Model of electoral management

Suriname

Suriname

Answer
Independent
Source

Suriname, Electoral Act (SB 1987 No. 62, as amended by SB 2019 No. 55) [in Dutch], accessed 10 May 2020

Artikel 1

1. Er is een Onafhankelijk Kiesbureau, dat toezicht houdt op de algemene verkiezingen en de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend vaststelt.

2. Het Kiesbureau is samengesteld uit ten minste 7 leden en 3 plaatsvervangende leden, die allen door de President worden benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt voor zes jaren. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

Hij die ter vervulling van een opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij benoemd is, zou moeten aftreden. [...]

Close tooltip