Үйлчилгээ үзүүлэх явц дахь ардчилсан хариуцлага: Үнэлгээ хийх замаар сайжруулах зүйлсийг тодорхойлох гарын авлага

This publication is only available in electronic format
Published: 
9 December 2016
Language: 
Монгол хэл
Pages: 
114
ISBN: 
978-91-7671-081-4
Author(s): 
Helena Bjuremalm, Alberto Fernández Gibaja, Jorge Valladares Molleda

Төрийн үйлчилгээ чанар муутай байдаг улс орнуудад нэг зүйл нийтлэг байх хандлагатай байдаг: Тэдгээр улсад үр дүнтэй шийтгэх эсвэл урамшуулах хуулийн зүйл заалт бага байдаг эсвэл огт байдаггүй.  Тэгэхээр “ардчилсан” гэдгийг ихэвчлэн хариуцлага тооцох механизм хэрэгжиж байна гэсэн таамаглалтай адилтгах нь нийтлэг боловч бодит байдал маш их ээдрээтэй байдаг.  Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц болон хариуцлагын механизмын хэрэгжилтэд нөлөөлдөг олон төрлийн хүчин зүйл бий.  Ихэнх тохиолдолд ийм механизм огт байхгүй эсвэл хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, нас, орлого, хөгжлийн бэрхшээл эсвэл эрх мэдлээс шалтгаалж бараг үйлчилдэггүй эсвэл ялгаварлан гадуурхах шинжтэй байдаг.

Энэ гарын авлагад ардчилсан хариуцлагын механизмыг боловсронгуй болгох зүйлсийг тодорхойлох үнэлгээний арга зүйг толилууллаа.  Тус аргачлал нь Ардчилал, сонгуулийн туслалцааны олон улсын хүрээлэнгийн иргэний санаачилгатай Ардчиллын төлөв байдал, Орон нутгийн ардчиллын үнэлгээний төлөв байдал гэсэн үнэлгээний аргачлалын багцын хамгийн сүүлийнх нь юм. Төрийн үйлчилгээг үзүүлэхтэй холбоотой бодлогын процессоор дамжуулан үүрэг хүлээсэн этгээдэд хариуцлага тооцож болох эсэх, мөн ийм хариуцлагын механизмыг сайжруулах аргыг хэрхэн боловсруулах удирдамжийг тус гарын авлага өгөх болно.

Contents

Өмнөх үг

Товчлол

Удиртгал

1. Үнэлгээний үзэл баримтлал

2. Үнэлгээний арга зүй

3. Процесс, гол үе шатууд, үнэлгээний үйл ажиллагааны хуваарь

Хавсралт

Related Content

Nov
23
2017
De izquierda a derecha: Alfonso Ferrufino, Asesor principal de la oficina de IDEA en Bolivia; Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, Directora de Programa en IDEA Internacional Haití; Eunide Innocent, Ministra de asuntos femeninos y derechos de la mujer en Haití; Marie Doucey, Oficial de Programa en IDEA Internacional Haití.

De izquierda a derecha: Alfonso Ferrufino, Asesor principal de la oficina de IDEA en Bolivia; Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, Directora de Programa en IDEA Internacional Haití; Eunide Innocent, Ministra de asuntos femeninos y derechos de la mujer en Haití; Marie Doucey, Oficial de Programa en IDEA Internacional Haití.

News Article
Nov
23
2017
Professor Svend-Erik Skaaning discussing the GSoD Indicies with students at Uppsala University, 16 November. Image: International IDEA

Professor Svend-Erik Skaaning discussing the GSoD Indicies with students at Uppsala University, 16 November. Image: International IDEA

News Article
Nov
22
2017
Regional Director for Latin America and the Caribbean, Dr Daniel Zovatto, (left), receives on behalf of International IDEA, the "Cátedra a la Democracia Award", conferred by the President of the TSE of Costa Rica, Luis Antonio Sobrado (right). Photo Credit: TSE-Costa Rica.

Regional Director for Latin America and the Caribbean, Dr Daniel Zovatto, (left), receives on behalf of International IDEA, the "Cátedra a la Democracia Award", conferred by the President of the TSE of Costa Rica, Luis Antonio Sobrado (right). Photo Credit: TSE-Costa Rica.

News Article
Nov
21
2017
Secretary-General Yves Leterme at The Global State of Democracy launch, Stockholm, 15 November 2017. Image: Stuudio Huusmann

Secretary-General Yves Leterme at The Global State of Democracy launch, Stockholm, 15 November 2017. Image: Stuudio Huusmann

News Article