38. Is there a ban on vote buying? - Albania

Country: 
Albania
Question: 
38. Is there a ban on vote buying?
Answer: 
Yes
Comments: 

Ofrimi ose dhënia e të hollave, të mirave materiale, premtimi për vend pune ose favorizime të tjera në cilëndo formë, për zgjedhësin ose persona të tjerë të lidhur me të, me qëllim marrjen e firmës për paraqitjen e një kandidati në zgjedhje, për të votuar në një mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në votime, ose për t’u angazhuar në veprimtari të paligjshme për mbështetjen e një kandidati ose partie politike, përbën vepër penale dhe dënohet me burgim nga një vit deri në pesë vjet.

Offering or giving money or material goods, making promises for employment or other favours in any form, in contradiction with the law, for the voter or other persons in order to get signatures to field a candidate in elections, to vote in a certain way, to participate
or not to participate in voting, or to get engaged into an illegal activity to support a candidate or political party, constitutes a criminal offence and is punishable by imprisonment of one year up to five years.

Source: 

Article 328, Criminal Code of the Republic of Albania, 2017