Electoral system for national legislature - Serbia

Country: 
Serbia
Question: 
Electoral system for national legislature
Answer: 
List PR
Comments: 

Members are elected by List PR system from a single nationwide constituency using closed lists. Seats are allocated using the d'Hondt method with an electoral threshold of 3%, which is waived for national minority political parties. 

Source: 

Republic of Serbia, Law on the Election of Members of the Parliament (2000, as amended in 8 February 2020) [in Serbian], accessed 23 April 2020

Члан 3. Народна скупштина Републике Србије има 250 посланика, који се бирају на четири године.

Члан 4. Посланици се бирају у Републици Србији, као једној изборној јединици, на основу листа политичких странака, страначких коалиција, других политичких организација и листа које предложе групе грађана (у даљем тексту: изборна листа).

Посланички мандати расподељују се сразмерно броју добијених гласова.

Члан 81. У расподели мандата учествују само изборне листе које су добиле најмање 3% гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали у изборној јединици.

Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су гласали, при чему се приликом расподеле мандата применом система највећег количника, количници свих изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35%.

Политичка странка националне мањине, у смислу става 2. овог члана, јесте она странка за коју је Републичка изборна комисија утврдила да јој је основни циљ представљање и заступање интереса националне мањине и заштита и побољшање права припадника националне мањине, у складу с међународно правним стандардима.

О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина, у смислу става 2. овог члана, одлучује Републичка изборна комисија посебним решењем при проглашењу изборне листе, а на предлог подносиоца изборне листе који мора бити достављен при подношењу изборне листе. Републичка изборна комисија може затражити мишљење надлежног националног савета националне мањине о томе да ли је подносилац изборне листе политичка странка националне мањине или коалиција политичких странака националних мањина.

*Службени гласник РС, број 12/2020