If official election results processed by an electronic tabulation system, at which level results are entered into an electronic tabulation system? - Poland

Country: 
Poland
Question: 
If official election results processed by an electronic tabulation system, at which level results are entered into an electronic tabulation system?
Answer: 
Between polling station level and central level (see comments)
Comments: 

Results in electronic format are sent to the CEC by Regional Electoral Commissions. See Regulations No 224/2019. 

Source: 

Poland, National Election Commission, UCHWAŁA NR 224/2019, PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 września 2019 r. accessed 16 October 2019

III. Zadania okręgowych komisji wyborczych związane z przyjmowaniem protokołów głosowania od komisji obwodowych oraz sporządzaniem protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym

1. Przekazanie protokołów głosowania przez komisje obwodowe

[...]

Odebrane przez pełnomocników protokoły głosowania są niezwłocznie, bez otwierania kopert, dostarczane okręgowej komisji wyborczej. Przy czynnościach przekazywania kopert z protokołami głosowania pełnomocnikom okręgowych komisji wyborczych, a następnie okręgowym komisjom wyborczym oraz w czasie ich transportu mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni do komisji obwodowych oraz obserwatorzy międzynarodowi. [...]

3. Sprawdzenie protokołów głosowania w obwodach. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu protokołu głosowania

Przyjmując protokoły głosowania okręgowa komisja wyborcza sprawdza, czy znajdują się one w zapieczętowanych kopertach (odrębnie dla wyborów do Sejmu i Senatu); odbiór każdego protokołu głosowania odnotowuje się w przygotowanym wcześniej wykazie obwodów głosowania. [...]

4. Przekazanie do Państwowej Komisji Wyborczej protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu oraz protokołów wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym w wyborach do Senatu

Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu oraz protokołów wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym w wyborach do Senatu przekazuje do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przesyłania danych:

1) dokument elektroniczny zawierający obraz protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu podpisanego przez wszystkich członków okręgowej komisji wyborczej uczestniczących przy jego sporządzaniu, [...].