сонгууль товлон зарласан шийдвэр гарснаас хойш санал авах өдрийг дуустал аливаа этгээд өөрөө болон бусдаар дамжуулж сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

Law on Parliamentary Election 48.1 It is prohibited for any person/entity itself or by someone else to take or conduct the following action or activities to entice voters from the start of the regular election year to the end of the election day, as for by-election and non-regular election from the start of its announcement to the end of the election day.

Unofficial English translation.

39. Are there limits on the amount a political party can spend?
Code
Yes
Comment

There are limits but only during election period. In non election period, the issue is not regulated.

Source

50.1.Төрийн аудитын дээд байгууллага нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг ээлжит сонгуулийн жилийн 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө энэ хуулийн 50.2-т заасан аргачлалын дагуу тогтоож, нийтэд мэдээлнэ.

Law on Parliamentary Election 50.1. The state audit high authority shall set the maximum amount of election expenses by the method indicated in the Article 50.2 of this law for a party, coalition, and candidate of election district before March 1st of election year and announce it publicly.

Unofficial English translation.

40. If there are limits on the amount a political party can spend, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

The current minimum monthly wage Mongolia is 550.000 Mongolian Tugrik.  (In accordance with Resolution No. 10, dated 4 May 2022, issued by the National Tripartite Committee on Labor and Social Consensus).

Source

50.1.Төрийн аудитын дээд байгууллага нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг ээлжит сонгуулийн жилийн 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө энэ хуулийн 50.2-т заасан аргачлалын дагуу тогтоож, нийтэд мэдээлнэ.

Law on Parliamentary Election 50.1. The state audit high authority shall set the maximum amount of election expenses by the method indicated in the Article 50.2 of this law for a party, coalition, and candidate of election district before March 1st of election year and announce it publicly.

Unofficial English translation.

41. Are there limits on the amount a candidate can spend?
Code
Yes
Comment

The methodology to set the maximum amount of election expenditure shall be based on the size of the election territory, location, number of households and voters and other requirements set forth in the Parliamentary Election law. 

Source

50.1.Төрийн аудитын дээд байгууллага нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг ээлжит сонгуулийн жилийн 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө энэ хуулийн 50.2-т заасан аргачлалын дагуу тогтоож, нийтэд мэдээлнэ.

Law on Parliamentary Election 50.1. The state audit high authority shall set the maximum amount of election expenses by the method indicated in the Article 50.2 of this law for a party, coalition, and candidate of election district before March 1st of election year and announce it publicly.

Unofficial English translation.

42. If there are limits on the amount a candidate can spend, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

The current minimum monthly wage Mongolia is 550.000 Mongolian Tugrik.   (In accordance with Resolution No. 10, dated 4 May 2022, issued by the National Tripartite Committee on Labor and Social Consensus)

Source

50.2.Сонгуулийн зардлын дээд хэмжээ тогтоох аргачлал нь сонгуулийн зардлыг бууруулахад чиглэх бөгөөд сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, байршил, өрхийн болон сонгогчийн тоо, энэ хуульд заасан бусад шаардлагад үндэслэнэ. Аргачлалыг төрийн аудитын дээд байгууллагын саналаар Сонгуулийн ерөнхий хороо батална.

Law on Parliamentary Election 50.2 The methodology to set the maximum amount of election expenditure shall be to reduce election expenditure and shall be based on the size of the election territory, location, number of households and voters and other requirements set forth in this Law. The methodology shall be approved by the General Election Commission with the recommendation of the state high audit authority.

Unofficial English translation.

43. Are there limits on the amount that third parties can spend on election campaign activities?
Code
No
Comment

There are no provisions.

44. Are there limits on traditional media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

There are no provisions.

45. Are there limits on online media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
Yes, for candidates Yes, for political parties
Comment

15 percent of the maximum amount.

Source

47.12.Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах зардал энэ хуулийн 50.1-д заасны дагуу тогтоосон зардлын дээд хэмжээний 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

Law on Parliamentary Election 47.12 The expenditures for online election campaigning shall to exceed 15 percent of the maximum amount expenditure specified in Article 50.1 of this law.

46. Do any other restrictions on online media advertisement (beyond limits) exist?
Code
Yes
Comment

It is prohibited to use unregistered website for election campaign set forth in Article 47.2 of the Parliamentarian Election Law and to use others' name and fake accounts.

Source

47.4.Энэ хуулийн 47.2-т заасны дагуу бүртгүүлээгүй цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах, бусдын нэр болон хуурамч хаяг ашиглахыг тус тус хориглоно.

Law on Parliamentary Election 47.4. It is prohibited to use unregistered website for election campaign set forth in Article 47.2 of this Law and to use others’ name and fake account respectively.

Unofficial English translation.

Question Value
47. Do political parties have to report regularly on their finances?
Code
Yes
Source

38.1.Нам жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа жил бүрийн 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Аудитын тухай хуульд заасаншаардлагыг хангасан аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан аудит хийсэн санхүүгийн тайланг сонгуулийн төв байгууллагад хүргүүлнэ.

Law on Political Party 38.1 A party shall have its annual financial statement audited within 15th March every year by an auditing legal entity which meets the requirements set forth in the Law on Audit and shall submit the financial statement which has been audited to the Central Election Body.

Unofficial English translation.

48. Do political parties have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Source

57.3.Нам, эвсэл санал авах өдрөөс хойш 45 хоногт, нэр дэвшигч санал авах өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан зардлын тайландаа хувийн аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ.

Law on Parliamentary Election 57.3 A party or coalition is obligated to have its election expenses audited by private audit firm and submit the statement to the state audit high authority within 45 days after the election day ends and candidates within 30 days.

Unofficial English translation.

49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Source

57.3.Нам, эвсэл санал авах өдрөөс хойш 45 хоногт, нэр дэвшигч санал авах өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан зардлын тайландаа хувийн аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ.

Law on Parliamentary Election 57.3 A party or coalition is obligated to have its election expenses audited by private audit firm and submit the statement to the state audit high authority within 45 days after the election day ends and candidates within 30 days.

Unofficial English translation.

50. Do third parties have to report on election campaign finances?
Code
No
Comment

There are no provisions.

51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Code
Yes
Comment

A party is obligated to disclose its financial statement and brief activity report to the public by posting it on its website within 3 working days following the submission to the Central Election Body. If a party does not have a website, it has to publish its records in a daily media outlet in order to disclose it publicly.

Source

43.4.Нам санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны товч тайлангаа сонгуулийн төв байгууллагад хүргүүлсэн өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор өөрийн цахим хуудсанд байршуулж, цахим хуудасгүй намын тухайд өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд нийтэлж, нийтэд танилцуулах үүрэгтэй.

58.3.Төрийн аудитын дээд байгууллага энэ хуулийн 38.5, 38.13-т заасан мэдээллийг дүгнэлт гаргаж дууссан өдрөөс эхлэн, 58.4-т заасан мэдээллийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн өөрийн байгууллагын цахим хуудаст ил тавьж, нийтэд чөлөөтэй танилцах бололцоо олгоно.

Law on Political Party 43.4. A party is obligated to disclose its financial statement and brief activity report to the public by posting it on its website within 3 working days following the submission to the Central Election Body, and for a party without a website, by publishing it in a daily media outlet to disclose it publicly. 

Law on Parliamentary Election 58.3. State audit high authority shall review and make the statement on the information specified in Articles 38.5 and 38.13 and as of its completed date and as of the date of receiving the information specified in Article 58.4, post on its website to make it available for public to view. 

Unofficial English translation.

52. Must reports from political parties and/or candidates reveal the identity of donors?
Code
Yes
Comment

Donations to a party shall be recorded according to the few indicators.

Source

36.7.Намын хандивыг дараах үзүүлэлтээр бүртгэнэ:
36.7.1.намын дансанд төвлөрүүлсэн нийт хандивын хэмжээ, хандивлагчийн тоо;
36.7.2.хандивлагч иргэний ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, хандивын хэмжээ, хэлбэр, мөнгөн бус хандивын үнэлгээ;
36.7.3.хандивлагч хуулийн этгээдийн нэр, оршин байгаа газрын хаяг, гүйцэтгэх удирдлагын ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хандивын хэмжээ, хэлбэр, мөнгөн бус хандивын үнэлгээ.
 

43.8.Намын санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны товч тайлан, харьцуулсан товч мэдээллийг нийтлэхдээ хандивлагч иргэний ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, эсхүл хуулийн этгээдийн нэр, оршин байгаа аймаг, сум, багийн, эсхүл нийслэл, дүүрэг, хорооны нэр, дугаарыг нийтэлнэ. 
 

58.1.Төрийн аудитын дээд байгууллага зардлын тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хянаж, дүнг нийтэд мэдээлэх бөгөөд нэг сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн иргэн, хоёр сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн хуулийн этгээдийг нийтэд мэдээлнэ.

Law on Political Party 36.7. Donations to a party shall be recorded according to the following indicators:
36.7.1. the total amount of donations deposited to the account of a party and the number of donors;
36.7.2. family name, surname and first name of the donor citizen, residential address, donation amount, [donation] form, and value of in-kind/non-monetary donation; and
36.7.3. name and address of the donor legal entity, family name, surname and first name of the executive director, donation amount, [donation] form, and value of in-kind/non-monetary donation. 

Law on Political Party 43.8. When publishing the financial statement, brief activity report and brief comparative information of a party, the donor citizens’ family name, surname, first name or the donor legal entity’s name, name and number of the residential province, soum, bagh or city, district, khoroo shall be published. 

Law on Parliamentary Election 58.1. State audit high authority shall review and make the statement on election expenses public within 60 days after the day it receives the report, and shall publicly disclose the citizen who made donations of one million tugriks or more, and legal entities who made donations of two million tugriks or more.

Unofficial English translation.

53. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized income?
Code
Yes
Comment

Political parties and/or candidates reports include information on itemized income.

Source

36.3.Орлогод дараах зүйлийг бүртгэнэ:
36.3.1.намын гишүүний татвар;
36.3.2.сонгуульт гишүүний татвар;
36.3.3.иргэний өгсөн хандив;
36.3.4.хуулийн этгээдийн өгсөн хандив;
36.3.5.намтай холбоотой хэвлэл, сурталчилгааны материал захиран зарцуулах замаар олсон орлого;
36.3.6.өөрийн хөрөнгийг захиран зарцуулах замаар олсон орлого;
36.3.7.төрийн санхүүжилт;
36.3.8.төрөөс үзүүлэх шууд бус дэмжлэг;
36.3.9.бусад орлого;
36.3.10.энэ хуулийн 36.3.1, 36.3.2, 36.3.3, 36.3.4, 36.3.5, 36.3.6, 36.3.7

57.1.Сонгуулийн зардлын тайланд орлого ба зарлагын мэдээллийг бүрэн тусгана.

Law on Political Party 36.3. The following items shall be recorded in income:
        36.3.1. membership fee of a party;
        36.3.2. elected member fee;
        36.3.3. donations by a citizen;
        36.3.4. donations by a legal entity;
        36.3.5. income from publishing and advertisement materials related to the party;
        36.3.6. income from spending its own property;
        36.3.7. Public funding;
        36.3.8. indirect assistance provided by the state;
        36.3.9. other income;
        36.3.10. total income specified in Articles 36.3.1, 36.3.2, 36.3.3, 36.3.4, 36.3.5, 36.3.6 and 36.3.7 of this law; 

Law on Parliamentary Election 57.1. Report on election expenses shall consist of the full income and expense report."

Unofficial English translation.

54. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized spending?
Code
Yes
Comment

Political parties and/or candidates reports include information on itemized spending.

Source

36.4.Зардалд дараах зүйлийг бүртгэнэ:
36.4.1.цалин хөлс;
36.4.2.урсгал зардал;
36.4.3.энэ хуулийн 26.3.1-д заасан үйл ажиллагааны зардал;
36.4.4.энэ хуулийн 26.3.2-т заасан үйл ажиллагааны зардал;
36.4.5.энэ хуулийн 26.3.3-т заасан үйл ажиллагааны зардал;
36.4.6.энэ хуулийн 36.4.3, 36.4.4, 36.4.5-д зааснаас бусад үйл ажиллагааны зардал
36.4.7.сонгуулийн зардал;
36.4.8.эд хөрөнгийн ашиглалтын зардал;
36.4.9.бусад зардал;
36.4.10.энэ хуулийн 36.4.1, 36.4.2, 36.4.3, 36.4.4, 36.4.5, 36.4.6, 36.4.7, 36.4.8, 36.4.9-д заасан нийт зардал.

57.1.Сонгуулийн зардлын тайланд орлого ба зарлагын мэдээллийг бүрэн тусгана.

57.4.Зардлын тайланг дараах үзүүлэлтээр гаргана:
57.4.1.сонгуулийн зардлын дансанд орсон орлогын нийт хэмжээг энэ хуулийн 49.2-т заасан хөрөнгийн эх үүсвэр болон гүйлгээ тус бүрээр;
57.4.2.хандивлагч иргэн, хуулийн этгээдийн энэ хуулийн 54.4-т заасан мэдээлэл болон хандивын хэмжээ, хэлбэр;
57.4.3.зарлагын ангилал, гүйцэтгэл, гэрээний хамт;
57.4.4.үлдэгдлийн хэмжээ, байршил;
57.4.5.сонгуулийн зардлын данснаас зарлага гаргаж эхлэхийн өмнөх мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ.

Law on Political Party 36.4. The following items shall be recorded in expenses:
        36.4.1. salary;
        36.4.2. current expenses;
        36.4.3. costs for the activities specified in Article 26.3.1 of this law;
        36.4.4. costs for the activities specified in Article 26.3.2 of this law;
        36.4.5. costs for the activities specified in Article 26.3.3 of this law;
        36.4.6. costs for the activities other than those specified in Articles 36.4.3, 36.4.4 and 36.4.5 of this law;
        36.4.7. election expenses;
        36.4.8. property use expenses;
        36.4.9. other expense; and
        36.4.10. total expenses specified in Articles 36.4.1, 36.4.2, 36.4.3, 36.4.4, 36.4.5, 36.4.6, 36.4.7,36.4.8 and 36.4.9 of this law. 

Law on Parliamentary Election 57.1. Report on election expenses shall consist of the full income and expense report. 57.4. A report on election expenses shall be prepared as per the following benchmarks:
57.4.1. the total income to the election expense account by the source of each funding and transaction as specified in Article 49.2 of this law; 
57.4.2. information of the citizen and legal entity donator specified in Article 54.4 of this law and amount, type of donation; 
57.4.3. classification and performance of withdrawals along with contracts; 
57.4.4. amount and location of remaining;
57.4.5. amount of cash before making withdrawals from the election expenses account.
 

Unofficial English translation.

55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
Code
  • EMB
  • Auditing agency
Comment

The Auditing agency and the Central Election Body.

Source

38.1.Нам жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа жил бүрийн 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Аудитын тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан аудит хийсэн санхүүгийн тайланг сонгуулийн төв байгууллагад хүргүүлнэ. 

39.1.Сонгуулийн төв байгууллага намын санхүүгийн тайланг хүлээн авч энэ хуульд заасан шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянах бөгөөд энэ хуулийн 38.10-т заасан аудитын тайланг харгалзан үзнэ. 

Law on Political Party 38.1. A party shall have its annual financial statement audited within 15th March every year by an auditing legal entity which meets the requirements set forth in the Law on Audit and shall submit the financial statement which has been audited to the Central Election Body. 
Law on Political Party 39.1. The Central Election Body shall receive the financial statements of a party and review whether they meet the requirements specified in Article 38.10 of this law and shall take the audit report into consideration.  

Unofficial English translation.

56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?
Code
  • EMB
  • Auditing agency
Comment

The Auditing agency and the Central Election Body.

Source

39.1.Сонгуулийн төв байгууллага намын санхүүгийн тайланг хүлээн авч энэ хуульд заасан шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянах бөгөөд энэ хуулийн 38.10-т заасан аудитын тайланг харгалзан үзнэ.

39.4.Энэ хуульд заасны дагуу намын санхүүгийн тайланг сонгуулийн төв байгууллага хүлээн авч хянаад жил бүрийн 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор Төрийн аудитын байгууллагад дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлнэ.

Law on Political Party 39.1. The Central Election Body shall receive the financial statements of a party and review whether they meet the requirements specified in Article 38.10 of this law and shall take the audit report into consideration. Law on Political Party 39.4. The Central Election Body shall receive and review the financial statement of a party as specified in this law and shall submit it to the State audit authority within 5th April every year to get a conclusion. 

Unofficial English translation.

57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Code
Impose sanctions Request additional information from others Request additional information from potential violator
Source

39.2.Хяналтын ажиллагаа дуусгавар болсны дараа сонгуулийн төв байгууллага дүгнэлт гаргах бөгөөд дүгнэлтэд дараах зүйлийг тогтооно:
39.2.1.тайланд алдаа, зөрчил байсан эсэх;
39.2.2.тайланг алдаа, зөрчилтэй гаргасан бол үүний улмаас намд олгосон санхүүжилт зөрүүтэй эсэх.
39.3.Хэрэв намын тайланд байгаа мэдээлэл үнэн, бодит эсэхэд эргэлзэх тодорхой үндэслэл байвал сонгуулийн төв байгууллага тухайн намд ажлын таваас доошгүй өдрийн хугацаа заан мэдэгдэж, тайлбар хийх, залруулах боломж олгоно.

Law on Political Party 39.2. Upon completion of the review process, the Central Election Body shall issue a conclusion and shall identify the following in the conclusion:
39.2.1. whether there are any errors or discrepancies in the report; and
39.2.2. if the report contains errors and discrepancies, whether there is difference in the funding provided to the party. Law on Political Party 39.3. If grounds for hesitation on the truthfulness and accuracy of the information in a party’s report exists, the Central Election Body shall notify the party setting no less than 5 working days to provide explanation and to correct it. 

Unofficial English translation.

58. What sanctions are provided for political finance infractions?
Code
  • Suspension of public funding
  • Loss of public funding
Source

41.1.Нам энэ хуулийн 39.6-д заасан хугацаанд алдаа, зөрчлөө арилгаж, санхүүгийн тайлангаа шинэчлэн ирүүлээгүй бол сонгуулийн төв байгууллага тухайн намд энэ хуулийн 27.5-д заасан төрийн санхүүжилтийн /С1 х Т1/ хэсгийг дараагийн жилд олгохгүй. 

42.1.Нам энэ хуулийн 34.5.3-т заасны дагуу хандивыг шилжүүлээгүй бол тухайн нам хууль бусаар авсан хандивыг хоёр дахин өсгөсөн дүнгээр сонгуулийн төв байгууллагад төлнө. Ийнхүү төлөх шийдвэрийг сонгуулийн төв байгууллага гаргана.

Law on Political Party 41.1. If the party did not eliminate the errors and discrepancies within the timeframe as specified in Article 39.6 of this law and submit a revision of its report, the Central Election Body shall not grant the /C1 x T1/ part of the public funding as specified in Article 27.5 of this law to the party in the following year. 
Law on Political Party 42.1. If a party fails to transfer the donations as specified in Article 34.5.3 of this law, the respective party shall pay double the amount of the donations received illegally to the Central Election Body. The Central Election Body shall issue such decision to pay.

Unofficial English translation.

Close tooltip