Electoral Management Design Database

Aruba

Aruba

2021

Model of electoral management

Governmental

Comment
Source

Aruba, Electoral Law (Kiesverordening AB 1987 no. 110 as of 20 March 2017), accessed 3 July 2021

Artikel 14

1. Er is een hoofdstembureau dat gevormd wordt door de leden van de Electorale Raad, bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening politieke partijen (AB 2001 no. 96).

2. Het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister is als adviserend lid aan het hoofdstembureau toegevoegd.

3. Het hoofdstembureau is belast met taken die bij of krachtens deze landsverordening aan het hoofdstembureau zijn opgedragen.

4. Voor het houden van een zitting van het hoofdstembureau is de aanwezigheid van ten minste drie leden vereist.

5. De leden die verhinderd zijn een zitting bij te wonen, geven hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan de voorzitter, die voor de oproeping van de plaatsvervangende leden zorgt.

6. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangende voorzitter.

7. Is de plaatsvervangende voorzitter ook verhinderd, dan treedt het oudste lid in jaren als voorzitter op.

8. Het hoofdstembureau neemt zijn beslissingen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de stemming.

 

Electoral Management Bodies

Add data
Name of EMB Number of EMB members Term of office EMB members selected by Chair appointed/elected by Party or expert based membership
Electoral Council (Electorale Raad) No data No data No data No data
Close tooltip