47. Do political parties have to report regularly on their finances?

Andorra

Andorra

Answer
Yes
Source

apartat 4. Abans del dia 1 de març cada partit aprovarà els seus comptes anuals corresponents a l’exercici anterior, que inclouran el balanç, el compte de resul- tats, l’inventari de béns i una memòria explicativa. Els comptes anuals inclouran la tota- litat dels actius i els passius del partit, inclòs els de caràcter electoral. La memòria inclourà la relació de subvencions públiques i de donacions privades rebudes de persones físiques amb referència concreta, en cadascu na d’elles, dels elements que permetin identi car al donant i senyalar l’import de capital rebut.

La memòria haurà d’anar acompanyada d’un annex on s’especi quin les condicions contractuals estipulades dels crèdits o préstecs de qualsevol classe que mantingui el partit amb entitats de crèdit, amb identi cació de l’entitat concedent, l’import atorgat, el tipus d’interès i el termini d’amortització i el deute pendent al tancament de l’exercici amb indicació de qualsevol contingència rellevant sobre el compliment de les condicions pactades.

Tots els partits polítics hauran de remetre els comptes anuals consolidats, degudament formalitzats al Tribunal de Comptes abans del dia 1 d’abril. Una vegada presentats, s’hauran de remetre en el termini màxim d’un mes, al Registre de partits polítics, amb la justi cació emesa pel Tribunal de Comptes conforme s’ha efectuat la seva presentació. Source: Article 34, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014

Comment

Annual Reports

Close tooltip