28. Are there provisions for direct public funding to political parties?

Andorra

Andorra

Answer
Yes, both regularly and in relation to campaigns
Source

apartat 1. Els partits polítics constituïts de conformitat amb aquesta llei reben una subvenció de representació per sufragar les seves despeses de funcionament. Aquesta subvenció és diferent de la subvenció per sufragar despeses electorals que regulen els articles 45 i 46.

Aquesta subvenció és de caràcter anual i es percep durant tota la durada d’una legislatura. En cas de que la legislatura comenci o acabi en una data diferent a l’inici o l’acabament de l’any natural, la subvenció es distribueix de manera proporcional als mesos de l’any natural corresponents a la nova legislatura.

La liquidació d’aquest import es realitzarà per mitjà d’una partida prevista en el Pressupost General de l’Estat del mateix exercici en forma de pagaments trimestrals prèvia veri cació que els partits que han de rebre la subvenció estiguin inscrits al registre de partits polítics.        

2. Per tenir dret a dita subvenció, cal que el partit polític hagi concorregut, sol o en coalició, a les eleccions de la legislatura durant la qual es percep la subvenció, i que la candidatura amb la qual concorri hagi obtingut com a mínim un 10% dels vots emesos en la circumscripció corresponent, encara que no hagin obtingut representació al Consell General o als comuns.

Si un cop iniciada la legislatura, una candidatura electoral es constitueix com a partit polític, aquest rebrà la subvenció de representació en base als resultats electorals obtinguts i amb un import proporcional al període de l’any natural restant a comptar des del dia en que quedi formalment inscrit.

En el cas que una candidatura rebi el suport de varis partits polítics, la subvenció serà distribuïda segons l’acord que aquests determinin de manera prèvia en el si de la candidatura i a manca d’aquest, de manera proporcional a la representació de dits partits en la candidatura.

Les candidatures que no siguin presentades per cap partit polític, encara que obtinguin representació al Consell General o als comuns, no poden rebre la subvenció de representació.

3. La subvenció de representació destinada a sufragar les despeses de funcionament s’estableix per cada any natural en base als següents criteris:

a) Bases de càlcul:

- 5.000 € als partits que composen la llista nacional en les eleccions al Consell General;

- 1.400 € als partits que composen la llista parroquial en les eleccions al Consell General; i - 1.400 € als partits que composen la llista en les eleccions comunals.

La distribució de l’import base entre els diferents partits integrants d’una candidatura s’efectuarà d’acord amb l’establert a l’apartat segon del present article, i haurà de ser comunicada al Govern a l’inici de cada legislatura i abans del pagament de la primera subvenció.

b) Determinació de l’import de la subvenció:

L’import de la subvenció de representació d’un partit polític serà el resultat de la suma de les diferents bases que correspongui a cada partit d’acord amb allò establert a l’apartat a anterior. Source: Article 3, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

Comment

BLANK

Close tooltip