Is there a legally mandated filing fee and/or deposit?

Finland

Finland

Answer
No
Source

F?rvaltningsprocesslag(Administrative Judicial Procedure Act), (published 1996-07-26, last amended2013-01-31)

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19960586#L7

 

23 ?

Besv?rensform och inneh?ll

Besv?rskall anf?ras skriftligen. I besv?rsskriften, som skall riktas tillbesv?rsmyndigheten, skall anges

1)det beslut i vilket ?ndring s?ks,

2)till vilka delar ?ndring s?ks i beslutet och vilka ?ndringar som yrkas, samt

3)de grunder p? vilka ?ndring yrkas.

Ombesv?rstillst?nd beh?vs i saken skall i besv?rsskriften anges varf?rbesv?rstillst?nd b?r beviljas.

24 ?

Person-och adressuppgifter samt underskrift

Ibesv?rsskriften skall ?ndringss?kandens namn och hemkommun uppges. Om?ndringss?kandens talan f?rs av hans lagliga f?retr?dare eller ombud eller omn?gon annan person har uppgjort besv?ren, skall i besv?rsskriften ?ven uppgesnamn och hemkommun f?r denna person.

Ibesv?rsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer undervilka meddelanden i saken kan tillst?llas ?ndringss?kanden.

?ndringss?kanden,den lagliga f?retr?daren eller ombudet skall underteckna besv?rsskriften.

25 ?

Bilagortill en besv?rsskrift

Tillbesv?rsskriften skall fogas

1)det beslut i original eller kopia i vilket ?ndring s?ks genom besv?r,

2)intyg ?ver vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning ?ver n?r besv?rstidenhar b?rjat, samt

3)de handlingar som ?ndringss?kanden überopar till st?d f?r sina yrkanden, omdessa inte redan tidigare har tillst?llts myndigheten.

Ombudet skall till besv?rsskriften foga enfullmakt enligt 21 ?.
Comment
The AdministrativeJudicial Procedure Act lists all elements of a complaint and all therequirements regarding form, personal details and attachments. No fee ismentioned.
Close tooltip