3. Is there a ban on corporate donations to political parties? - Andorra

Country: 
Andorra
Question: 
3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
Answer: 
Yes
Comments: 

BLANK

Source: 

apartat 1. Els partits polítics podran rebre do- nacions no  nalistes, nominatives, en di- ner o en espècie, procedents únicament de persones físiques, dintre dels límits i d’acord amb els requisits i condicions establertes en aquesta Llei. Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014